Školský klub detí

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

pri ZŠ

na Ul.J.A.Komenského 4,

Veľký Krtíš

Prehľad oddelení

v školskom klube detí 2021/2022


Oddelenie

Pani vychovávateľka

I.

Bc. Heidi Schmidtová

II.

Slavomíra Svetová

III.

Sanela Multánová

IV.

Monika Sliacká

Prevádzka ŠKD

Pondelok – Piatok : v čase od 6:00 do 17:00

                              Po 16.00 hod. sa deti  spájajú a sú v spoločnom klube 


 Ranný školský klub detí:

6:00 – 7:45 hod. - ranné schádzanie sa detí, individuálna činnosť podľa záujmu, odchod do triedy pod         dohľadom vychovávateľky

 

Poobedný školský klub detí:

11:40 - 12:35 hod. - privádzanie detí z vyučovania, oddychová  činnosť, osobná hygiena,

12:45 - 13:15 hod  - obed

13:15 - 13:30 hod. - oddychová a relaxačná činnosť

13:30 - 14:00 hod. - tematická oblasť výchovy (esteticko-výchovná, pracovno-technická, spoločensko - vedná, prírodovedná, telovýchovná, vzdelávacia)

14.00 - 15:00 hod. - rekreačná činnosť

15:00 - 15:45 hod. - príprava na vyučovanie

15:45 - 17:00 hod. - oddychová a relaxačná činnosť

Vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD

Ak chce rodič vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, zvoní na zvonček príslušnej vychovávateľky.  Rodič čaká dieťa pred vchodom ŠKD /nevstupuje do budovy ŠKD/

Dôležité informácie 

 

Deti sa do ŠKD zaraďujú na základe  žiadosti o prijatie do ŠKD. Vzor tlačiva nájdete v  časti  prílohy. Pokiaľ chcete dochádzku v ŠKD ukončiť, zákonný zástupca dieťa odhlási - žiadosť o odhlásenie zo školského klubu. -  Vzor tlačiva nájdete v časti prílohy.

Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu základných nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zmysle zákona NR SR č,245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114 (3). Tento príspevok  sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Poplatok za mesiac September a Október sa uhrádza spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do ŠKD.


Poplatky za ďalšie mesiace žiadame uhrádzať na číslo účtu: SK55 0200 0000 0016 6891 9556

(meno dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok uhrádza, uviesť do správy pre prijímateľa)

Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN mesta Veľký Krtíš č.3/2011 nasledovne:


                                                                                             Hmotná núdza

Príspevok na prvé dieťa       100%         9.- €                        4.- €  

Príspevok na druhé dieťa      70%          6,30€                      2,80.- €  

Príspevok na ďalšie dieťa      50%         4,50 €                     2.- €                    

Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca nemá nárok na vrátenie poplatku.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený poplatok a boli využité primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD a to platí aj pre rannú a poobednú dochádzku detí do ŠKD.


Odchod dieťaťa z ŠKD

Dieťa odchádza v sprievode rodiča, rodinného príslušníka, alebo osoby uvedenej na  žiadosti  o prijatie do ŠKD. Dieťa môže odísť z ŠKD aj samostatne na základe písomného oznamu, ktorý odovzdá p. vychovávateľke. /Vzor tlačiva nájdete v časti prílohy /Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD

Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na žiadosti o prijatie do ŠKD, oznámte to písomne pani vychovávateľke.  /Vzor tlačiva nájdete v časti  prílohy /

Prílohy:


1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

2. Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD

3. Odchod dieťaťa z ŠKD

4. Žiadosť o uvoľnenie  dieťaťa z ŠKD