Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa každý rok koná slávnostné stretnutie pedagógov. Na slávnosti primátor mesta ocení vybraných pedagóg a pedagogičky Plaketou J. A. Komenského za ich prácu v školstve. Keďže v marci, kedy je Deň učiteľov, neboli na organizáciu takéhoto podujatia priaznivé podmienky, slávnosť sa uskutočnila v júni.

Pedagogičky ocenené Plaketou Jána Amosa Komenského

Za našu školu získali plaketu J.A. Komenského pani učiteľky: Ing. Iveta Bindzárová, Bc. Heidi Schmidtová, Mgr. Jana Beláková a Mgr. Andrea Lajková.

Mgr. Andrea Lajková

Pani učiteľka Mgr. Andrea Lajková je učiteľkou na prvom stupni. Okrem štandardných predmetov, ktoré sa vyučujú v 1. až 4. ročníku, učí tiež odborne informatiku. Vďaka jej kvalitnému pedagogickému pôsobeniu jej žiaci získavajú veľmi dobrý vedomostný základ, na ktorom stavajú neskôr na druhom stupni. Intenzívne sa zameriava aj na čitateľskú gramotnosť. Via o nej a o jej práci sa dozviete z rozhovoru.


Pani učiteľka Mgr. Jana Beláková je učiteľkou na 2. stupni. Vyučuje matematiku a anglický jazyk. Ocenenie získala za humánno - tvorivý podiel vo výchovno – vzdelávacej činnosti, za profesionálny prístup k práci v oblasti výuky cudzích jazykov a matematiky, uplatňovanie inovatívnych metodologických postupov vo výchovno - vzdelávacej činnosti. Naši redaktori ju požiadali o rozhovor. Odpovede pani učiteľky si môžete pozriteť vo videokronike.


Mgr. Jana Beláková

Ing. Iveta Bindzárová

Pani učiteľka, prečo ste sa rozhodla pre prácu v školstve a čo predchádzalo vášmu pôsobeniu v našej škole?

Už ako malá som chcela byť učiteľkou matematiky. Ale po strednej škole ma zlákala Elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave (dnešná STU). Avšak kladný vzťah k vyučovaniu sa prejavil aj počas tohto štúdia, zabsolvovala som pedagogické vzdelávanie na fakulte. Umožnilo mi vyučovanie odborných predmetov na stredných odborných školách. A táto možnosť a skúsenosti z praxe ma doviedli k pôsobeniu na Strednej odbornej škole vo Veľkom Krtíši , známej viac ako TIS-ka. Pôsobila som tam od roku 1995 do roku 2014. Počas tohto obdobia som si dopĺňala vzdelanie nielen v odborných predmetoch, ale som absolvovala aj učiteľstvo predmetu matematika pre stredné a základné školy. Vďaka tomuto kroku som mohla učiť aj na základných školách a tak som sa dostala aj na našu školu, ktorá je tiež mojou alma mater. Výhodou vyučovania matematiky na základnej škole je šanca pracovať aj s deťmi, ktoré sú talentované na matematiku.

Na hodinách informatiky rozvíjate u žiakov bežné digitálne zručnosti, ako napríklad práca na internete, práca s textovými, či grafickými editormi, ale vediete žiakov aj k tomu, aby žiaci mali predstavu  o tom ako fyzicky vyzerajú počítačové komponenty. Tiež majú možnosť na vašich hodinách učiť sa používať programovací jazyk. Majú žiaci záujem aj o takéto rozšírené poznatky z oblasti počítačovej techniky?Pani učiteľka Ing. Iveta Bindzárová učí v našej škole od roku 2017. Vyučuje matematiku a informatiku. Ocenenie dostala za profesionálny prístup vo výchovno-vzdelávacej činnosti v oblasti informačných technológií a v matematike, za výrazný podiel na príprave a výsledkoch Testovania 9 v predmete matematika. Poprosili sme ju o rozhovor. Ochotne nám na naše otázky odpovedala.  

Popri matematike učím aj informatiku. Žiaci získavajú bežné zručnosti na týchto hodinách. So šikovnejšími a staršími (7. a 8. ročník) som sa tohto roku rozhodla vyskúšať programovanie v programovacom jazyku Python. Technickú prípravu počítačov zabezpečil náš technik, pán K. Cicko. Ôsmaci, ale aj siedmaci v tomto období oboznamujú s prvými príkazmi tohto jazyka, skúšajú vytvárať svoje prvotiny a ide im to celkom dobre. Vytvoriť program znamená pre programátora nielen radosť z výsledku, ale táto činnosť ho vedie k trpezlivosti, k  presnosti a  aj k logickému rozmýšľaniu.

Internet je bohatým zdrojom informácií. Žiaľ, nie všetky sú korektné a overiteľné. Užívateľ sa ľahko môže ľahko v nich stratiť. Čo radíte žiakom, aby sa dokázali v množstve informácií orientovať a nenechali sa zmiasť alebo dokonca podviesť?

Súčasťou vyučovania na hodinách informatiky je aj zdôrazňovanie bezpečnosti pri práci, hlavne na Internete. Bezpečnosť na Internete predstavuje pre všetkých ľudí, nielen žiakov, širokú škálu nástrah, rizík a nebezpečenstiev. Rozhovory o týchto problémoch so žiakmi a o ich skúsenostiach sú v podstate upozorneniami pre všetkých. Okrem toho, že žiaci si musia dávať pozor na seba, zdôrazňujem aj ich morálne správanie sa na sieti.

Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor a prajeme jej veľa úspechov pri rozvíjaní poznatkov a počítačovej zručnosti žiakov.

Bc. Heidi Schmidtová pracuje v našej škole ako vychovávateľka v školskom klube detí od roku 2009.

Pani vychovávateľka, čo vás priviedlo na našu školu?

Už ak dieťa som chcela pracovať v školstve. Vyštudovala som vychovávateľstvo a na vysokej škole som študovala inklúznu pedagogiku. Mojim prvým pôsobiskom bola škola v Dolnej Strehovej, kde som učila nemčinu a telesnú výchovu. Pracovala som tam aj ako vychovávateľka. Žiaľ musel som do práce dochádzať, po dvadsiatich rokoch v spomínanej škole sa mi naskytla príležitosť zamestnať sa v mieste bydliska, teda vo Veľkom Krtíši, v škole, kde teraz pracujem.


Bc. Heidi Schmidtová

Ako prebieha bežný deň v ŠKD?

Po skončení vyučovania žiakov odvediem na obed a po obede nasleduje oddych a relaxačná činnosť. Deti si po náročnom dni potrebujú odpočinúť. Hrávajú spoločenské hry, skladajú stavebnice alebo si niečo kreslia. Potom nasleduje tvorivá činnosť tematicky zameraná na aktuálne spoločenské udalosti, sviatky alebo ročné obdobie. Pripravili sme napríklad súťaže v rámci Európskeho týždňa športu.

Keďže je jeseň, zhotovovali sme šarkanov a vonku v areáli školy sme ich púšťali. Keď to počasie dovolí, chodievame vonku pravidelne. Deti sa hrajú na lúke, ihrisku a najnovšie sa hrajú na nových preliezačkách a hojdačkách. Pohyb na vzduchu je pre deti dôležitý a radi si ho užívajú. Po návrate do ŠKD sa venujeme vzdelávacej činnosti, deti si píšu domáce úlohy a pripravujú sa na ďalší vyučovací deň. Cieľom všetkých činností v ŠKD je  získavať nové poznatky,  zručnosti a rozvíjať záujmy detí.

Keď porovnáte správanie a postoje detí, ktoré navštevovali v ŠKD pri vašom nástupe do školy a postoje súčasných detí, pozorujete nejaké zmeny?

Deti v súčasnosti majú viac možností, ako sa realizovať. Majú k dispozícii množstvo aktivít, ktorými vypĺňajú svoj voľný čas. Predtým boli deti šťastnejšie a bezstarostnejšie. Moderné technológie ich izolujú. Čo sa týka správania, vždy sa našli poslušné a aj menej poslušné deti.

Aké sú vaše záľuby vo voľnom čase?

Voľný čas rada trávim so svojimi najbližšími v kruhu rodiny. Starám sa o nášho psíka. Rada si prečítam dobrú knihu. Venujem sa aj športovým aktivitám – rýchla chôdza, beh a pravidelné cvičenie.

Pani vychovávateľke ďakujeme za rozhovor a prajeme jej veľa energie do ďalšej práce.

Všetko je inak


O koľkých veciach môžeme povedať, že sú skutočne také, ako ich vidíme?  Kde je hranica medzi realitou a predstavami. Vieme všetko o našom svete? Sú aj iné svety? To sú otázky, na ktoré zatiaľ nepoznáme odpovede.


Téma alternatívnej reality zaujala tím nášho mediálneho krúžku. Nepokúšali sa nájsť odpovede, no naštartovali svoju fantáziu, spojili ju s chuťou vytvárať videá a byť na chvíľu hercami. Vytvorili audiovizuálne dielko, ktoré by mohlo osloviť divákov. Video vznikalo v priebehu minulého školského roka. Zapojilo sa do neho mnoho žiakov našej školy, pomohli aj pedagógovia a ďalší zamestnanci, za čo všetkým ďakujeme. Video nájdete vo videokronike.

Tmavým sklíčkom hľadí Táňa.

"Čože je to, pánajána!?

Kus zo slnka kamsi zmizol,

že by si bol niekto hryzol?"


Beátka sa zasmiala.

"Žiadna veľká záhada.

Mesiac sa s ním trochu hral,

na chvíľu mu zakryl tvár."


Pozorovali sme čiastočné zatmenie Slnka

Hrôza v škole na Komenského


Nad školou sa usadil démon, v triedach mali sabat čarodejnice, bosorky, kostlivci a strašidlá každého druhu. V telocvični sa rozliezli zombíci. Hrôza trvala dopoludnia, potom sa žiaci a pani učiteľky vyzliekli z kostýmov a zas boli z nich príjemní a sympatickí ľudia. Vlastne, aj tá hrôza nebola vôbec desivá, skôr čarovná a zábavná. Tak ako to v čase Halloweenu má byť.

 


Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


Tak, ako aj po minulé roky, tak aj tento školský rok sa uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C – žiaci 8. a 9. ročníka. V školskom kole o svoje prvenstvo zabojovalo až 19 žiakov. Olympiáda bola realizovaná online formou a pozostávala zo samotného testu, tvorby textu a z rečníckeho prejavu.

Žiačka 9. A, Tamara Blažeková, sa dostala do vedenia pri transformácii textu, čím sa  stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa  na 1. mieste. Týmto víťazstvom si vybojovala postup do okresného kola, ktoré ju čaká 10. 11. 2022. Lívia Klátiková z 8. B sa umiestnila na 2. Mieste. Stella Rusnáková z 8. B sa umiestnila na 3. mieste.

Dievčatám srdečne blahoželáme! Žiakov na olympiádu pripravovali pani učiteľky Mgr. Lucia Havlíčková Mgr. Zlatica Kováčová.

Mgr. Lucia Havlíčková


Záložka do knihy spája školy


Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2022 13. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy.

Tohtoročná téma znela: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými ZŠ a osemročnými gymnáziami a samotná podpora čítania. Našou partnerskou školou bola ZŠ s MŠ Josefa Kajetána Tyla v Písku v ČR. Žiaci našej školy v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami na 1. stupni, s pani vychovávateľkami, asistentkami a vyučujúcimi SJL, VYV na 2. stupni prispeli množstvom farebných záložiek, ktoré zdobili úryvky poézie, prózy, ilustráciií a citátov. Každá záložka bola jedinečná, výnimočná. Sprievodným programom pri výrobe záložiek boli aktivity zamerané na podporu čítania. Za projekt a za výmenu záložiek bola zodpovedná p. uč. L. Havlíčková. Za výber záložiek, ktoré pocestovali do ZŠ J. K. Tyla v Písku bol pani učiteľke nápomocný pán riaditeľ Mgr. D. Gálik. Takže záložky prešli odborným, výtvarným okom pána riaditeľa. Do rúk našich českých kamarátov pocestovali naozaj len tie najlepšie a najkrajšie spracované záložky. Okrem záložiek však do ČR cestovali aj darčeky, ktoré boli zhotovené na hodinách TECH. Žiakov našej partnerskej školy sme okrem žiackych záložiek potešili vlastnoručne vyrobenými drevenými ozdobami, školským časopisom Amosko a milým pozdravom. My sme zase na oplátku dostali ako darček časopisy Tyláček, srdiečka pre šťastie, ktorým prispejeme do dielne technickej výchovy a pozdrav  s textom:

Dobrý den, milá paní učitelko!


Děkujeme za balíček s krásnými záložkami, školním časopisem a dárečkem. Děti se již Vašich záložek nemohly dočkat. Včera jsem jim je rozdala a všem se moc líbily. Váš školní časopis jsem předala mému kolegovi a tímto předávám jeho díky za inspiraci k tvorbě našeho školního časopisu Tyláček.

Mějte se moc hezky a posílám Vám i Vašim kolegům krásný slunečný den z Písku, Eva Hralová. (učiteľka SJL v ZŠ J. K. Tyla, Písek)

Mgr. Lucia Havlíčková

Okresné kolo OSJL


Dňa 10. 11. 2022 sa na celom Slovensku konali okresné kolá 15. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Víťazka školského kola Tamarka Blažeková z 9. A reprezentovala našu školu v okresnom kole súťaže v CVČ vo VK. Tamarka zvládla testovaciu časť, transformáciu textu a slávnostný prejav s umiestnením na 3. mieste v rámci okresu.

