Vitajte na našej stránke

Video: Nezostávaj sám!

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Zápis do 1. ročníka

Edukačné linky

Veľa užitočných liniek

na zaujímavé stránky

s výučbou, hrami, rozprávkami a videami. Doporučujeme!

Formy záverečného hodnotenia žiakov

Prihlášky na SŠ

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Návrat do školy      Tlačivo je tu:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf


Ďalej treba zabezpečiť dieťaťu na každý deňV zmysle dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ do konca školského roku 2019/2020 bol vypracovaný Dodatok k Prevádzkovému poriadku ZŠ  Ul. J. A. Komenského 4, podľa ktorého sa bude realizovať výchovno-vzdelávací proces v mesiaci jún. 


Zaželajme si spoločne pokojný a radostný návrat do školských lavíc! 


Pre žiakov 1. - 5. ročníka, ktorí sa nezúčastnia na vyučovaní, budú učitelia poskytovať základné pracovné materiály na stránke našej školy. Žiaci 6. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.


Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy

 
Vážení rodičia,


Základná škola Ul. J. A. Komenského 4 sa otvára 1. júna 2020 pre žiakov 1. - 5. ročníka. Na základe prejaveného záujmu sa žiaci budú učiť vo svojich triedach (v pôvodných kolektívoch). Pri  prvom nástupe do školy (V zmysle dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ do konca školského roku 2019/2020) je nevyhnutné odovzdať učiteľovi:

 

Niektoré ročníky sa už chystajú do školy, no väčšina žiakov zostáva doma. Vyučovacie voľno využívajú rôzne. Čas, keď nepracujú na školských úlohách, venujú svojim záľubám alebo len tak oddychujú. Piatačka Lívia Klátiková sa s nami o svojich zážitkoch z domácej izolácie podelila prostredníctvom videa. Nájdete ho vo videokronike.


Tretiaci doplnili svoje triedy vyrobenými „spolužiakmi”


Vytváranie medzipredmetových vzťahov je výborná metóda, ako si lepšie osvojiť učivo. Spojiť sa dajú aj také rozdielne vyučovacie predmety ako je slovenský jazyk a výtvarná výchova. Nástup do školy od 1. júna využila len menšia časť celkového počtu tretiakov, pani učiteľky prišli s nápadom vytvoriť milé postavičky, aby bolo v triede veselšie. Samozrejme, nápad mal v prvom rade náučný charakter. Okrem zručnosti a tvorivosti pri maľovaní papierového tela a balónikovej hlavy, deti použili aj svoje vedomosti zo slovenského jazyka. Postavičky sú popísané rôznymi slovnými druhmi. Žiaci si tak zopakovali učivo a príjemne strávili vyučovací deň. Pani učiteľky Mgr. Janka Kušická a zastupujúca pani učiteľka Mgr. Erika Martinčoková sa z vydarenej práce potešili tiež.


S dobrou vôľou opäť v škole
„Do školy pôjdu len tí, ktorí chcú.”

O takom nariadení sníval nejeden žiak. Sen sa stal skutočnosťou, hoci aj pri takomto rozhodovaní musia platiť určité pravidlá.


V našej škole využilo možnosť nastúpiť do školy 109 žiakov z 1. až 5. ročníka. Rozhodnutie rodičov poslať dieťa do školy súviselo do značnej miery s ich zamestnaním, mnohí túto možnosť uvítali. Škola zabezpečila všetky potrebné opatrenia, aby boli dodržané pravidlá v zmysle hygieny aj organizácie činností v škole. Vyučovací proces sa aktuálne zameriava predovšetkým na opakovanie a utvrdzovanie učiva z obdobia pred prerušením vyučovania. Pani učiteľky využívajú hravé a zábavné formy. Chápu, že dvojmesačná pauza zanechala vo vedomostiach žiakov medzery. Okrem toho, v popoludňajších hodinách pokračujú v dištančnej forme vzdelávania žiakov, ktorí zostali doma. O svoje skúsenosti sa podelila pani učiteľka Mgr. D. Petríková.

Pani učiteľka, aké sú výhody a nevýhody online vzdelávania?  

„Veľkou výhodou online vzdelávania je, že dieťa je vo svojom domácom prostredí, nemusí sa presúvať alebo cestovať a pravdepodobnosť infikovania nákazou je minimálna. Na druhej strane, učenie je veľmi pomalé, zdĺhavé a nezáživné. Môžu tiež nastať technické problémy – vypne sa kamera, či mikrofón, preruší sa internetové spojenie, rečový prejav je málo zrozumiteľný. Podnety z domáceho prostredia ovplyvňujú koncentráciu detí a pôsobia na ich pozornosť. Pri prenose cez internet je značne obmedzený neverbálny prejav, ktorý je dôležitou súčasťou bežnej komunikácie. Spätná väzba je rovnako spomalená a nedostatočná. Ako alternatíva je online vzdelávanie výborná vec, no priamy vyučovací proces nenahradí.”

Aká je vedomostná úroveň žiakov po dvojmesačnom prerušení školskej dochádzky?

