Vsevoloda Čechoviča

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Spoznajte našu školu, jej činnosť a prácu so žiakmi
Zápis do 1. ročníka pre detí narodené 1. 9. 201531. 8. 2016.    

Zápisu do prvého ročníka sa zúčastnia rodičia spolu s deťmi osobne v dňoch:


22. 04. 2022 (piatok)  od 13:00 do 18:00

23. 04. 2022 (sobota) od 08:00 do 12:00
Podľa § 144a  zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo  z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, druhý podpis vyškrtnite. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č. 2).


Ak sa zákonní zástupcovia žiaka dohodnú na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č. 3).

  

Súčasťou tohto vyhlásenia môže byť aj vyhlásenie o tom, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo neprijatí na základné vzdelávanie sa má doručiť len jednému zákonnému zástupcovi.