Poctivá a dôsledná príprava priniesla našej Tamarke zaslúžené ovocie. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej základnej školy. Zároveň jej prajeme aj naďalej veľa odhodlania, chuti do učenia a želáme ešte veľa úspechov!

Mgr. Lucia Havlíčková


Exkurzia v Banke lásky,

v zážitkovom dome Sládkovičovej Maríny

+ mineralogická expozícia


Dňa 18.11.2022 sme si pre žiakov naplánovali literárnu exkurziu a mineralogickú výstavu v priamom historickom centre krásneho mesta - Banská Štiavnica. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 8., 9. ročníka a dve žiačky 6. ročníka.

Cieľom tejto exkurzie bolo pochopenie nenaplnenej lásky A. Sládkoviča a jeho Maríny prostredníctvom jedinej Banky lásky na svete. Takže sme navštívili celosvetový unikát. Zažili sme interaktívnu ukážku tohto príbehu o láske a o najdlhšej zamilovanej básni na svete – Maríny. Vžili sme sa do hlavných postáv cez hovoriace obrazy, čarovné madlá lásky, interaktívne oživovanie veršov. Vyskúšali sme si unikátny láskomer, videli sme nebo lásky a tajne uchovávaný rukopis tejto básne. Zimomriavky, ba dokonca aj slzy, dojatie ... to boli pocity, ktoré v nás prevládali.

Po tomto interaktívnom zážitku sme zašli do Slovenského banského múzea na mineralogickú expozíciu - Berggericht, výstavu minerálov. Videli sme obrovské množstvo minerálov, ktoré sa chvália miestom svojho prvého popisu na svete práve u nás – na Slovensku. Prešli sme sa aj štôlňou Michal v tvare podkovy. Tu sme mali možnosť oboznámiť sa s horninovým prostredím a banskými vozíkmi „huntíkmi”. Pán sprievodca s hrdosťou pri svojom výklade spomenul aj naše banícke mesto Veľký Krtíš.

Za exkurziu boli zodpovedné pani učiteľky Mgr. Lucia HavlíčkováMgr. Zlatica Kováčová.

Mgr. Lucia Havlíčková


Slnečná sústava

na školskej chodbe


A nielen jedna. V chodbe je vystavených množstvo modelov časti vesmíru, v ktorej sa nachádza aj naša planéta. Štvrtáci sa na prírodovevede učia aj o slnečnej sústave a svoje vedomosti zhmotnili do krásnych projektov. Mnohí žiaci ich pekne odprezentovali spolužiakom. Inšpiráciou im určite bola tiež návšteva Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, ktorú nedávno absolvovali. Pozrite si planetárne video.

Člnkový behPri príležitosti Týždňa boja proti drogám aj tento školský rok prebehol na našej škole člnkový beh, na ktorom sa zúčastnili žiaci z nasledovných tried: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B. Z každej triedy boli vybraní najlepší bežci: traja chlapci a tri dievčatá. Ich časy sa spočítali a vyhodnotili sa najlepšie triedy. Osobitne sa hodnotili žiaci prvých - druhých ročníkov a žiaci tretích – štvrtých ročníkov. Víťazné triedy v jednotlivých kategóriách dostali putovné poháre, ostatní diplomy.

Výsledky sú nasledovné:

Kategória 1.-2. ročník:

1. miesto: 2.A

2. miesto:  1.B

3. miesto:  2.B

Kategória 3.-4. ročník:

1. miesto:  4.B

2. miesto: 4.A

3. miesto:  3.B

Súťaž jednotlivcov:

Kategória 1.-2.ročník:

Tašký Marcel /2.A/  – 22,47 s

Horváthová Anna /2.A/  – 21,87 s

Kategória 3.-4. ročník:

Havrila Jakub /4.A/  – 19,44 s

Baráthová Charlotte /4.B/  – 19,42 s

Výhercom gratulujeme.

Mgr. J.Juchová

Prváci prešli chodbou,

ktorá spája svet rozprávok so svetom reality


Takto zhodnotila priebeh pasovania prvákov pani učiteľka Mgr. Lenka Klimentová, organizátorka slávnosti. Vstup do základnej školy je naozaj bránou, ktorá otvára svet, kde skutočnosť prevláda nad fantáziou. Je potrebné pripraviť sa na všetko, čo môžeme vo svete reality očakávať. Vzdelanie pri tom tvorí veľmi dôležitú úlohu. Priebeh pasovania, a tiež priestor telocvične, kde sa udalosť konala, boli rozdelené na dve časti – rozprávkovú časť a časť, ktorá pripomínala vyučovanie v triede. Prváci dokázali, že tak, ako dobre sa orientujú vo svete rozprávok, poradia si aj so školskými záležitosťami. Atmosféru slávnosti si môžete vychutnať prostredníctvom videa. Dodáme len, že na realizácii a prípravách sa okrem pani učiteľky Klimentovej podieľala vo veľkej miere aj pani učiteľka Mgr. I. Krajčíková a ďalší pedagógovia, ktorí pomáhali s dekoratívnou výzdobou. Veľkú pochvalu si tiež zaslúžia naši deviataci, ktorí si už možno na deň, kedy boli sami pasovaní, nespomínajú, no v kostýmoch rozprávkových zvieratiek boli veľmi zlatí.


INTERVALOVÝ BEH DRUŽSTIEVPri príležitosti Týždňa boja proti drogám sme aj tento školský rok pripravili pre našich žiakov tradičný ČLNKOVÝ BEH a INTERVALOVÝ BEH DRUŽSTIEV.


Žiaci druhého stupňa si zmerali svoje sily v intervalovom behu - BEEP TEST, kde tak ako u mladších žiakov každú triedu reprezentovali traja chlapci a tri dievčatá.


Výsledky:


5. -6. ročník


1. miesto VI.A (A. Klátiková, M. Ľaučoková, T. Kováčová, L. Bihári, I. Vonkomer a M. Keťko) - žiaci odbehli spolu 193 dĺžok

2. miesto V. B (176 dĺžok)

3. miesto V. A (142 dĺžok)


7. - 9. ročník


1. miesto IX. A (A. Csernoková, N. Zemčíková, D. Vlčková, T. Vachláč, M. Medveď, M. Tomaškin) - žiaci odbehli spolu 276 dĺžok

2. miesto - VII. A (237 dĺžok)

3. miesto - VIII. A ( 211 dĺžok)
Najlepšie výkony: E. Kortišová V. A (40 dĺžok), M. Tomšu V. B (42 dĺžok), D. Vlčková IX. A (42 dĺžok) a D. Oláh VIII. A (90 dĺžok)


Tento rok sú putovné poháre rozdané. Nech víťazom pripomínajú ich triednu tímovú spoluprácu.

Pozdrav deťom so sluchovým postihnutím


Nezvyčajný pozdrav poslali žiaci 2. A deťom, ktoré navštevujú Základnú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnu v Lučenci. Nahrali video, v ktorom sa im prihovárajú prostredníctvom posunkovej reči a pridali aj básničku. Základy posunkovej reči ich naučila pani Ľubica Šarinová, ktorá s deťmi a ich triednou učiteľkou Mgr. A. Lajkovou už dlhší čas spolupracuje. S pozdravom bude k deťom zo spomínanej školy putovať aj veľká krabica s prekvapením. Keďže je to prekvapenie, neprezradíme čo sa v nej nachádza, naznačíme len, že je plná darčekov od dobrosrdečných rodičov žiakov 2. A. Dúfame, že sa obdarovaní potešia.


SOS BIRDLIFE


Naša škola sa zapojila do výzvy SOS BIRDLIFE...už samotný názov naznačuje, že naše deti vedieme k ochrane našej planéty, našej prírody a živočíchov v nej. Vďaka projektu škola získala nálepky, ktoré majú zabrániť náletom vtákom do okien a tak zachrániť ich život. Na hodinách biológie sa učíme o ochrane vtákov a aj to, že ich nálety do okien sú pre nich mnohokrát smrteľné. A tak sme dnes teóriu ochrany nechali teóriou a vlastnými rukami sa pričinili k nalepovaniu nálepiek na okná. Nálepky sú oranžové a žlté, podľa výskumov by malo ísť o najlepšie zachytiteľné farby vtáčím okom. Tak dúfame, ze naša snaha zachráni mnoho vtáčikov nášho okolia.

Mgr. Lenka Klimentová, Mgr. Gabriela VýbochováKeď geografia baví…


23.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili školského kola Geografickej olympiády. V kategórii G boli úspešní dvaja naši piataci, a to Maxim Tomšu a Júlia Klátiková. V kategórii F Andrea Klátiková a Lívia Havlíčková, žiačky šiesteho ročníka. Všetci štyria postupujú do okresného kola,ktoré sa bude konať 31.3.2023. Prajeme im veľa úspechov a hlavne, aby vždy našli ten správny smer.

Mgr. Gabriela Výbochová


Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ Vsevoloda Čechoviča,

J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš


Dňa 30. 11. 2022 sa konali zasadnutia Rady rodičov, ktorých úlohou, okrem iného, bolo zvoliť štyroch zástupcov rodičov žiakov do Rady školy. Voľby otvoril Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy. Prítomných oboznámil s programom, dôvodom konania volieb a so spôsobom volieb.


Do rady školy za rodičov žiakov školy boli zvolení:


1. Mgr. Lenka Ivičičová   

2. PaeDr. Viera Radošová

3. Zlatica Bečkei Sujová  

4. Bc. Jana KoreňováDňa 01. 12. 2022 sa konali voľby do Rady školy zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

Do  rady školy za pedagogických zamestnancov školy boli zvolené:


1.  Mgr. Lenka Klimentová   

2.  Mgr. Janka Kušická


Do  rady školy za nepedagogických zamestnancov školy bola zvolená:


1. Katarína Fridrichová  


Zvoleným kandidátom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v práci.


Mária Murárová, predseda volebnej komisie

Tak, toto sú naši noví prváci.

 A toto naši „starí prváci" po ôsmych rokoch

(deviataci).

Dosť nám za ten čas vyrástli. Na to, ako sa zmenil ich vonkajší výzor, škola podiel nemá. Ale veľký podiel má na tom, ako sa zmenili ich rozumové a poznávacie schopnosti. Získali veľkú databázu vedomostí. Pre svoj ďalší život ju budú potrebovať.

Žiak, ako po schodíkoch, postupuje z jedného ročníka do druhého. Otvorenie nového školského roka je vlastne taký hromadný krok žiakov na vyšší schodík. Vďaka priaznivej situácii, a tiež peknému počasiu, sme mohli nový školský rok otvoriť na nádvorí školy. Okrem tradičného príhovoru pána riaditeľa Mgr. D. Gálika sme si mohli vypočuť pár milých slov aj od nášho hosťa – primátora Mesta Veľký Krtíš Ing. D. Surkoša. Po slávnostnom otvorení sa žiaci a pedagógovia presunuli do svojich tried.

Vzdelávací proces sa opäť rozbieha. Poprajme si, nech sa nám v ňom darí a nech sa rozširuje nielen databáza vedomostí, ale aj databáza príjemne strávených chvíľ v škole.

Remeslo minulosti


V piatackej technike sa učíme aj o remeslách. Niekedy je 100x lepšie vidieť, zažiť, vyskúšať ako počuť. Preto sme k nám pozvali milé dámy z Hontiansko-ipeľského osvetového strediska, aby nám ukázali krásu čipky. Pani Š. Selská, K. Hanková a M. Matiašová doniesli kroje, čipky, valce a ukázali nám tajomstvo tohto starodávneho remesla ČIPKÁRSTVA.

Deti sa o čipkárstve veľa dozvedeli, pozreli si hotové výrobky a dokonca si čipkovanie mohli aj vyskúšať. Musíme uznať, že sa im všetkým darilo. Ďakujeme pani čipkárkam za veľmi zaujímavú prednášku, za vlastné skúsenosti a za to, že posolstvo našej remeselnej minulosti zachovávajú.

Mgr. L. Klimentová

Deň srdca + Deň jablka


Dňa 7. 10. 2022 sme si na 2. stupni pripomenuli dva významné dni. A to Svetový deň srdca, ktorý WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyhlásila na 29. 9. a Deň jablka, ktorý pripadá na 21. 10. Babie leto nám umožnilo zrealizovať aktivity k tomuto veľkolepému dňu, kedy žiaci učebnice a zošity nechali odpočívať doma. Vstupenkou na tento deň bolo jedno jablko, ktoré otvorilo brány do sveta srdca a jablka.

Na úvod nás poučila a zároveň zabavila Mgr. Simona Sabinovská, ktorá si svojou pútavou prednáškou o srdci a o prvej pomoci získala srdcia nielen žiakov, ale aj srdcia pani učiteliek. No a potom nasledovalo plnenie desiatich disciplín v rámci nášho mesta. Témou samozrejme bolo srdce a jablko. Disciplíny boli nasledovné: Sebaláska, Zamilovaný Balaša, Heart/apple, Stavba srdca, Kardio, Srdcovka, Kresba na asfalt, Pieseň Jabĺčko, Stôl zdravého srdca, Súťaže s jablkom.Cieľom tohto dňa bolo:

Čo však bolo pre nás najdôležitejšie, bolo upevňovanie dobrých priateľských vzťahov, budovanie súdržnosti triednych kolektívov, zábava a sebarealizácia žiakov.

Záverom tohto dňa bol stôl naaranžovaný dobrotami, ktoré nám ponúka sama príroda. Ako osvieženie nám veľmi dobre padli jablká, hrozno, hrušky, ktorými sme si osladili a spestrili deň.

Za prípravu a organizáciu boli zodpovedné pani učiteľky Mgr. Lenka Klimentová a Mgr. Gabriela Výbochová. A  za samotnú realizáciu všetkých aktivít boli zodpovedné všetky pani učiteľky, pán asistent a pani asistentka. Každý priložil ruku k dielu, a tak sa nám podarilo prežiť deň, na ktorý budeme dlho spomínať. Mgr. Lucia Havlíčková

Výlet do vesmíru


Jednou z hlavných tém vo štvrtáckej prírodovede je učivo o vesmíre a slnečnej sústave. Keďže priniesť Slnko do triedy, ako učebnú pomôcku, by bolo nerealizovateľné, rozhodli sme sa, že si túto hviezdu a okolitý vesmír pôjdem pozrieť naživo. Zorganizovali sme exkurziu do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Pohľad cez ďalekohľad fascinoval všetkých. Vďaka peknému počasiu bola dobrá viditeľnosť a pred našim očami sa ukázal vesmír v celej svojej kráse. Žiaci sa dozvedeli veľa nových informácií.

Zatiaľ stále nie je jasné, či sme vo vesmíre ojedinelé inteligentné bytosti, no jasné je, že Zem je vzhľadom na rozsiahlosť vesmíru, maličká ako zrnko piesku na pláži. Malá, ale naša. Pohľadom na vesmír sme sa utvrdili v tom, že doma je predsa len najlepšie.

PaedDr. Beáta Rusnáková


Beseda so spisovateľom

Petrom Gajdošíkom


Hontiansko – novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši často organizuje pre žiakov základných škôl besedy s populárnymi slovenskými spisovateľmi. V mesiaci október táto knižnica pozvala žiakov štvrtého ročníka na stretnutie s autorom kníh pre deti Petrom Gajdošíkom. Jeho tvorba je medzi žiakmi známa, mnohí prečítali viacero jeho kníh, takže do besedy sa aktívne zapájali. Pán Gajdošík rozprával deťom nielen o hrdinoch svojich publikácií, ale aj o tom ako jeho knihy vznikajú, kde berie námety. Žiakov zaujímalo tiež to, ako samotné knihy prichádzajú na svet - od prvotnej myšlienky v hlave autora až po miesto na poličkách v kníhkupectvách.

Timravina studnička

A jej svieže pramienky z našej školyTimravina studnička je súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy. Jej cieľom je viesť deti a mládež k poznávaniu slovenskej literatúry a objavovať krásu umeleckého slova a rodnej reči.

Do školského kola sa zapojili žiaci: Nela Košičiarová 4. B, Richard Nyifor 4. B a Sabína Kováčová 4. A. Všetci recitátori majú s podobnými súťažami skúsenosti a ich výkony mali veľmi dobrú úroveň. Do okresného kola však bolo možné vybrať iba dvoch. Postup si vyrecitovali Nela Košičiarová a Richard Nyifor. Obaja súťažili v I. kategórii. Do okresného kola postúpila aj žiačka 8. ročníka Stella Rusnáková.

V konkurencii žiakov ostatných krtíšskych škôl, naši žiaci výborne obstáli. Nela Košičiarová svojim recitovaním oslovila porotu tak, že jej udelila 1. miesto vo svojej kategórii. Richard Nyifor bol na 3. mieste.  Hviezdou III. kategórie sa stala naša Stella Rusnáková - 1. miesto. Žiaci  sa na súťaž vynikajúco pripravili, bezchybne zvládli text a podali ho zaujímavo a pútavo. Sme na nich hrdí. Držíme im palce, nech zažiaria aj v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 19. októbra v Lučenci.

PaedDr. Beáta Rusnáková

Deti majú bohatú fantáziu, možno niektoré z našich štvrtákov raz napíšu svoje knihy a potešia tak budúcich školákov. Veľký svetový spisovateľ Maxim Gorkij raz napísal: „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihám." Knihy teda poskytujú nielen informácie, ale tiež formujú osobnosť človeka. Dobrých kníh nikdy nebude priveľa.

PaedDr. Beáta Rusnáková

Archív 2022-2023

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 29.novembra 2022. V kategórii 1A (4.-7.ročník) súťažilo 14 žiakov, do súťaže v kategórii 1B (8.-9.ročník) sa zapojili 4 žiaci. Náročné testy preverili vedomosti žiakov nielen v anglickej gramatike a lexike, ale aj v jazykových zručnostiach. Len tí najlepší postúpili do druhého kola, kde ich čakala ústna skúška. Ich úlohou bolo v krátkom čase vymyslieť a porozprávať príbeh z obrázku. V rolovej úlohe sa museli vžiť do danej situácie a preukázať tak svoje komunikačné zručnosti. Odborná komisia v zložení Mgr. Lenka Kováčová, Mgr. Jana Beláková a Mgr. Eugénia Zrubcová mali neľahkú úlohu pri hodnotení ústnej časti, pretože všetci finalisti sú excelentní angličtinári a tak o víťazoch rozhodli len drobné detaily.

Víťazom oboch kategórií blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole, ktoré sa bude konať 19.januára 2023. Pochvalu si ale zaslúžia všetci zúčastnení, pretože olympiáda v anglickom jazyku je jednou z najnáročnejších školských súťaží. Napriek tomu nás teší, že jej popularita na našej škole rastie. Svedčí o tom aj neobvyklý záujem žiakov z nižších ročníkov. Štvrtáci a piataci sa v silnej konkurencii nestratili. Dôkazom toho je Miško Moravčík z 5.B, ktorý v kategórii 1A obsadil 4.miesto. Ako vidno, učiť sa anglický jazyk od prvého ročníka sa naozaj oplatí.

    Mgr. Lenka Kováčová,

 predseda PK CJ


Tu sú výsledky v jednotlivých kategóriách:

Kategória 1A:

1.miesto: Nicol Ševčíková   6.A

2.miesto: Karina Kolimárová  7.B

3.miesto: Michal Jardek  7.B


Kategória 1B:

1.miesto: Sebastián Vlkolenský  9.A

2.miesto: Patrik Krajčík   8.B

3.miesto: Tamara Blažeková  9.A

Olympiáda v anglickom jazyku


Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu nebolo ani 6. decembra, keď  do našej školy zavítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi, aby potešil detské srdiečka a  rozdal im balíčky. A nešlo len o rozdávanie darčekov. Mikulášsky tím si pripravil pre žiakov 1. stupňa zábavné predpoludnie plné aktivít, smiechu a tajomného očakávania. Žiaci pod taktovkou našich ôsmakov a ich triednych pani učiteliek Mgr. G. Výbochovej Mgr. L. Havlíčkovej plnili úlohy pri aktivitách: Mikulášsky ohník, Guľovačka, Čertovská zima, Anjelske lentilky, Trafte sa do Mikuláša a Čertovská sánkovačka. Na scénu vstupovali naši milí čerti a anjeli, ktorí motivovali v disciplínach našich menších žiakov, aby sa im dobre darilo. Po zábavných úlohách a po pesničke Nech príde Mikuláš a My sme super deti sa žiaci predstavili básňami a piesňami, za ktoré ich Mikuláš s anjelmi a čertíkmi obdarili balíčkami a medailami. Vianočnú atmosféru umocnilo tanečno – vianočné vystúpenie žiačok z 8. B, ktorým patrí veľká vďaka. Okrem radosti priniesol Mikuláš do našej školy aj atmosféru blížiacich sa Vianoc. Tie prichádzajú so svojím tajomným čarom - s láskou a radosťou. Želajme si teda navzájom sviatky plné lásky, pokoja a oddychu.

Mgr. Lucia HavlíčkováMIKULÁŠ 2022

Pozrite si video

Vianočné trhy


Medovníčky, perníčky, ikebany, sviečky, hviezdičky, vianočné ozdoby, rôzne dekorácie...,  to všetko sa dalo kúpiť na vianočných trhov v pondelok 19. decembra. Na školskom dvore boli na laviciach rozložené pestré výrobky, ktoré vyrobili naši žiaci v triedach alebo ich priniesli z domu. Na príprave vianočných trhov sa podieľalo mnoho šikovných rúk detí a dospelých. Vonku bola poriadna zima, hrial nás len príjemný pocit, že Vianoce sú už pred dverami a okrem potešenia z pekných dekorácií príde  aj potešenie z dobročinného skutku. Výťažok z predaja bude totiž venovaný rodinám, ktorí sa ocitli v núdzi. Pozrite si video.


Súťaž ibobor


V týždni od 7.11. do 11.11.2022 prebiehala aj na našej škole súťaž v informatike ibobor. Do súťaže bolo prihlásených 38 žiakov, absolvovalo ju 32 žiakov. Žiaci súťažili v rôznych kategóriách Bobrík, Benjamín, Drobec a Kadet. Úspešných žiakov sme mali v kategórií Drobec, bol ním Alexander Púpala III.A, ďalší úspešní žiaci boli z kategórie Bobrík: Elizabeth Kortišová V.A, Maxim Tomšu V.B, Adam Baláž IV.B, Katarína Hrušková IV.B a Ján Prachár IV.B. Najlepšie výsledky z našej školy v rámci celého Slovenska dosiahla Elizabeth Kortišová dosiahla 93,87 percentila. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

Ing. Iveta Bindzárová


Vážený pedagogický zbor, milí žiaci,


občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE Vám veľmi pekne ďakuje za finančnú podporu, vďaka ktorej môžeme realizovať projekty v prospech detí s onkologickým ochorením.

Vážime si, že ste sa v rámci úspešného športového podujatia Mikulášsky beh nádeje rozhodli pomôcť SVETIELKU NÁDEJE. Ďakujeme Vám za finančný dar vo výške 3 500 eur, ktorý sa Vám podarilo získať vďaka štedrosti dobrosrdečných ľudí.

Vaše odhodlanie pomáhať chorým deťom je krásnym vyjadrením spolupatričnosti s tými, ktorí sa ocitli na náročnej a dlhej ceste plnej prekážok. Je vzácne, keď žiaci pod vedením svojich pedagógov nezostávajú ľahostajní a spoločne sa snažia pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Veľmi si vážime Váš čas a energiu, ktorú ste vložili do príprav a realizácie celej myšlienky. Ďakujeme Vám za to!

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu podujatia. Osobitne ďakujeme pani učiteľke Mgr. Lajkovej za jej odhodlanie, ktorým nadchla aj svojich kolegov a žiakov. Je úžasné, že sa Vám spoločne podarilo získať pre dobrú vec aj ďalších ľudí vo Vašom meste, ktorí beh pomohli zrealizovať a aktívne ho podporili.

Na prahu nového roka 2023 želáme celému Vášmu kolektívu pevné zdravie a veľa úspechov. Posielame srdečné pozdravy všetkým, ktorí sa k Vašej iniciatíve podporiť SVETIELKO NÁDEJE pridali. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S vďakou a úctou

Tím o.z. Svetielko nádeje

V Banskej Bystrici, 3. januára 2023


Poďakovanie od Svetielka nádeje

PYTAGORIÁDA v škol.roku 2022/2023


V dňoch 7. a 8. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Pytagoriáda je matematická súťaž pre žiakov tretieho až ôsmeho ročníka a na našej škole sa teší veľkej obľube. Tak ako minulý rok aj tento rok prebehlo školské kolo online formou. Každý žiak obdržal vlastný vygenerovaný kód, ktorým sa v počítačovej učebni v škole pripojil do súťaže. Tohto roku sa zapojilo spolu až 54 žiakov: z tretieho ročníka 15 žiakov, zo štvrtého ročníka 16 žiakov, z piateho ročníka 8 žiakov, zo šiesteho ročníka 6 žiakov, zo siedmeho ročníka 7 žiakov a z ôsmeho ročníka 2 žiaci. Z 54 žiakov bolo úspešných 20 žiakov.

Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia školského kola:

- kategória P3: Eliška Sölská 3.A, Alexander Púpala 3.A, Michaela Hrehušová 3.A, Mateo Cina 3.B, Dávid Štefanovič 3.B a Tobias Michalov 3.A.

- kategória P4: Tomáš Petrovský 4.B, Richard Nyifor 4.B, Peter Jánov 4.A, Filip Ivanič 4.A,  Adam Baláž 4.B, Ján Prachár 4.B, Eliana Krajčíková 4.B, Juraj Havrila 4.A a Mikuláš Baltazár 4.A.

- kategória P5: Maxim Tomšů 5.B, Lukáš Bánik 5.A a Andrej Adam 5.A.

- kategória P6: Andrea Klátiková 6.A.

- kategória P8: Patrik Krajčík 8.B.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 20. A 21. marca 2023.  Mgr. J.Beláková

Okresné kolo

V druhej kategórii sme mali až dve výherné miesta

2. miesto Sabínka Kováčová

3. miesto Nelka Košičiarová


Za krásnu reprezentáciu školy ďakujeme aj Ninke Klimentovej a Andrejke Klátikovej.

Dievčatá, GRATULUJEME.  

