ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy

Rok 2015

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy


Danka Šagiová

Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby

Zabezpečenie poskytovania pracovnej zdravotnej služby

60 €/rok

01.01.2015

doba neurčitá

01.01.2015


AG FOODS SSK s.r.o.

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka tovaru a služieb podľa objednávky

Podľa objednávky

02.01.2015

31.12.2015

02.01.2015


IPROS spol. s r.o.

Zmluva o dielo na vyhotovenie projektovej dokumentácie

Vypracovanie projektovej dokumentácie

984 €

23.03.2015

15.04.2015

23.03.2015


Igor Láska geodet

Zmluva o dielo

Geodetické práce

300 €

14.05.2015

31.05.2015

14.05.2015

PV2 - 00973/2015

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu “Podpora polytechnickej výchovy...

Práva a povinnosti zmluvných strán

nestanovená

30.04.2015

30.11.2015

29.04.2015


Národné športové centrum

Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a o bezodplatnom prevode majetku štátu

Záväzok poskytnúť vzdelávanie a bezodplatne previesť vlastníctvo k učebným pomôckam

nestanovená

19.05.2015

doba neurčitá

18.05.2015

2015_MPC_ANG_B B_BB_109

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov

Práva a povinnosti zmluvných strán pri prevode didaktických prostriedkov

nestanovená

29.05.2015

nestanovený

28.05.2015

PV2-01178/2015

Štátny inštitút odborného vzdelávania


Zmluva o výpočičke

Vypožičanie učebných a didaktických pomôcok

nestanovená

09.07.2015

30.11.2015

08.07.2015


J&B Unique s.r.o.

Kúpno-predajná rámcová zmluva

Práva a povinnosti zmluvných strán

nestanovená

30.08.2015

Doba neurčitá

30.08.2015


HOOK s.r.o.

Zmluva na dodávku ovocia a zaleniny a výrobkov z nich

Dodávka, odoberanie a úhrada tovaru

Podľa objednávky

09.09.2015

30.06.2015/ výpoveďou

09.09.2015

PV-00577/2014

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Dodatok k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov...

Zmena dátumu ukončenia zmluvy

nestanovená

10.10.2015

30.11.2015

09.10.2015

2088/2015

Slovenská republika- Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu

Bezodplatný prevod majetku štátu

2 262,80 €

1.12.2015

doba neurčitá

16.10.2015

872/2014

1/2015

Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodatok k projektovej zmluve č.872/2014

Náhrada Prílohy č.1

nestanovená

2.12.2015

Doba určitá podľa zmluvy

1.12.2015


INMEDIA SPOL. s.r.o

Rámcová kúpna zmluva

Predaj a kúpa tovaru

Podľa ponukového listu

01.07.2015

doba neurčitá

01.07.2015


HISPA SK s.r.o

Rámcová zmluva o podmienkach predaja

Dodávka ovocia a zeleniny

Podľa aktuálnej ponuky

01.09.2015

30.06.2016

02.09.2015


HOOK, s.r.o

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Podľa prílohy č.1

02.09.2015

30.06. príslušného šk. roka

03.09.2015


PICADO s.r.o

Rámcová kúpna zmluva

Dodávka potravinárskeho tovaru podľa objednávok kupujúceho

Podľa dodacieho listu

09.09.2015

31.08.2016

10.09.2015


HO&PE FAMILY, s.r.o

Rámcová kúpna zmluva

Obchodný tovar z produktového katalógu predávajúceho

Podľa aktuálneho cenníka predávajúceho

07.10.2015

31.08.2016

07.10.2015

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy


J-Stav spol.s.r.o.

Rámcová kúpna zmluva

Nákup tovaru

Podľa objednávky

17.01.2014

doba neurčitá

17.01.2014


Ladislav Nagy - NAZEL

Zmluva o podmienkach dodávky tovaru

Nákup zeleniny a ovocia

Podľa objednávky


19.02.2014

doba neurčitá

19.02.2014


Martin Hromek, Bratislava

Zmluva o dielo

Zber, preprava a zhodnotenie vedľajších živočíšnych produktov

25 €/mesiac

40 €/mesiac

03.03.2014

doba neurčitá

03.03.2014

BB-37831631

Štátny pedagogický ústav

Dodatok k darovacej zmluve

Doplnenie zoznamu darovaných kníh

nestanovená

05.032014

nestanovený

04.032014


TempoVit spol.s r.o.