„Vedomostná úroveň žiakov je veľmi rozdielna. Niektorí žiaci zabudli už naučené vedomosti, iní si dokázali spomenúť po zopakovaní daného učiva. Aktuálne výučba nedosahuje úroveň pred karanténou. Aktivita žiakov je nižšia, reagujú pomalšie.”

Pracujete naďalej s deťmi, ktoré do školy nenastúpili? Ako to zvládate?

„Áno, naďalej sa snažím pracovať s deťmi, ktoré do školy nenastúpili, pravidelne im zadávam úlohy, tvorivé cvičenia, oslovujem ich cez rodičov, telefonujem im. Úprimne musím konštatovať, že je to veľmi náročné, nakoľko postoj rodičov ku školským povinnostiam ich detí je vo viacerých prípadoch nedostatočný. ”

Od pedagogických zamestnancov je požadovaná vysoká flexibilita. Prechod z priameho vyučovania na dištančné a potom prechod na súčasné vzdelávanie v obidvoch formách je náročné. Zmeny sa samozrejme dotýkajú aj samotných žiakov.

Viac informácií o dištančnom vzdelávaní a nástrupe do školy od 1. júna sa dozviete z videa.

Nosenie rúšok v rámci triedneho kolektívu nie je povinné. Pri bližšom kontakte si žiak aj pani učiteľka rúška nasadia.


Pred vstupom do budovy školy musí byť každému žiakovi odmeraná teplota. Vstupuje sa štyrmi oddelenými vchodmi.


Žiaci majú obed zabezpečený s kompletným servisom. Pani kuchárky obed prinesú až ku stolu. Špagety sú obľúbeným jedlom za každých okolností.


 Učí sa aj mimo tried. Areál školy je ideálnym miestom pre pobyt v prírode.


K.Cicko

Angličtinu počas mimoriadnej situácie sme zvládli vynikajúco

Začiatok pandémie nás všetkých zaskočil, našiel nepripravených. Celý svet spomalil, mnohé veci prestali fungovať, ale našťastie, my sme dlho neotáľali. Nastavili sme si pravidlá, dohodli podmienky a vyučovanie „inak” mohlo začať. Využili sme všetky možné prostriedky na komunikáciu so žiakmi. Vyučovali sme on-line cez Messenger, posielali správy, videá, odkazy a rôzne študijné materiály potrebné na vyučovanie. Dôkazom toho, že to všetko správne fungovalo je obrovské množstvo nádherných projektov, videí a prezentácií, ktoré žiaci pravidelne posielali nielen na 2. ale aj na 1.stupni. Všetci žiaci, ktorí aktívne spolupracovali, si zaslúžia obrovskú pochvalu. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí neraz podali svojim deťom pomocnú ruku a doviedli ich tak k úspešnému zvládnutiu úlohy.   

Mgr. J.Beláková, Mgr. L.Kováčová, Mgr .E.Zrubcová

Pozrite si video…

ORIEŠKOVÁ  Bianka


Bianka Tašká je žiačkou 2.B triedy v našej škole. Prečo ORIEŠKOVÁ? To sme ju my tak familiárne nazvali, lebo vyhrala celoslovenskú čitateľskú súťaž s názvom „Čitateľský oriešok”.

Ako sa súťažilo? Bianka sa prelúskala  dvomi veselými príbehmi a snažila sa v nich objaviť odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky. Každý príbeh v sebe ukrýval vlastné tajomstvo. Zapla mozgové závity, pridala trochu fantázie a ukázala svoju šikovnosť. Neskôr sa zahrala na umelkyňu a vymyslela postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslila ho na jeden výkres. Potom výkres s vyplnenými odpoveďami odovzdala triednej učiteľke Mgr. D. Petríkovej a ďalej to putovalo cez koordinátorku PaedDr. B. Rusnákovú organizátorom súťaže. Bianka splnila obe časti súťaže, správne odpovedala na otázky a nakreslila jeden obrázok, v ktorom sa oba príbehy spojili.

Čitateľská súťaž s názvom „Čitateľský oriešok” rozvíja u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.  

Stačilo len trpezlivo čakať  a lajkovať na  stránke. V júni prišlo veľké  prekvapenie v tomto období poznačenom koronavírusom. Bianka dostala balík od organizátorov súťaže. Pri rozbaľovaní balíka bola plná očakávania, aké prekvapenie ju tam čaká. Po jeho otvorení bola neskutočne prekvapená, dojatá a veľmi šťastná z darčekov, ktoré boli v balíku (knižky, pracovné zošity, písacie potreby, drevené skladačky, omaľovánky, písacie potreby, puzzle, ako aj z darčekov DM drogérie. No obrovskú radosť mala hlavne z notebooku. Pocity to boli neopísateľné a z očí jej vyhŕkli aj slzičky radosti .

Na záver by som rada poďakovala organizátorom súťaže za krásne ceny, celý priebeh krásnej aktivity A rovnako patrí poďakovanie aj všetkým fanúšikom, ktorí zdieľali na facebooku a zároveň lajkli Biankin výtvor.