PaedDr. Beáta Rusnáková


Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - je recitačná súťaž v umeleckom prednese slovenskej povesti. Jedna z najťažších recitačných súťaží. Zapojiť sa mohli všetci žiaci od 2. až po 7. ročník. Pozrime sa na výsledky:

Školské kolo

I. kategória

1. miesto Ninka Klimentová 2.B

2. miesto Miška Vetráková 2.A


II. kategória

1. miesto - Sabinka Kováčová 4.A a Nelka Košičiarová 4.B


III. Kategória

Andrejka Klátiková 6. ročník

Najmladší žiaci 1. B triedy spravili radosť pre deti zo Spojenej školy internátnej v Lučenci. Rozhodli sa poslať balík plný prekvapení.


Odpoveď znela:


Ďakujeme za vianočné darčeky. Všetky si deti rozdelili, komu sa čo páčilo najviac a zobrali si ich domov. Knižku "museli" nechať v triede, aby si ju mohli pozerať všetci. Stále obzerajú známe miesta v meste a erby okolitých obcí.  Prípravka C pozdravuje 1.B

Balík plný prekvapení

100% úspešnosť

1. ročník - Peter Králik, Emília Havrilová, Ela Roháčová, Emma Vargová, Noémi Zolnayová

3. ročník - Lea Gerbáčová

4. ročník - Adam Baláž


Úspešní riešitelia

1. ročník - Samuel Kindernay, Martin Kováč

2. ročník - Vivien Bagdalová, Michaela Vetráková, Hanka Ivičičová, Ninka Klimentová, Zuzana Belajová, Samuel Nyifor

3. ročník - Mateo Cina, Sofia Bacsaová, Timea Vargová, Alex Pupala, Eliška Sölská, Lea Tomšů

4. ročník - Nela Košičiarová, Tomáš Petrovský, Hana Poláková, Eliana Krajčíková, Jakub Varga, Mikuláš Baltazár, Karin Bečkeiová, Juraj Havrila, Peter Jánov, Sabína Kováčová, Sofia Kuviková, Alexandra Resutíková

5. ročník - Laura Bacsaová, Maxím Tomšů

6. ročník - Lívia Havlíčková

8. ročník - Stella Rusnáková


Milí rodičia, veľká vďaka patrí aj vám. Ďakujeme, že vediete a podporujete svoje deti v súťažiach.

PaedDr. Beáta Rusnáková - koordinátor súťaže


YPSILON - slovina hrou

Už niekoľko rokov sa zapájame do celoslovenskej súťaže zo slovenského jazyka a literatúry a opäť sme dosiahli krásne výsledky. Veľmi nás teší, že sa každý rok do súťaže zapojí veľa našich žiakov. Tento rok nás bolo 41 a z toho až 38 úspešných riešiteľov, ktorí získali diplom so zlatou medailou. Mali sme aj žiakov so 100% úspešnosťou a napísať test bez jedinej chybičky nebol pre nich žiadny problém.

Olympijský odznak všestrannosti


Rekordných 32 806 žiakov sa zapojilo v tomto školskom roku do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR chce projektom s pomocou učiteľov telesnej výchovy podporiť všestranný pohybový rozvoj žiakov. Cieľom OLOV je zároveň aktivizovať deti k pravidelnému športovaniu, rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikovať talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podporovať súťaživosť. Takéto krátke zhrnutie sme si požičali z článku Olympijského zväzu. Toto zhrnutie vystihuje CERTIFIKÁTY, ktoré sme v týchto dňoch odovzdali 116 chlapcom a dievčatám našej školy. Žiakov sme na hodinách TSV otestovali v šiestich disciplínach a poslali ich výsledky do tejto športovej sútaže.

Sedem najlepších chlapcov získalo bronzový odznak zdatnosti: Lukáš a Sebastián Bevízovci /VII. A, Alex Čapla a Lukáš Mustafa / VII. B a deviataci Matúš Tomaškin, Maroš Uderian a Tomáš Vachláč. Chlapcom blahoželáme k ich úspechu. V každom ročníku sme potleskom ocenili aj troch najlepších chlapcov a tri najlepšie dievčatá.       

         Mgr. Lenka Klimentová


Polročné výplaty sú v rukách žiakov


Prvý polrok skončil a žiaci dnes prevzali odmenu za svoje snaženie. Nie všetci boli spokojní. Nespokojnosť však môže byť aj pozitívny pocit, vtedy, keď žiaka motivuje k väčšiemu úsiliu a to sa potom odrazí na výsledkoch na konci školského roka. Osobitné pocity mali žiaci prvého ročníka, vysvedčenie v rukách držali prvý raz. Pre deviatakov malo zas vysvedčenie najvyššiu cenu preto, lebo ním sa budú prezentovať pri prijímaní na stredné školy. Okrem vysvedčení sme rozdali aj 121 pochvál za dobrý prospech, či úspešnú reprezentáciu v rôznych súťažiach.

Ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom, ale aj rodičom, ktorí prispeli k výborným vysvedčeniam takmer tretiny našich žiakov. Od zajtra začína ďalšia etapa učenia. Držme si palce!


Všetkovedko v šk.r. 2022/2023


Všetkovedko ponúka deťom jedinečnú šancu ukázať v celoslovenskej vedomostnej súťaži, čo všetko už o svete vedia. Naše deti majú v sebe prirodzenú túžbu učiť sa. Práve v tejto súťaži preukázali svoje vedomosti, kde objavili prepojenie všetkého, s čím sa doteraz v škole alebo v rodine stretli. V tomto šk. roku sa do súťaže zapojilo viac ako 22 000 detí z celého Slovenska. Súťaž prebehla 30.11.2022. Výsledky vedomostnej súťaže nám prezrádzajú najúspešnejších žiakov z našej školy. Spolu sa zapojilo 25 žiakov 2. 3. 4. ročníka.Titul „Všetkovedka” získali:

Nina Klimentová z II.B (11. miesto), Alexander Púpala z III.A (29 miesto), Eliška Sölská z III.A (22 miesto), Eliana Krajčíková zo IV. B (33 miesto).

Títo žiaci získali krásny diplom, tričko + ceruzku. Ostatní súťažiaci tiež dostali diplom + ceruzku. Srdečne všetkým gratulujeme! Koordinátorka

Mgr. Andrea Krahulcová

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si, že sa o ňu máme starať a vážiť si jej dary, ktoré nám nezištne ponúka bez toho, aby sme ju o čokoľvek prosili.

Žiaci Vsevoloda Čechoviča sa pri príležitosti tohto dňa pod vedením pani učiteľky Mgr. Gabriely Výbochovej zapojili do projektu s názvom „200 TON Z LESA VON”. Organizátorom projektu bola SOŠ drevárska Vranov nad Topľou. Po prvotnom zapojení sa do veľkolepého projektu sme obdržali štartovací balíček s vrecami na odpad, rukavicami a závesnou váhou na odpad. Súčasťou balíčka boli úvodné informácie o projekte a sladká odmena pre žiakov. Naše odhodlaniachtivé  pani učiteľky Mgr.  Gabriela Výbochová a Mgr. Lenka Klimentová sa chopili príležitosti a v ich hlavách sa zrodil jeden úžasný plán ako si uctiť Deň ZEME, ako skĺbiť príjemné s užitočným a navyše, ako zanechať „stopy” v podobe výsledkov práce našich žiakov v samotnej prírode. Myšlienkou tejto akcie bol fakt, že síce prírodu chránime z lásky k nej, ale chránime ju aj z obavy o seba. Plán, rozdelenie úloh a samotná realizácia aktivít v našom okrese bola pre naše pani učiteľky výzva, s ktorou sa hravo a s plným  nasadením chopili. Program Dňa Zeme, ktorý žiaci ZŠ Vsevoloda Čechoviča plnili bol nasledovný:

5. ročník: V spolupráci s  poľovníkmi Štefanom Tuhárskym a Marekom Knapekom z PZ Plachtince si naši piataci vypočuli prednášku o ochrane a starostlivosti zvierat, ktorej súčasťou bola prechádzka v Plachtinskej doline. Tu žiaci zbierali  odpad, ktorý v lese nemá čo robiť.

6. ročník: Vo vinárstve Domin&Kušický mali šiestaci pútavú prednášku s názvom „Ako sa bez zaťaženia starať o vinohrad“. V sprievode žiakov SOŠ VK a Mgr. Beátou Bernáthovou a viceprimátorom Mgr. Petrom Plavcom sa vydali na čistiacu prechádzku našim chotárom s názvom „Gruntovačka“.

7. ročník: V spolupráci s OZ Šóšarske pramene v spolupráci s Mgr. Belovou siedmaci pomáhali vyčistiť areál Šóšarskych prameňov, vyhrabali lístie, vyzbierali odpad a vynosili polámané konáre.

8. a 9. ročník: V spolupráci s obcou Bušince a jej starostom Ing. Zoltánom Véghom žiaci vyčistili okolie minerálneho prameňa Šťavica a navštívili Dedinské múzeum Aladára Zsélyho v Bušinciach.

DEŇ  ZEME na JEDNOTKE NA JEDNOTKU

Žiaci 6. ročníka si po gruntovačke pochutili na pizzách, ktoré im zabezpečil pán viceprimátor a žiaci   5. a  7. ročníka si po dobre vykonanej práci pri Chate Studienka pochutili na špekačkách, ktoré im zabezpečil PZ Plachtince.

Vďaka patrí aj pánovi autobusárovi Michalovi Medveďovi, ktorý ochotne, s úsmevom  na tvári dopravil našich žiakov s pani učiteľkami a asistentmi na určené miesta v rámci nášho okresu.

Nech nám je na pamäti múdre latinské príslovie: „Lekár síce lieči, ale príroda uzdravuje”. Sú to slová, ktoré nám hovoria do duše, otvárajú nielen oči, ale všetky zmysly, ktorými dokážeme vnímať našu prírodu.

Mgr. Lucia Havlíčková


Zápis do 1. ročníka

Nástup do základnej školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. No nielen dieťaťa, ale aj jeho rodičov. Začína zápisom do 1. ročníka. Ak je v mieste bydliska viac základných škôl, rodič sa rozhoduje, do ktorej dieťa zapíše. Toto rozhodnutie je dôležité, nakoľko určuje, v akom prostredí a v akých podmienkach sa dieťa bude vzdelávať. Rodičia budúcich prvákov sa už rozhodli a časť z nich si vybrala našu školu. Zápis sa uskutočnil v dňoch 21. a 22. apríla. Zapísať sa bolo možné prostredníctvom online prihlášky alebo osobne v priestoroch školy. Naša škola poskytuje žiakom kvalitné vzdelávanie a mnoho možností individuálneho rozvoja schopností a daností. Urobíme všetko preto, aby sme naplnili očakávania detí a rodičov.


Ďakujeme rodičom, ktorí sa rozhodli pre našu školu.


Deň otvorených dverí ZŠ Vsevoloda Čechoviča


Dňa 14. a 15. apríla (piatok, sobota) naša škola otvorila svoje brány pre svojich budúcich prváčikov. V poobedných hodinách až do večera si mohli predškoláci, ich súrodenci, ale aj rodičia prezrieť priestory a vybavenie našej školy. A to nielen prezrieť, ale aj zažiť úžasné dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami, ktoré mali pre nich pripravené zaujímavé úlohy. Deti najskôr privítala čarodejnica v Zakliatom zámku. Potom nasledovala Fiona so Šrekom a Perníčkom. Na ďalšom stanovisku si budúci prváci vyskúšali let a na metle a kúzla s Harry Potterom. V malej telocvični im siedmi trpaslíci pomohli prebudiť Snehulienku. Návštevníci ďalej putovali do dielne, kde ich Pat a Mat naučili vyrobiť zaujímavé veci a už onedlho, v družine, v Dračej veži stavali krásne hrady, či opevnenia. Po zdolaní týchto úloh ich čakala kávička a iné občerstvenie v Kráľovskej kaviarni, kde sa mohli rodičia budúcich prvákov poradiť s pani psychologičkou ohľadom pripravenosti svojich detí do školy. Posilnení ochádzali dokončiť svoje putovanie kráľovstvom zdolaním pohybových úloh s Vajcom, ktoré išlo na vandrovku a na stanovisku s Mimoňmi. Na konci ich už čakal kráľ s kráľovnou a kráľovská odmena. V sobotu bolo pekné počasie a tak sa deti mohli dokonca za odmenu povoziť na koníkoch Bedinke a Leonke. Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorí nás navštívili a zažili s nami náš DOD. Mgr. E.Zrubcová20.4.2023 tento deň sa niesol v znamení futbalu - McDonald's cup je dlhoročná súťaž pre chlapcov a dievčatá I. stupňa základných škôl. V tej tohtoročnej sa podarilo našim žiačkam a žiakom získať PRVÉ MIESTO a tak si zabezpečiť postup na krajské kolo.

McDonald's cup

Chceli by sme touto cestou poďakovať rodičom našich žiakov a zároveň aj trénerom pánovi M. Gluchovi a pánovi Z. Cibuľovi za ich voľný čas, ktorý venovali deťom na spoločných tréningoch. Tak ešte raz: BLAHOŽELÁME!

