Vitajte na našej stránke

Video: Nezostávaj sám!

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Zápis do 1. ročníka

Edukačné linky

Veľa užitočných liniek

na zaujímavé stránky

s výučbou, hrami, rozprávkami a videami. Doporučujeme!

Formy záverečného hodnotenia žiakov

Prihlášky na SŠ

Riaditeľstvo ZŠ na Ul. J.A.Komenského 4 vo Veľkom Krtíši


oznamuje rodičom a zákonným zástupcom budúcich prvákov,

teda detí narodených od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014

a detí, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky,


 že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

sa v našej základnej škole uskutoční on-line:

V prípade nejasností volajte na telefónne číslo:  0908 902 611                                     

Zápis do 1. ročníka

On-line prihláška sa nachádza na tejto stránke (vľavo) pod tlačidlom „žiacka knižka”. Po kliknutí nastane presmerovanie na stránku edupage. V ľavom menu, posledná tlačidlo je „Elektronická prihláška”. Po kliknutí sa zobrazí text ”Prihláška na štúdium na našej škole”. Stačí kliknúť na „Vytvoriť novú prihlášku” a môžete vyplniť formulár. Formulár je po vyplnení potrebné odoslať. Do riadku „Kód formulára” nepíšete pri prvom zadávaní údajov nič. Kód sa vygeneruje až po odoslaní formulára a slúži na prípadnú neskoršiu zmenu zadaných údajov.

Priamy link na prihlášku je tu: https://skolakom.edupage.org/register/

Termín on-line prihlásenia je do 30.04.2020.

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v 2. polroku školského roka 2019/2020


Riaditeľ školy oznamuje, že v rámci záverečného hodnotenia žiakov, naša škola využije kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie).Z dôvodu, že podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou:
Podklady k hodnoteniu ostatných predmetov, ktoré budú v 2.polroku školského roka 2019/2020 klasifikované:
V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov,  ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 8. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.


V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 

Uznesenie  prijali členovia Pedagogickej rady dňa 28.04.2020 a môžu ho zmeniť v prípade obnovenia vyučovania v školskom roku 2019/2020.


Vo Veľkom Krtíši, 28. 04. 2020                                             Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy