Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Školský klub detí

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

pri ZŠ

Vsevoloda Čechoviča

J.A.Komenského 4,

Veľký Krtíš

Prehľad oddelení

v školskom klube detí 2023/2024

Oddelenie

vychovávateľka

I.

Bc. Heidi Schmidtová

II.

Slavomíra Svetová

III.

Michaela Matejčíková

IV.

Kristína Székelyová

Prevádzka ŠKD

Pondelok – Piatok : v čase od 6:30 do 17:00

                              Po 16.00 hod. sa deti  spájajú a sú v spoločnom klube 


 Ranný školský klub detí:

6:30 – 7:45 hod. - ranné schádzanie sa detí, individuálna činnosť podľa záujmu, odchod do triedy pod         dohľadom vychovávateľky

 

Poobedný školský klub detí:

11:40 - 12:35 hod. - privádzanie detí z vyučovania, oddychová  činnosť, osobná hygiena,

12:45 - 13:15 hod  - obed

13:15 - 13:30 hod. - oddychová a relaxačná činnosť

13:30 - 14:00 hod. - tematická oblasť výchovy (esteticko-výchovná, pracovno-technická, spoločensko - vedná, prírodovedná, telovýchovná, vzdelávacia)

14.00 - 15:00 hod. - rekreačná činnosť

15:00 - 15:45 hod. - príprava na vyučovanie

15:45 - 17:00 hod. - oddychová a relaxačná činnosť

Vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD

Ak chce rodič vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, zvoní na zvonček príslušnej vychovávateľky.  Rodič čaká dieťa pred vchodom ŠKD /nevstupuje do budovy ŠKD/

Dôležité informácie 

 

Deti sa do ŠKD zaraďujú na základe  žiadosti o prijatie do ŠKD. Vzor tlačiva nájdete v  časti  prílohy. Pokiaľ chcete dochádzku v ŠKD ukončiť, zákonný zástupca dieťa odhlási - žiadosť o odhlásenie zo školského klubu. -  Vzor tlačiva nájdete v časti prílohy.

Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu základných nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v zmysle zákona NR SR č,245/2008 o výchove a vzdelávaní – školský zákon, § 114 (3). Tento príspevok  sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Poplatok za mesiac September a Október sa uhrádza spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do ŠKD.


Poplatky za ďalšie mesiace žiadame uhrádzať na číslo účtu: SK55 0200 0000 0016 6891 9556

(meno dieťaťa a mesiac, za ktorý sa poplatok uhrádza, uviesť do správy pre prijímateľa)

Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN mesta Veľký Krtíš č.3/2011 nasledovne:


                                                                                                                                       Hmotná núdza

Príspevok na prvé dieťa                                   15,  - €                            10, - €

Príspevok na druhé a každé ďalšie dieťa        10,   - €                              8, - €

                    

Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca nemá nárok na vrátenie poplatku.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený poplatok a boli využité primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD a to platí aj pre rannú a poobednú dochádzku detí do ŠKD.


Odchod dieťaťa z ŠKD

Dieťa odchádza v sprievode rodiča, rodinného príslušníka, alebo osoby uvedenej na  žiadosti  o prijatie do ŠKD. Dieťa môže odísť z ŠKD aj samostatne na základe písomného oznamu, ktorý odovzdá p. vychovávateľke. /Vzor tlačiva nájdete v časti prílohy /Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD

Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na žiadosti o prijatie do ŠKD, oznámte to písomne pani vychovávateľke.  /Vzor tlačiva nájdete v časti  prílohy /

Prílohy:


1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

2. Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD

3. Odchod dieťaťa z ŠKD

4. Žiadosť o uvoľnenie  dieťaťa z ŠKD