Mgr. Janka JuchováAktivita ku Dňu Zeme veľmi potešila aj najmenších prváčikov, žiakov z 1.B triedy. Žiaci sa pripravovali vzorne, doniesli si rukavice a vrecia na odpad. V piatok 28.4.2023 boli prváci veľmi usilovní, behali po celom areáli školy s potešením, aby každý vyzbieral čo najviac odpadu. Zaslúžia si veľkú pochvalu, lebo vyzbierali veľké vrece odpadu. Svojou usilovnou a prospešnou prácou naši najmenší očistili areál školy od nečistôt. Pri zbieraní papierov sa prišla na nás pozrieť aj jašterička, ktorú sme poriadne preskúmali a pre spomienku odfotili. Bola vystrašená hlukom, ktorí sa šíril do okolia. Spomenuli sme si aj  na básničku:


Išiel ježko po hájičku,
zrazu zbadal jašteričku.
Povedal jej pošušky,
aby šla s ním na hrušky.
Nejdem, - vraví jašterička.
Nemám rada hrušky.
Mne ti chutia od malička
iba tučné mušky.

Išiel ježko po hájičku,
zrazu zbadal veveričku.
Povedal jej pošušky,
aby šla s ním na hrušky.
Nejdem, - vraví veverička.
Nemám rada hrušky.
Ja si zájdem do lesíčka,
tam sú pre mňa šušky.


Veverička sa nám neukázala... snáď inokedy.Mgr. D.Petríková


Hodiny slovenského jazyka a literatúry trochu inak


Prvý májový týždeň hodiny slovenského jazyka a  literatúry využili naši žiaci návštevou Hontiansko-novohradskej knižnice  A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. 1. B s pani učiteľkou Mgr. Denisou Petríkovou, 5.B s pani učiteľkou Mgr. Zlaticou Kováčovou a 8.A s pani učiteľkou Mgr. Luciou Havlíčkovou.

Hlavným bodom programu v Hontiansko-novohradskej knižnici vo Veľkom Krtíši bola putovná výstava o autorke Kláre Jarunkovej, ktorá je jednou z najprekladanejších slovenských spisovateľov 2. polovice 20. storočia. Jej diela vyšli takmer v štyridsiatich jazykoch v Európe i vo svete. No a v apríli 2022 Slovenská pošta vydala aj poštovnú známku s jej podobizňou. Naši žiaci  okrem prehliadky putovnej výstavy o Kláre Jarunkovej, súčasťou ktorej bolo aj skladanie puzzle a kvíz + výstava ilustrácií, boli účastníkmi aj iných aktivít v knižnici.

Žiaci 1. B si s hrdosťou vypožičali knižky, vyrobili pozdravy ku Dňu matiek. Žiaci 5. B si vyrobili miniknižky s povesťami a žiaci 8. A pracovali so  slovníkmi v iných jazykoch, čím nadviazali na najviac prekladanú autorku Kláru Jarunkovú. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Hontiansko-novohradskou knižnicou na tému Regionálni autori s 9. A.

 Mgr. Lucia Havlíčková
Slávik Slovenska 

Spevácka súťaž


Súťaž sa uskutočnila 26. apríla. V školskom kole si zmeralo spevácky talent 12 spevákov z 1. stupňa a 2 speváci, resp. speváčky z 2. stupňa. Porota si vypočula pekné ľudové piesne a výkon súťažiacich ohodnotila nasledovne:

I. Kategória:

V zlatom pásme sa umiestnili – Nina Klimentová 2. B, Emily Havrilová 1. A, Eliška Sölská 3. A. Eliška postúpila do okresného kola. V striebornom pásme boli – Emma Vargová 1. A, Ela Bernáthová 1. B, Kristián Berky 3. B. Bronzové pásmo patrilo Jánovi Ondrejkovi z 1. B a Kataríne Komárovej z 1. B.

II. Kategória:

Zlaté pásmo – Šimon Makó 4. B. Šimon zároveň postúpil do okresného kola, Viktória Tomaškinová 4. B, Sofia Srníková 4.A. Strieborné pásmo získali – Katarína Hrušková 4. B, Dominika Pavlovová 6. A, Andrea Klátiková 6.A.


Naši speváci veľmi úspešne reprezentovali školu aj v okresnom kole. Počas súťaže vládla skvelá atmosféra. Kým sa skvelé porotkyne rozhodovali, deti si spolu s učiteľkami krátili čas známymi ľudovými pesničkami. Verdikt poroty bol takýto:

Eliška Sölská bola najlepšia zo všetkých, získala 1. miesto a svoj hlas si bude merať v krajskom kole. Ďalší náš žiak Šimon Makó sa umiestnil na krásnom 3. mieste.

Obidvom srdečne blahoželáme a Eliške držíme palce.

Mgr. Monika Krajčíková


Stolnotenisový turnaj 2023

Majstrom sa stal Maximilián Medveď


V rámci aktivít projektu „Aktívna škola” sa 5.mája 2023 konal turnaj žiakov a žiačok 2. stupňa v stolnom tenise. Žiaci súťažili o titul „Majster školy v stolnom tenise 2023”. Do turnaja sa zaregistrovalo 16 súťažiacich. Náhodný žreb pridelil každému súpera alebo súperku v 1. kole. Víťazi postúpili do ďalšieho kola. Vyraďovacím spôsobom sa do finále prebojovali Maximilián Medveď z 9. A a Kristián Owczarski z 8. B. Víťazom sa stal Maximilián Medveď a právom si zaslúži titul „Majster školy v stolnom tenise”.

Konečné poradie:

1. miesto: Maximilián Medveď (9. A)

2. miesto: Kristián Owczarski (8. B)

3. miesto: Filip Bartók (9. A)

4. miesto: Artur Králik (8. B)

Mgr. Lenka Kováčová,

vedúca stolnotenisového krúžku

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín patrí medzi najstaršie a najprestížnejšie súťaže na Slovensku. V našom regióne má súťaž názov Škultétyho Zornička. Žiaci súťažia v umeleckom prednese poézie a prózy. Školského kola sa zúčastnilo až 8 žiakov z 1. stupňa a dosiahli takéto krásne výsledky:


Kategória poézia:


1. miesto Nelka Košičiarová 4.B

2. miesto Riško Nyifor 4.B

3. miesto Ninka Klimentová 2.B


Účasť- Miška Vetráková a Zuzka BelajováŠkultétyho Zornička

Kategória próza:


1. miesto Sabinka Kováčová 4.A

2. miesto Melánka Pelčová 4.A

3. miesto Tánička Paľovová 4.B

Všetkým šikovným recitátorom gratulujeme výhercom držíme palce na okresnom kole.

PaedDr. Beáta Rusnáková


”Komu je práca potešením,

pre toho je život šťastím.”


/Maxim Gorkij/
Posledný marcový týždeň prebiehali na našej škole dni povolaní. Každý ročník mal pripravené aktivity zamerané na spoznávanie samého seba, povolaní a voľbu budúceho povolania: Moje superschopnosti, Spoznávame povolania, Povolania v našej triede - za aktívnej účasti rodičov, ktorí prišli do 6. A a B triedy porozprávať o svojom povolaní a ceste k nemu, Moje silné ja - pre žiakov 7. ročníka doplnené tvorivými dielňami, ktoré pre nás pripravili majstri odborného výcviku zo SOŠ v Želovciach. Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili, okrem iných aktivít, aj zážitkového učenia pod vedením pedagógov, majstrov odborného výcviku a študentov zo SŠ v Modrom Kameni. Deviataci, ktorí už podali svoje prihlášky na SŠ, sa dozvedeli niečo o tom, ako úspešne zvládnuť predskúškový stres a prijímacie skúšky.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na priebehu tohto týždňa podieľali - kariérovej poradkyni z CPPvo Veľkom Krtíši a Regionálnemu centru kariéry vo Veľkom Krtíši.

Mgr. Z. Kováčová

Karneval – 1. stupeň


Dňa 13. februára sme v našej škole zorganizovali karneval pre žiakov prvého stupňa. Pozvali sme naň aj Sašku Bašku, o ktorej je známe, že sa dokáže postarať o poriadnu zábavu. Svojim programom rozveselila deti, zaspievala im a spolu s jej plyšovým kamarátom Čumilom, roztancovala všetkých prítomných. Po jej programe nasledovala diskotéka, ktorú pripravili naše pani učiteľky. Karnevalová veselica trvala až do obeda. Hoci sa dá očakávať, že na druhý deň sa ozvú unavené nohy, kvôli pekným spomienkam na karneval podujatie určite za to stálo.

Karneval – 2. stupeň


Valentínky

boli doručené adresátom


Valentínskych pozdravov sa v našej škole nazbieralo naozaj veľa. Dokazuje to, že v kolektíve malých aj väčších ľudí, ktorí sa stretávajú pod strechami školských budov, prevládajú pekné vzťahy. Niektorí obľúbení človiečikovia dostali valentíniek za plné dlane. Možno ani netušili, koľko spolužiakov ich považuje za svojich dobrých priateľov. Funkcie valentínskych poštárov sa ujali deviataci. Dostať milý pozdrav od vyfešákovaných usmiatych chlapcov a dievčat bolo o to príjemnejšie.

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota …

(Pavol Országh Hviezdoslav)


Z príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka sme sa dnes, 21. 2. 2023, so žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili prednášky o Štúrovcoch v Literárno- hudobnom múzeu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Dozorkonajúce pani učiteľky boli Mgr. Lucia Havlíčková a Mgr. Lenka Klimentová. Štúrovcami nás sprevádzal pán muzeológ, ktorý besedou o literárnych a zároveň politických osobnostiach rozšíril vedomostný rozhľad našich žiakov. Diskusia o revolučných rokoch 1848 - 1849 pána muzeológa prekvapila s rozhľadom vedomostí žiakov natoľko, že si "chcel odskočiť na kávu a vrátiť nám vstupné". Stredobodom záujmu boli Ján Botto, Andrej Sládkovič, Samo Chalupka. "Rozpitvali" sme aj vznik slovenskej hymny a dozvedeli sme sa, že nielen v literatúre, ale aj v politickom pozadí Štúrovcov išla ruka v ruke a všetko malo svoj dôvod, význam. Utvrdili sme sa v tom, že za náš povestný "Y" nemôže Ľudovít Štúr, ale Martin Hattala. Náš literárny program sa vlastne odohral v stoličnej sieni bývalého župného domu, kde 5. 2. 1849 Ľudovít Štúr vystúpil na zhromaždení s prejavom "aký Banská Bystrica ešte nikdy nepočula" a v susedstve Jána Bottu.

Po tomto náučnom posedení sme sa so žiakmi odviezli do banskobystrickej Európy, kde si každý prišiel na svoje. Plní zážitku a dobrého pocitu sme sa bezpečne, v zdraví vrátili domov. Tešíme sa na ďalšie aktivity. Mgr. L. Havlíčková

Šachový turnaj jednotlivcov
- školský prebor

- kategória - I. stupeň ZŠ

Termín - február 2023


Systém súťaže - každý s každým v skupinách 2 x 10 min

Výsledky

- dievčatá

1. Resutíková Alexandra 4. A - 7,5 b.  

2. Bečkeiová Karin 4. A -  6 b.  

3. Ballová Bianka 2. B -  5,5 b.  

4. Hrehušová Vanesa 3. A - 4,5 b.  

5. Eremiášová Eliška 4. A -  4 b.  

6. Bagdalová Vivien 2. B  - 3 b.  

7. Paľovová Táňa 4. B  - 2,5 b.  

8. Hrehušová Michaela 3. A -  1 b.  

9. Belajová Zuzka 2. B - 0,5 b.  


- chlapci   

1. Ivanič Filip 4. A -  7 b.  

2. Prachár Ján 4. B -  5 b. SB koef. 13,50

3. Baltazár Mikuláš 4. A  - 5 b. 11,00

4. Jánov Peter 4. A  - 3 b. 5,00

5. Zaťko Gabriel 5. A  - 3 b. 4,75

6. Gluch Miroslav 4. A  - 2,5 b. 4,25

7. Petrovský Tomáš 4. B  - 2,5 b. 1,25

8. Kindernay Samko l. A  - 1 b.  


Ľubomír Frčka

5. Vĺčatá 4. A

    - 25 bodov /15 + 10/

      Gluch Miroslav

      Baltazár Mikuláš

      Kuviková Sofia

      Kériová Nina

      Kaziová Zoja

Dňa 18.4.2023 prebehlo na našej škole školské kolo Biologickej olympiády kategória F – Rastliny a zvieratá našich lesov. Súťažilo päť 5-členných družstiev žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí si preverili svoje znalosti o prírode vo vedomostných testoch a v poznávaní  rastlín a zvierat.

Výsledky:

1. Bystré Sovičky 4. A

   - 49 bodov/25 testy+ 24 poznávačka/

   Ďurišová Henrieta

   Resutíková Alexandra

   Ondrejková Sofia

   Bečkeiová Karin

   Kováčová Sabina

2. Fialôčky 4. B

    - 45 bodov /24 + 21/

    Paľovová Táňa

    Hybská Diana

    Košičiarová Nela

    Poláková Hanka

    Makó Šimon

3. Lienočky 3. A

   - 38 bodov / 24 + 14/

    Tomšú Lea

    Vargová Timea

    Kachničová Stanka

    Košíková Nela

4. Veveričky 3. B

    - 33 bodov /17 + 16/

     Boriková Laura

     Cibuľa Leo

     Śtefanovič David

     Kuricová Radka

     Garaj Róbert

Biologické olympiáda

Ľ. Frčka

Súťaž o NAJ projekt

model z histórie


Žiaci v priebehu školského roka odovzdávali pani učiteľke Mgr. Z. Kiapešovej  projekty, modely na vybranú tému z histórie. Tie naj práce boli vybrané do súťaže. Na základe hlasovania samotných žiakov II. stupňa bolo umiestnenie nasledovné:

1. miesto: Viktória Morongová -8. B trieda a jej projekt–Romantizmus

2. miesto: Vincent Hanko - 7. A trieda a jeho projekt Leonardo da Vinci

3. miesto: Filip Bartók - 9. A trieda a jeho model lietadla

Špeciálnu cenu pedagogického zboru získal už spomínaný Vincent Hanko a jeho projekt Leonardo da Vinci. Všetkým autorom kreatívnych zaujímavých projektov, ale aj technicky náročných modelov GRATULUJEME, pretože úroveň tejto obľúbenej súťaže v tomto školskom roku posunuli veľmi vysoko. Boli to proste  "umelecké diela".

