na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Projekt:  Zachytenie a využitie dažďovej vody

na ZŠ na ul. J. A. Komenského č.4 vo Veľkom Krtíši


Naša škola

Názov projektu:

Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ na ul. J. A. Komenského č.4
vo Veľkom Krtíši

Projekt sa realizoval v rámci programu: „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha˝


Cieľ projektu:

Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.


Zhrnutie projektu:

Škola chce aktívne reagovať na zmenené klimatické podmienky prostredníctvom projektu, kde jeho nosnou časťou je zachytávanie dažďovej vody a jej následné využitie. V rámci projektu je navrhnutých 6 adaptačných  druhov opatrení na zadržanie dažďovej vody a jej následné využitie. Jedná sa o tieto opatrenia:

 Okrem adaptačných opatrení v rámci projektu sú vypracované učebné osnovy pre žiakov so zameraním na manažment dažďovej vody a jej prepojenie na zmenu klímy.

Do projektu bude zapojených 420 žiakov prostredníctvom výuky k danej téme a to v každej triede v počte 3 vyučovacie hodiny.

Okrem teoretickej prípravy sa žiaci priamo oboznámia na realizovaných adaptačných opatreniach o využití a význame dažďovej vody.

O význame projektu bude informovať prostredníctvom stretnutí na plánovaných konferenciách, ako aj na stretnutiach s laickou verejnosťou. Taktiež projekt budeme prezentovať aj našim družobným školám.

užitočné odkazy:

Modrá škola:    http://www.eeagrants.sk/prisposobenie-sa-zmene-klimy/

Témy zamerané na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy zakomponované v učebných osnovách

Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru FMEHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Granty – Nórsko, Lichtenštajnsko, Island

Rozpočet projektu: 37 350 Eur