Kúpna zmluva/
dodávateľsko-odberateľská dohoda

Dodávka a úhrada tovaru

Podľa objednávky

15.04.2014

nestanovený

15.04.2014

872/2014

Úrad vlády Slovenskej republiky

Projektová zmluva na realizáciu projektu “Prispôsobenie sa zmene klímy...

Úprava práv a povinností zmluvných strán a vymedzenie zmluvných podmienok...

Podľ a zmluvy

13.06.2014

Doba určitá podľa zmluvy

13.06.2014

10/2014

MIVIS Modrý Kameň s.r.o.

Zmluva o dielo

Rekonštrukcia priestorov zborovne

8 098,08 €

08.07.2014

08.08.2014

08.07.2014

PV - 00577/2014

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov...

Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán

nestanovená

11.11.2014

31.10.2015/
ukončenie realizácie aktivít

10.11.2014

46ESF/2014

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Zmluva o poskytovaní služieb

Poskytnutie priestorov za účelom organizovania vzdelávania

6,25 €/hod

01.10.2014

31.10.2015

29.08.2014


Daffer spol. s r.o.

Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru

Dodávka tovaru - nábytok a zariadenie

Podľ a zmluvy

19.12.2014

48 mesiacov/
vyčerpanie finančného limitu

18.12.2014


Daffer spol. s r.o.

Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru

Dodávka tovaru - kancelárske a čistiace potreby

Podľ a zmluvy

19.12.2014

48 mesiacov/
vyčerpanie finančného limitu

18.12.2014


Daffer spol. s r.o.

Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru

Dodávka tovaru - školské pomôcky

Podľ a zmluvy

19.12.2014

48 mesiacov/
vyčerpanie finančného limitu

18.12.2014

Rok 2014

Roky 2011-2013

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov  zmluvy

Predmet

cena

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy


ZO OZPŠaV pri ZŠ J.A. Komenského VK

Kolektívna zmluva

Pracovno-právne vzťahy

nestanovená

01.03.2011

01.03.2012

01.03.2011


NOWACO Slovakia, s.r.o.

Rámcová kúpna zmluva

Obchodné podmienky

Podľa objednávky

07.03.2012

nestanovený

07.03.2012

1110/2011

Štátny pedagogický ústav

Darovacia zmluva

Bezplatný prevod hnuteľného majetku

1 957,93 €

09.03.2012

10.03.2012

09.03.2012

1111/2011

Štátny pedagogický ústav

Darovacia zmluva

Bezplatný prevod hnuteľného majetku

1 959,85 €

09.03.2012

10.03.2012

09.03.2012

2e-1/20112

Mesto Veľký Krtíš

Zmluva o prevode výkonu správy majetku obce

Prevod výkonu správy majetku - viacúčelové ihrisko

93 043,91 €

30.04.2012

nestanovený


30.04.2012

2012_MAT_BB_BB_ 159

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Zmluva o poskytovaní služieb

Zabezpečenie technickej podpory pri realizácii kurzov

40 €/deň

01.05.2012

31.12.2012

27.04.2012

905/1

KERAMIK STUDIO, spol.s r.o.

Rámcová kúpna zmluva

Nákup tovaru

30 €

09.05.2012

nestanovený

09.05.2012

B-2011/2057-037831631

Ústav informácií a prognóz školstva

Darovacia zmluva

Darovanie výpočtovej techniky, softvéru a odb. literatúry

nestanovená

16.06.2012

nestanovený

15.06.2012

102/V-12

Ávia Dióši s.r.o

Rámcová kúpna zmluva

Obchodné podmienky

200 €

01.12.2012

nestanovený

01.12.2012

1 /2013

IBIS - Halaj Jozef Veľký Krtíš

Zmluva o dielo

Oprava strešného plášťa na ŠKD

4 990,40 €

11.07.2013

09.08.2013

11.07.2013


UDUCATION 2R s.r.o.

Nájomná zmluva

Prenájom priestorov v ŠKD

37,50 €/mesiac

01.08.2013

doba neurčitá

01.08.2013

Zverejňovanie - zmluvy
Zmluvy z  minulých rokov

Rok 2017

Rok 2016