 Mgr. Z. Kiapešová

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa každý rok koná slávnostné stretnutie pedagógov, na ktorom primátor mesta ocení vybraných pedagóg a pedagogičky Plaketou J. A. Komenského za ich prácu v školstve. Za našu školu získali plaketu J. A. Komenského učiteľky: Mgr. Lívia Klátiková, Mgr. Andrea Krahulcová a Mgr. Gabriela Žuk-Olszewská. Ocenené pedagogičky sme požiadali o rozhovor.

Pani učiteľka Mgr. L. Klátiková získala ocenenie za „Za humánno-tvorivý podiel vo výchovno-vzdelávacej činnosti, za profesionálny prístup k práci v oblasti výuky matematiky a chémie a uplatňovanie inovatívnych metodických postupov vo výchovno-vzdelávacej činnosti.”

Pani učiteľka, čo vás motivovalo pracovať v školstve?

Už moja  triedna pani učiteľka Mgr. Mária Gašparínová, ktorá ma učila matematiku, mi ju navrhovala študovať, čo som ja odmietala, nakoľko ma vtedy viac zaujímali prírodné vedy ako biológia a chémia.

Aké štúdium ste absolvovala?

Nastúpila som na gymnázium, kde som sa viac venovala štúdiu prírodných vied. Po maturite som si dala prihlášku aj na pedagogickú školu v Trnave, kde mi ponúkli štúdium v kombinácii matematika - chémia, čo ma oslovilo.

Kde ste pôsobila pred nástupom na ZŠ na ulici J. A. Komenského?

Po ukončení štúdia na Trnavskej univerzite som si podala žiadosť aj na našu školu, kde sa zhodou okolností uvoľnilo miesto učiteľky v mojej kombinácii.

Akú pedagogickú činnosť vykonávate v našej škole?

V tejto škole (m)učím žiakov takmer 20 rokov. V súčasnosti učím na 2. stupni matematiku.

Pedagogičky prevzali ocenenie

za svoju prácu

Intenzívne sa venujete aj príprave a doučovaniu žiakov, ktorí sa pripravujú na Testovanie 9 alebo prijímacie skúšky na stredné školy. Aký význam v tomto smere pozorujete?

Často mám pocit, že spoločnosť je rozpoltená. Na jednej strane matematiku považujú za najväčšieho strašiaka a najradšej by ju zredukovali na totálne minimum: „Veď máme kalkulačku a umelú inteligenciu”.  Na druhej strane ju používajú za najčastejší nástroj na vyseparovanie žiakov na schopných alebo neschopných ďalšieho štúdia na stredné či vysoké školy. Často sa ma ôsmaci a hlavne deviataci pýtajú: „Na akú školu sa nerobia prijímacie skúšky z matematiky?” Ale, bohužiaľ, takých škôl je veľmi málo. A preto sa v deviatom ročníku intenzívnejšie pripravujeme na testovanie 9 či na prijímacie skúšky, často aj po vyučovaní v rámci voľného času. Snažíme sa všetko v skrátenej forme zopakovať. Následne ma veľmi teší, keď žiaci prídu s dobrým  pocitom a slovami: „Pani učiteľka, bolo to ľahké!” alebo „normálne som veľa a možno aj všetko vedel.” Veľmi ma teší aj to, ak sa naši žiaci prídu pochváliť, ako sa im darí na stredných školách a už z ďaleka mi kričia: „Je to ťažké, ale matematika mi ide” alebo „matematika v pohode, tá mi ide.”

Čo vám prináša pedagogická práca

Plno možností ako búrať mýtus neznášania matematiky, ktorá je strašiakom takmer na každej škole. A myslím, že sa mi to celkom darí. Už keď aj všetkému žiaci neporozumejú, ale aspoň strácajú pocit neznášania matematiky aj jej krás. Nikdy nezabudnem na vetu jedného môjho žiaka: „Milujem matematiku, aj keď nič nerozumiem.”

Občas si nejeden žiak, hlavne vo vyšších ročníkoch povzdychne: „Načo mi v živote bude trojčlenka, Pytagorova veta, výpočet pravdepodobnosti....” Nie je, podľa vás, učivo v matematike zbytočne náročné a obšírne?

S touto otázkou často bojujem. Aj keď podľa môjho názoru, za to často môžu rodičia, média a celkovo naša spoločnosť. Neuvedomujú si, že už len to, že nad takýmto niečím rozmýšľajú, je to vďaka matematike. Je možno pravda, že nepotrebujeme priamo rovnice, alebo rysovanie trojuholníkov či Pytagorovu vetu, ale matematika nás učí a núti rozmýšľať a hľadať riešenie aj tam, kde možno riešenie ani nie. Učí nás systematickej a postupnej „pásovej” práci. V živote málo čo máme hneď a okamžite, k našim snom a cieľom sa dostaneme postupne, pomalými krokmi a na to nás pripravuje matematika.

Ďakujeme za rozhovor.

Pani učiteľka Mgr. Gabriela Žuk-Olszewská získala ocenenie „Za profesionálny prístup v rozvoji pracovno-technických a výtvarných zručností žiakov a za ich osobnostný rozvoj.”

Pani učiteľka, prečo ste sa rozhodla pre prácu v školstve?

Do školstva ma priviedlo štúdium teológie. Využila som možnosť štúdia teológie pre laikov, čo do roku 1989 nebolo možné. Štúdium teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bolo zamerané na prípravu katechétov náboženstva na základných a stredných školách. Nakoľko som mala takéto vzdelanie, bola som oslovená, aby som vypomohla s vyučovaním náboženskej výchovy v školách v našom meste. Pre mňa to bola nová skúsenosť a výzva, ktorú som prijala.

Aká bola vaša cesta na našu školu?

Mojou prvou kmeňovou školou bola ZŠ na ulici Ľ. Štúra vo Veľkom Krtíši. Na čiastočný úväzok som učila aj na ZŠ na ulici J. A. Komenského, kde mi po odchode pani katechétky Adriany Bečkovej ponúkli plný úväzok.

Aké je vaše pôsobenie v našej škole?

Na tejto škole učím od roku 2000. Okrem náboženskej výchovy učím tiež výtvarnú výchovu a techniku. Vo svojom voľnom čase rada relaxujem pri dobrej knihe, pri práci v záhrade, alebo pri ručných prácach. Tieto moje záľuby využívam aj na hodinách výtvarnej výchovy a techniky. Snažím sa, aby tieto predmety boli atraktívne a zaujímavé i pre deti, aby si na vyučovacích hodinách overovali a rozširovali svoje zručnosti.

Čo vám prináša pedagogická práca?

Vďaka tomu, že učím náboženskú výchovu na prvom aj na druhom stupni, väčšinu deti učím od prvého ročníka až po deviaty. Vidím ich rásť a vidím ich premenu z malých školáčikov na mladých ľudí, ktorí opúšťajú bránu našej školy. Verím, že okrem vedomostí, ktoré si zo školy odnášajú, sme sa pozitívne podpísali aj na formovaní ich charakteru a osobnosti a  som rada, že som súčasťou tohto procesu aj ja.

Ďakujeme za rozhovor.

Aké bolo vaše predchádzajúce pôsobenie?

Po skončení ZŠ som chodila na SPgŠ v Lučenci a po strednej škole na vysokú školu pedagogickú v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia som začala pracovať na ZŠ v Bušinciach (1998) a o rok neskôr som dostala pracovné miesto vo Veľkom Krtíši na tunajšej škole, kde pôsobím dodnes. Pracujem ako učiteľka na 1. stupni. V tomto školskom roku 2022 /2023 som triednou učiteľkou 3. B triedy a taktiež učím prváčikov telesnú a hudobnú výchovu. Okrem bežnej výchovno-vzdelávacej činnosti sa so žiakmi venujem rôznym matematickým súťažiam. Som koordinátorkou súťaží Maksik, Matematický klokan a Všetkovedko. Vediem krúžok Spoločenské hry, kde žiaci majú príležitosť hrať rôzne hry a zároveň spoznávať a rozširovať komunikačné schopnosti.

Aké sú vaše osobné záľuby?

Moje záľuby sú šport, cyklistika, turistika a vo voľnom čase rada čítam, počúvam hudbu a trávim v mojej záhradke.

Čo vám prináša pedagogická práca?

V školstve pracujem 25 rokov. Práca s deťmi ma veľmi baví. Som rada, že sa môj sen stať sa učiteľkou splnil. Povolanie učiteľa je krásne i keď náročné. Základom je predovšetkým vzťah k deťom. Svoju prácu mám veľmi rada. Na záver by som dodala citát J. A. Komenského: „Múdry je ten, kto má nielen vedomosti, ale aj mravné vlastnosti, kto vie správne žiť.”

Ďakujeme za rozhovor.


Pani učiteľka Mgr. A. Krahulcová získala ocenenie „Za humánno-tvorivý podiel vo výchovno-vzdelávacej činnosti na 1. stupni, za výborné výsledky v práci so začlenenými žiakmi.”

Pani učiteľka, čo vás motivovalo pracovať v školstve?

Už od detstva som sa chcela stať učiteľkou, pretože sa mi táto práca páčila. Vždy som sa hrávala na pani učiteľku.

MAJSTRI ČÍTANIA

„Knihy sú nemí učitelia.“ Aulus Gellius


Z príležitosti Marca – mesiaca knihy bola na našej škole vyhlásená čitateľská súťaž s názvom Majstri čítania. O titul bojovalo spolu 47 žiakov. Titul Majster čítania získali 13 žiaci: Ela Roháčová z 1. A, Ela Bernáthová z 1.B, Henrieta Ďurišová zo 4. A, Melánia Pelčová zo 4.A, Nela Košičiarová zo 4.B, Richard Nyifor zo 4.B,

Sme radi, že knihy našim žiakom otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú ich obzory. Sú najtichším a najstálejším priateľom, najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom. Okrem toho čítanie:

 Znižuje stres

 Zlepšuje pamäť a sústredenie

 Rozširuje slovnú zásobu

 Posilňuje sebavedomie

 Posilňuje schopnosť presadiť sa

 Vieme lepšie argumentovať, komunikovať

 S knihou nikdy nie sme sami

Mgr. Lucia Havlíčková


Reynold Kálazy z 5.B, Kristína Jankovičová zo 6.B, Lara Uramová zo 6.B, Richard Šarközy zo 7.A, Nina Kaziová zo 7. B, Ema Chrienová z 8. B a Tamara Blažeková z 9.A. Podmienkou k získaniu tohto titulu a ocenenia bolo prečítať akúkoľvek knihu, napísať podrobný záznam o knihe na čitateľský štítok (názov knihy, autor, ilustrátor, vydavateľstvo, počet strán) a odpovedať na otázky, ktorými mali knihu zreklamovať a presvedčiť ostatných žiakov o tom, aby si ju prečítali tiež. Podmienkou pre získanie titulu však bola aj ilustrácia obalu knihy -  vlastná alebo skutočná.

Aktívny týždeň na našej aktívnej škole


Čo to znamená aktívna škola? Aktívna škola spája aktívnu dopravu žiakov do a zo školy, aktívne prestávky, športové krúžky, športové kurzy, aktívne školské družiny, školské športové súťaže.

Začali sme aktívnou dopravou. Bicykle, kolobežky, skateboardy, kolieskové korčule - to všetko sa každé ráno objavovalo na "parkoviskách tried". V aktívnej doprave pokračujeme aj naďalej. Aktívne boli aj veľké prestávky. Žiaci si ich užili na multifunkčnom ihrisku.

V telocvični sa organizovali ďalšie aktivity. Deti z Karate klubu Veľký Krtíš, pod vedením pána Maroša Hečka, predviedli, čo všetko dokážu. Prváci a druháci ich po rôzne sledovali a na konci odmenili poriadnym potleskom. Ôsmaci a deviataci si aktívne zacvičili s pánom fyzioterapeutom Bc. Š. Ďurišom a neskôr sa zúčastnili prednášky v krtišskom kultúrnom dome so Spartanom, ktorý fantasticky zvláda náročné preteky aj napriek svojmu hendikepu. Miroslav "Bruise" Žilka zavítal do našej školy a predviedol nám to, v čom je najlepší. Víťaz show Slovensko má talent priniesol neskutočne pozitívnu energiu a predal ju nám. Rozpohyboval všetky deti a pani učiteľky. Chlapci 5.A a 5. B absolvovali naozajstný futbalový tréning na hodine TSV. Ich dnešným trénerom bol pán M. Číri, ktorý pôsobí v Baníku Veľký Krtíš. Organizoval sa stolnotenisový turnaj pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Kováčovej a tiež šachový turnaj s pánom Ľ. Frčkom. O týchto aktivitách sme už na stránke školy informovali. Turnaj v Indiánskej vybíjanej zorganizovala Mgr. Janka Juchová pre žiakov III. a IV. ročníka. Víťazmi boli všetci. Veľmi úspešné bolo obvodné kolo vo futbale mladších žiakov 5.- 7. ročníka. Chlapci výborným výkonom jednoznačne vyhrali nad tromi školami z nášho mesta a tak si vybojovali postup na okresné kolo. Gratulujeme chlapcom. Aj v ŠKD sa aktívne športovalo. Nechýbali hry s loptou, skákanie gumy, turnaj vo futbale a hlavne pohybové hry na čerstvom vzduchu. Máme za sebou naozaj aktívny týždeň plný zážitkov, emócií a aktívneho pohybu.                       Mgr. Lenka Klimentová

Regionálni autori

a projekt „Čítajme si” so žiakmi 9. A


Dňa 22.05.2023 sa začal projekt „Čítajme si”, ktorého súčasťou sa stali aj naši žiaci z 9. A. V spolupráci s Linkou detskej istoty a s Hontiansko-novohradskou knižnicou sme dnešným dňom odštartovali  tohtoročný projekt. Nad týmto podujatím prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.  Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Keďže ústrednou témou našej besedy dnešného predpoludnia v knižnici bola téma „Regionálni autori”,  naši deviataci sa do projektu zapojili čítaním knihy s viacvýznamovým názvom Krížne cesty od nášho regionálneho autora Jána Mäsiara. Okrem tohto autora boli žiaci oboznámení s hlavnými predstaviteľmi literatúry v našom regióne. Až 57 aktívnych autorov z nášho regiónu sa so svojou tvorbou zaslúžilo o miesto v knižnici.

Ako to už každoročne býva, hitom sa stala kniha hádaniek od nášho pána riaditeľa, Mgr. Dušana Gálika, ktorá má čestné miesto vo výstavnej sieni regionálnych autorov. Naši žiaci sa veľmi radi pri nej odfotili :O).

Našu besedu obohatil aj regionálny autor, pán Jaroslav Hanko, ktorý veľmi pútavo rozprával o histórii hradu v Modrom Kameni a o záhadách a tajomstvách šľachticov Balašovcov. Napokon žiaci vypracovali pracovný list, ktorého súčasťou boli úlohy realizované vo všetkých oddeleniach knižnice.

Mgr. Lucia HavlíčkováSovy nie sú v skutočnosti také múdre,

ako sa o nich hovorí


No určitý pôvab im uprieť nemožno

Pravdu o sovej múdrosti nám prezradil odborník, ktorý o týchto dravcoch skutočne veľa vie a ich chovom sa zaoberá mnoho rokov. Martin Čalkovský je členom Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore. Spolu s kolegom Lukášom Belákom priviezli do našej školy nočných dravcov – sovy. Pozorovať týchto vtákov vo voľnej prírode sa asi málokomu podarí, preto sme ich spoločnosť v areáli školy radi privítali. Okrem domácej slovenskej plamienky driemavej, sokoliari priviezli so sebou aj exemplár z Ameriky a najväčšiu sovu sveta, ktorá žije prevažne na Sibíri. Vtáci prelietavali z ruky jedného sokoliara na ruku druhého. Pokynom na let bolo meno dravca, ale možno ešte viac návnada v podobe kúska surového mäsa. Niektorí vtáci si zaleteli aj na strom alebo na vrchol kovového stĺpika. Napadlo nám, či by sa nemohlo stať, že vták sa poberie svojou cestou a už sa nevráti. Pán Čalkovksý povedal, že sa to stať naozaj môže a aj sa stalo. Impozantné rozpätie krídel veľkých sov žiakov zaujalo, ale rovnako sa im páčila milá i tajomná tvár malej plamienky. S ňou sa žiaci mohli odfotiť a zvečniť tak spomienku na zaujímavo strávený deň. O fotografie sa postarala pani fotografka Denisa Hrašková. Na záver sokoliar Martin poďakoval prítomným za príjemnú atmosféru a disciplínu.

Sovia múdrosť je teda mýtus. No nemusíme byť sklamaní. Sovy vedia práve toľko, koľko potrebujú. Majú vynikajúci zrak a veľkú trpezlivosť. Pozorujú okolie a na lov vyštartujú vtedy, keď majú istotu úspechu. Ich zbraňami sú silné pazúry a ostrí zobák. Zaslúžia si náš obdiv a rešpekt.  

Amoskoland,

miesto pre učenie pohybovými hrami


Časť nádvoria školy zmenilo svoju podobu. Šedý asfalt ožil farebnou maľbou, ktorá neunikne pozornosti nikoho, kto nádvorím prechádza. Farebná plochu lemujú drevené lavičky. Na asfalte sú namaľované rôzne preskakovačky a bludiská s matematickými úlohami. Návrh projektu Amoskoland pripravili pani učiteľky Mgr. J. Kušická, Mgr. J. Juchová, Mgr. E. Kapičáková a Mgr. A. Lajková. Na samotnej realizácii projektu sa podieľali tiež ďalšie učiteľky z 1. stupňa a 2. stupňa. O rozhovor sme požiadali pani učiteľku Mgr. J. Kušickú.

Pani učiteľka, prečo ste sa rozhodla pre takúto iniciatívu?

Daná myšlienka nevznikla len v mojej hlave. Pohrávali sme sa s touto myšlienkou viaceré a dávnejšie. Lenže ako všetci vieme zasiahla nás doba obmedzení. Iné veci boli pre nás prioritou. Tento rok sme mohli opätovne zorganizovať Deň otvorených dverí a to bol hlavný podnet na uskutočnenie tohto projektu.

Kto poskytol materiál na realizáciu?

Materiál, ako aj potrebné príslušenstvo na zrealizovanie projektu sponzorsky poskytla rodina Cíferová, ktorej sa touto cestou chceme srdečne poďakovať. Poďakovanie patrí aj pani Lenke Kubincovej, pánovi Jánovi Šebianovi a pánovi Robertovi Kušickému. Je to pre nás veľká pomoc.

Keďže sa jedná o pomerne frekventované miesto na otvorenom priestore, nehrozí, že sa maľba pod vplyvom vonkajších podmienok časom vytratí?

Náš vytvorený Amoskoland je namaľovaný špeciálnymi polyuretánovými farbami, ktoré sú určené na plochy, kde sa vyskytuje vysoká frekventovanosť. Je vytvorený v jednom celku, ktorí je ohraničený lavičkami na oddych a pohodlie pri realizácií aktivít.

Aké využitie bude mať tento zámer pre žiakov?

Amoskoland môžu žiaci využívať počas vyučovania na hodinách matematiky, telesnej výchovy a podľa fantázie vyučujúcich. V popoludňajších hodinách je k dispozícii deťom v ŠKD. Najhlavnejším zámerom tohto projektu je spestrenie výučby pre našich žiakov.Pani učiteľke ďakujem za rozhovor. Môžeme potvrdiť, že Amoskoland je často navštevovaný a deti ho s radosťou využívajú.

Čítajme si


Na našej škole v čase od 22.5.do 26.5. prebiehal čitateľský maratón s názvom Čítajme si... 2023. Do maratónu sa zapojili žiaci z  každej triedy. Každý žiak prečítal úryvok z knihy.

Čítali sme Rozprávky červenej ponožky, Zabiatko, Príbehy ôsmich planét. Odmena pre každého bola záložka.

Mgr. J. Juchová

Toto bola výzva pre druhákov a ich rodiny. Rozhodli sme sa vymeniť čas pri „telke”, počítačových hrách a internete za vzťahy, uplatnenie svojich talentov a tvorivosť. Hlavnou myšlienkou bolo aktívne prežiť voľný čas a uvedomiť si jeho hodnotu. Povzbudiť deti, aby počas týždňa obmedzili zabehnuté pasívne konzumovanie voľného času a prežili pekný týždeň 22.5.-28.5.2023Čo sme počas týždňa robili?

Vopred sme si vyrobili náramky šťastia a priateľstva. Jeden sme nosili počas týždňa na znak toho, že sa snaží obmedziť pozeranie televízie a využívanie internetu. Druhý náramok mohlo dieťa darovať svojmu kamarátovi či kamarátke a vyzvať ho, aby sa k nemu pridal/a. V triede sme si vytvoriii plagát, kde sme si zaznačovali, ako sa nám v jednotlivé dni podarilo pozeranie televízie obmedziť a akou činnosťou  sme ju nahradili.


NÁŠ TÝŽDEŇ:

PONDELOK: Hasiči –  Navštívili sme HZZ v Modrom Kameni. Ujovia hasiči nám všetko poukazovali, mohli sme si vyskúšať autá aj čln, obleky a dokonca sme videli ukážku zásahu hasičov pri dopravnej nehode. Po návrate na školský dvor sme mali ukážku dravcov.

UTOROK: Rozprávka písaná pod hviezdami – Zavítal medzi nás pán spisovateľ a redaktor Mgr. Marcel Páleš, ktorý nám porozprával o svojich knihách, povedal nám ako on trávi svoj voľný čas a  bol pre mnohé deti veľkou inšpiráciou. Beseda s ním bola veľmi aktívna. Deti spoločne tvorili nový príbeh možno budúcej knihy. Veľkým zážitkom pre nás bolo to, že priamo z našej školy sa uskutočnilo živé vysielanie do Rádia Regina.

Vypni telku, zapni seba!

STREDA: Tvorenie v prírode – Možno to na prvý pohľad znie jednoducho a tak obyčajne…no na oko obyčajné veci bývajú často tie najdôležitejšie. Podporiť v deťoch tvorivosť, dostať z nich na povrch pocity, vnímanie a emócie je mnohokrát dôležitejšie, než pasívne prijímanie informácii. V našom školskom areáli máme nádhernú prírodu. Stromy, kvety....proste inšpiráciu pre budúcich umelcov. Bolo na deťoch či kreslili, tvorili príbehy či básne, piesne, alebo vytvárali z prírodnín. Každý si našiel pre seba to naj… a naberal pozitívnu energiu.

ŠTVRTOK: Záchranári - HERBALKOVO - do tejto zázračnej krajiny nám dovolila vstúpiť pani Simonka Sabinovská- záchranárka. Úžasným prístupom, interaktívnymi aktivitami a súťažami nás druhákov naučila poskytnúť prvú pomoc, obväzovať poranené miesta, aplikovať adrenalínovú injekciu, ošetriť popáleninu, zastaviť krvácanie z nosa a plno iných dôležitých vecí pre záchranu ľudského života. Veľkým zážitkom bolo, keď si deti samé vyskúšali aplikovať defibrilátor. Poobede sme sa vybrali na dopravné ihrisko, kde sme si zopakovali pravidlá cestnej premávky na kolobežkách a bicykloch.

PIATOK: Športujeme – športové predpoludnie si pre nás pripravili deviataci pod vedením pani učiteľky Lenky Klimentovej. Pod ich vedením sme plnili rôzne športové disciplíny a získavali indície. Na záver sme vytvorili z indícii heslo. Šport, radosť, zábava…toto sa nieslo našim školským areálom.

SPANIE V ŠKOLE: Tak to je niečo! Svoj super týždeň sme ukončili spaním v škole. Žiadne skúšanie ani písomky. Hry, pizza, hra na gitare, pyžamová párty a rozprávka na dobrú noc. Takto to je v škole, kde nie sme len spolužiaci, ale druhá rodina.

KONÍKY: Ako bonus sme si v nasledujúci pondelok mohli zajazdiť na koníkoch priamo v našom areáli školy. Pani Vierka Michalecová nám o koníkoch porozprávala mnoho zaujímavostí. No a čo cez víkend? Proste prežiť plnohodnotný čas s rodinou.

Mgr. Andrea Lajková, Mgr. Janka Kušická

Každému jednému patrí veľká pochvala. Najlepšie sa darilo Viktórii Tomaškinovej zo IV. B, ktorá obsadila 3. miesto v kategórii MIDI a Lukášovi Bevízovi zo VII. A, ktorý sa postavil NAJVYŠŠIE na stupeň víťazov v kategórii MAXI.

Mgr. L. Klimentová

GLADIATOR 2023

Školský GLADIATOR 2023 v sobotu 27.5.2023 odštartoval svoj ďalší ročník. Na štart pretekov sa postavilo 29 našich žiakov. Chlapci a dievčatá prekonávali na trati rôzne "gladiátorské" prekážky, kde si preverili svoju silu, rýchlosť, odvahu a v neposlednom rade svoju odhodlanosť zvládnuť všetky (napr. pavúk, plazenie sa blatom, kladky, Áčko, rúčkovanie, kladka, sieť )a za čo najlepší čas.

Milí čitatelia školského časopisu Amosko


Blíži sa koniec školského roka a to je obdobie, kedy vychádza ďalšie číslo Amoska. Opäť sme pre Vás pripravili krátky súhrn dôležitých udalostí, ktoré sa v našej škole udiali počas druhé polroka. Okrem zaujímavých článkov o výletoch, exkurziíách, pamätných udalostiach a iných aktivítách školy, si môžete prečítať aj o úspechoch našich žiakov. Máme veľa šikovných školákov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach vo vedomostných, umeleckých alebo športových súťažiach. Ďakujeme všetkým, ktorí svojimi príspevkami pomohli vytvoriť obsah časopisu. Prajeme Vám pekné prázdniny a veľa zaujímavých zážitkov. Veríme, že nám o nich napíšete a tie najzaujímavejšie zverejníme v školskom časopise.

-Redakcia-


amosko2023-2.pdf

Vyšiel nový Amosko

Od tradícií k rozprávkam


HRUŠOVSKÝ KEĽAVNÍK

Medzinárodný deň detí oslávili žiaci 5.A, 5.B a 6.B v krásnom prostredí Hrušova. Hrušovský keľavník je projekt Hontiansko-ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši, ktorého cieľom je priblížiť mladšej generácii tradičný život našich predkov, ich remeslá, dedinskú architektúru, odev, gastronómiu a pritom sa aj zabaviť. Žiaci mali možnosť vyskúšať si prácu s konopami, nazrieť do starej kováčskej vyhne a sledovať kováča pri práci, zahrať sa detské dedinské hry, či ochutnať tradičné hrušovské koláče – lepníky, ktoré im prichystali šikovné gazdiné. Spoznali tiež miestne povesti a legendy. Snáď najväčšou atrakciou bolo získavanie grošov a indícií, ktoré žiaci dostali za dobre vykonanú prácu a pomoc pri spracovaní konope, ukladaní dreva, triedení strukovín, skrutiek a matíc. Všetky úlohy usilovne plnili so spoločným cieľom – vyslobodiť miestneho zbojníka Šiša Pištu zo žalára, čo sa im samozrejme nakoniec aj podarilo a sladká odmena priamo od zbojníka ich neminula.

 


Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Aktivity k MDD pre žiakov 5.A a 5.B pokračovali aj 2.júna. S triednymi pani učiteľkami navštívili Slovenské národné múzeum v Modrom Kameni, kde pomáhali nájsť stratenú princeznú. Spolu s rozprávkovými bytosťami - Popoluškou, Červenou čiapočkou a inými plnili rôzne zábavné úlohy: získavali indície, hádali hádanky, lovili zlatú rybku, strieľali z luku, bojovali s rytierom.

V nádhernom prostredí hradného parku sa všetci fantasticky zabavili a odniesli si množstvo nezabudnuteľných zážitkov.  

Mgr. Lenka KováčováRozhovor s pani učiteľkou

Mgr. Líviou KlátikovouPred časom sme uverejnili článok, v ktorom pani učiteľka Klátiková odpovedala na naše otázky. Pripravili sme tiež video, z ktorého sa o pani učtiteľke dozviete ešte viac. Môžete si ho pozrieť vo videokronike.

Najkrajšie vtáčie búdky


Pani učiteľky Mgr. Lenka Klimentová a Mgr. Gabriela Výbochová ocenili žiakov, ktorí vyrobili nádherné vtáčie domovy, tričkom z projektu "200 ton z lesa von". Búdky boli naozaj krásne, pestré. Veď pozrite a posúďte.

1. B Elka Bernáthová, Leuška Parkániová

2. A Miška Vetráková, Milanko Tóth

2. B Ninka Klimentová

3. A Eliška Sőlská, Peťko Jánov

4. B Charllotka Baráthová

8. A Jakub Kunkela

9. A Dominika Vlčková, Maroš Uderian

 Mgr. Gabriela Výbochová

Pol storočia v jednej škole


Správa o tom, že naša kolegyňa, zástupkyňa riaditeľa školy a skvelá pani učiteľka Mgr. Evka Sliacka odchádza z našej školy, znela takmer neuveriteľne. Málokto z dlhoročných pedagógov si vie predstaviť školu bez nej. Navštevovala ju ako žiačka a po skončení štúdií sa sem vrátila ako učiteľka. Škola sa stala jej pracoviskom na ďalších 40 rokov. Ako ju poznáme, škola bola pre ňu viac ako pracoviskom, stala sa súčasťou jej života. Rozhodla sa však, že ďalšie roky, roky pracovného oddychu, strávi so svojou najbližšou rodinou. Bude nám veľmi chýbať nielen ako učiteľka, ale aj ako dobrá kolegyňa a spravodlivý a empatický človek. Pripravili sme krátke video o jej pôsobení v našej škole, v ktorom si spomína na minulé roky. Zostal za ňou veľký kus pedagogickej práce a tiež úspechy v športovej oblasti.


Pani zástupkyňa, ďakujeme!


Štvrtáci sa rozlúčili s prvým stupňom


Rozlúčka bola plná emócií, veď počas štyroch rokov, ktoré strávili v triede pani učiteľky PaedDr. Beaty Rusnákovej zažili naozaj veľa. Našli tu kamarátov, kamarátky, majú pekné spomienky na spoločné aktivity a výlety a samozrejme, veľa sa naučili. Na rozlúčku si pozvali aj pána riaditeľa školy Mgr. Dušana Gálika a pani zástupkyňu riaditeľa školy Mgr. Evu Sliacku, ktorá ich učila matematiku. Prišli tiež zástupcovia rodičov. Neboli len hosťami, boli vlastne organizátormi podujatia. Ako to už na podobných rozlúčkach býva -najskôr dominovali slová vďaky a slzičky dojatia, potom nasledoval smiech a zábava. Rodičia sa tiež postarali aj o občerstvenie, ktoré nielen výborne chutilo, ale aj skvelo vyzeralo.

Hoci štvrtáci neodchádzajú ďaleko, budova druhého stupňa stojí len pár metrov od ich bývalej triedy, no i tak to pre nich bude veľká zmena. Opustia láskavé ochranné krídla svojej triedne učiteľky, zoznámia sa s novou, čaká ich nové prostredie, nové vyučovacie predmety a nové pani učiteľky.

Trieda 4. B patrila k najlepším triedam v škole. Nielen čo sa týka prospechu.

Navštevovali ju žiaci, ktorí sa úspešne zapájali do rôznych súťaží a celkovo atmosféra v tejto triede bola vždy príjemná. Rovnako to platí aj o susednej triede 4. A. Na druhom stupni sa teda môžu v septembri tešiť na príchod skvelých nových piatakov. Držíme im palce, nech je ich štart úspešný.

Nech sa Vám darí, deviataci!


Najstarší žiaci našej školy opúšťajú lavice svojich tried. Nastal čas lúčenia. Deviataci sa na túto chvíľu vyzbrojili humorom, aby sa tak bránili smútku a nostalgii, ktorá po rokoch spoločného nažívania v škole môže prísť. Humorom bol nasýtený program, ktorý prezentovali svojim učiteľom a rodičom. Dňa 23. júna sa všetci zišli v jedálni školy, kde na návštevníkov čakali vkusne vyzdobené priestory. Na scenári programu sa značnou mierou podieľala triedna učiteľka Mgr. Lenka Klimentová. Jej zmysel pre recesiu a nevídaná kreativita skutočne zaujala. S nácvikom pomohla pani učiteľka Mgr. Lucia Havlíčková. Medzi pozvanými nemohli chýbať pán riaditeľ školy Mgr. Dušan Gálik, zástupkyňa RNDr. Mária Murárová Mgr. Eva Sliacka. Organizačne sa na prípravách rozlúčky podieľali aj rodičia žiakov. Príhovor mala pani Zuzana Bahýlová, ostatní pomohli s materiálnym zabezpečením a pečením :-). V tomto čase pracujeme na spracovaní videa z podujatia, zatiaľ si môžete pozrieť krátku ukážku.

Ročník našich deviatakov prešiel počas deväťročného štúdia mnohými zmenami. Začínal ako dve triedy. V 5. B bola triednou učiteľkou Mgr. Ivona Krajčíková, v 5. A Ing. Iveta Bindzárová. V šiestom ročníku niekoľko úspešných žiakov odišlo na osemročné gymnázium, pribudli starší žiaci, ktorí opakovali ročník. Kolektív sa zmenil, atmosféra v triedach nebola veľmi podnetná. V 6., 7. a 8. ročníku patrili opäť pani učiteľke Mgr. I. Krajčíkovej. Do 9. ročníka sa počet žiakov znížil tak, že zostala len jedna trieda - 9. A. Dostali novú triednu učiteľku, Mgr. Lenku Klimentovú, ktorá bola novou pre nás  všetkých,

práve nastúpila na našu školu. S kolektívom deviatakov sa rýchlo zžila. Nielen rýchlo, ale aj veľmi efektívne. Mala k nim osobitný pedagogický prístup. Bola prísna, nekompromisná, no tak akosi s citom. Aj keď na nich občas zvýšila hlas, bolo cítiť, že jej na deviatakoch veľmi záleží a má ich rada. Osobne jej záležalo na každom žiakovi a oni jej to vrátili - získala si ich dôveru. Humor spomínaný v úvode článku sa teda miešal so slzami dojatia. Mnoho žiakov sa so svojou triednou učiteľkou lúčilo ako s príbuzným. Ich triedna učiteľka bola pre nich vzorom správania a postojov, ostatné vyučujúce pani učiteľky dali deviatakom dobrý vedomostný základ pre ďalší život. Napriek peripetiám, ktorým počas štúdia prešli, myslíme si, že sú na stredné školy dobre pripravení. Tak ešte raz: Nech sa Vám darí, deviataci!

Som na Ruby

Dnes na našej škole prebehla súťaž v skladaní Rubikovej kocky. Máme na škole začiatočníkov, ale aj machrov. V kategórii 5. -6. Andrea Klátiková, Matej Koreň, Gabko Horváth, Elisabeth Kortišová v kategórii 7. - 8. Patrik Krajčík, Michal Jardek,  Martin Uderian, Jaroslav Kortiš. Špeciálna kategória – Rubikový 4sten - Michal Jardek, Alex J. Čapla, Martin Uderian. Blahoželáme k certifikátu som na Ruby.      Mgr. Lívia Klátiková

MATEMATICKÝ KLOKAN


Dňa 27. 3. 2023 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž Matematický Klokan, do ktorej sa zapojilo spolu 72 žiakov z ročníkov 1. - 8. Z 1. ročníka 15 žiakov, 2. ročníka 12 žiakov, 3. ročníka 13 žiakov, 4. ročníka 12 žiakov. Žiaci riešili rôzne zaujímavé úlohy.

Matematického klokana sa na 2.stupni zúčastnilo 20 žiakov: 9 piatakov, 9 šiestakov, 1 siedmačka a 1 ôsmak. Je to krásna ale aj náročná súťaž, lebo žiaci môžu nielen získať body za správne odpovede, ale aj stratiť body za nesprávne odpovede. Napriek náročnosti sú na 2. stupni dvaja úspešní riešitelia: Andrea Klátiková zo 6. A a Patrik Krajčík z 8. B, ktorí dostanú pochvalu RŠ a ostatní pochvalu triednym učiteľom za účasť. Mgr. J. Beláková

Najlepšie sa umiestnili nasledovní žiaci: z 2. A - Michaela Vetráková, 2. B - Bianka Ballová, Nina Klimentová, 3. A - Alexander Púpala, 4. A - Juraj Havrila, Sofia Ondrejková. Títo žiaci získali Diplom úspešného riešiteľa, ktorí sa zaradili medzi 20% najúspešnejších v SR a taktiež dostali darčeky (vrecúško s voskovkami, štvorfarebné pero a ceruzky). Ostatní žiaci získali Účastnícky diplom a ceruzku. Všetkým súťažiacim blahoželám a ďakujeme za skvelé výsledky a spoluprácu.

Koordinátorka súťaže Mgr. Krahulcová Andrea

Školský rok nám odletel

Pán riaditeľ našej školy Mgr. Dušan Gálik to vystihol veľmi presne. Väčšine z nás sa zdá, že to nebol priebeh školského roka, ale skôr prelet. Nie vždy ľahký a pôvabný, občas bolo potrebné poriadne sa oprieť do krídel, zamanévrovať, zdolať prekážky, ale do cieľa sme prileteli úspešne. Svedčí o tom množstvo pochvál, ktoré sa na nádvorí školy rozdali. Odovzdané sú aj vysvedčenia a žiaci sa spokojne môžu vybrať na prázdniny. Medzi lastovičkami a usilovnými žiakmi by sme našli veľa spoločného, no je tu aj rozdiel, ktorý sme už naznačili: začiatkom leta lastovičky prilietavajú a školský rok odlieta…

Spomedzi deviatakov zvykneme každý rok vyberať toho „naj” do Galérie umiestnenej na chodbe školy. V tomto roku sa „naj” žiakom stala deviatačka Tamarka Blažeková. Túto poctu si získala nielen výbornými vyučovacími výsledkami a vzorným správaním, ale aj úspechmi v rôznych vedomostných súťažiach a olympiádach.

Okrem deviatakov opúšťajú našu školu aj pani pedagogičky, ktoré pre nás odviedli veľký kus práce: pani zástupkyňa Mgr. E. Sliacka, pani učiteľka Mgr. I. Krajčíková a pani učiteľka Mgr. I. Bindzárová. Srdečne im ďakujeme za ich prínos pre školu a prajeme im mnoho pekných dní na pracovnom odpočinku.

Čo popriať všetkým nakoniec? Najlepšie to vystihol žiak 7. ročníka Lukáš Bevíz, ktorý navyše dostal odmenu v podobe svojho portrétu. Portrét namaľoval pán riaditeľ, uznávaný maliar. Odmenu dostal za šľachetný čin, ktorý v našej škole vykonal.