Prírodoveda v prírode

Areál našej školy poskytuje množstvo „názorných učebných pomôcok” na prírodovedu. Všetky sú originálne, živé a nádherné. Tretiaci si hodinu prírodovedy spestrili vychádzkou na lúku za školskou telocvičňou. Dážď je pre huby najlepšou výživou a keďže v uplynulých dňoch ho bolo neúrekom, vybrali sa žiaci pozrieť, či aj v areáli školy nejaké huby nájdu. A našli. Stačilo sa lepšie prizrieť, v tráve sa ich schovávalo naozaj veľa. Na jedenie vhodné neboli, ale radosť deťom urobili. Niet nad zážitkové učenie. Na jar sa dá v blízkom okolí školy naozaj všeličo vidieť a zažiť.  

Kto hľadá, nájde. Tretiaci si spestrili prírodovedu, prešli sa na čerstvom vzduchu, teda absolvovali aj telesnú výchovu a zo slovenského jazyka si pripomenuli prirovnanie: Rastú ako huby po daždi.

Ďatelinka má síce iba tri lístky, ale s krásnou kresbou. A ruže, rastúce pri školskej jedálni -potešenie pre oko aj inšpirácia na výtvarnú výchovu.

Foto: K.C.

V školskom roku 2019/2020 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž pod názvom MAKSÍK. Prebiehala v 5 kolách. Prvé 3 kolá žiaci riešili ešte v škole a ostatné v období koronavírusu z domu. Podarilo sa im to! Vyhodnotenie Maksíka prebiehalo 25.6.2020 na našej škole pod vedením pani uč. Mgr. Krahulcovej A. Súťažili žiaci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B triedy. Titul Najmúdrejší Maksáčik získal žiak Lukáš Bánik z 2.A triedy. Dostal veľký diplom, hru Spočítaš a ceruzku s logom, ktorej sa veľmi potešil. Aj ostatní žiaci dostali pekné diplomy s titulom Múdry Maksáčik a ceruzky s logom Súťažím s Talentídou! Darčekom sa potešili.

                                                                                                                                                    Mgr. Andrea Krahulcová


Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže a želám  im krásne, slnečné letné prázdniny! Teším sa na stretnutie so žiakmi v novom školskom roku.

Mgr. A. Krahulcová

Vyhodnotenie súťaže Maksáčik

Do galérie najlepších žiakov školy pribudla nová tvár - Lea Krapková

Naša Lea sa do galérie najúspešnejších nedostala kvôli svojej sympaticky usmiatej tváričke, ale predovšetkým za výsledky, ktoré počas deviatich rokov štúdia na našej škole dosahovala. Okrem bežných školských povinností, ktoré si svedomito plnila, reprezentovala školu v rôznych súťažiach a olympiádach. Pri výbere „naj” žiaka pedagógovia brali do úvahy aj jej slušné správanie, zodpovednosť a všeobecnú úctu k ľuďom. Viac sa o nej dozviete z rozhovoru.

Bolo pre teba namáhavé udržať si úroveň jednotkárky? Koľko času si venovala učeniu? Zostal ti vôbec nejaký na oddych?

Nemyslím si, že udržať si úroveň jednotkárky je až také náročné. Je však dôležité pripravovať sa na vyučovanie pravidelne, teda čo najpravidelnejšie . Klamala by som, keby som povedala, že som sa pripravovala poctivo na každú jednu hodinu. Ani mne to vždy nevyšlo, alebo sa mi aj nechcelo. Snažila som sa to však potom dohnať, aby mi to nechýbalo a našťastie som typ, ktorý sa nehanbí alebo nebojí opýtať učiteľa, keď niečo neviem, alebo keď niečomu nerozumiem. Je však pravda, že mne mnohokrát stačilo, že som dávala pozor a sústredila sa na výklad učiteľa na hodine a doma som už učeniu nemusela venovať toľko času a pozornosti. Našťastie mi zatiaľ pamäť celkom dobre funguje . A pokiaľ ide o môj voľný čas, nemám pocit, že by učenie nejako obmedzovalo moje voľnočasové aktivity. Vždy som to vedela nejako skĺbiť.


Lea, okrem výborného prospechu si sa aktívne zapájala aj do vedomostných súťaží a olympiád. Aké boli tvoje najväčšie úspechy?

Je pravda, že som sa zúčastnila mnohých olympiád a myslím si, že som bola aj vcelku úspešná. Napríklad štyri roky po sebe som bola prvá v okresnom kole z biológie. Mojím najväčším úspechom je druhé miesto v krajskom kole olympiády v slovenskom jazyku. Potešilo ma však nielen toto umiestnenie, ale aj radosť mojej pani učiteľky, ktorá ma na olympiádu pripravovala, pretože za moje úspechy a pokroky môžu hlavne moji učitelia, ktorí ma na reprezentáciu školy nielen pripravovali, ale ma aj podporovali. Za toto im touto cestou veľmi pekne ďakujem.

Ktoré vlastnosti si na ľuďoch ceníš a čo sa ti na ľuďoch nepáči?

Na ľuďoch si cením hlavne úprimnosť a zodpovednosť a mám rada spravodlivosť. Nebojím sa povedať, čo si myslím, vyjadriť svoj názor. Samozrejme však musím vybrať ten správny spôsob ako to povedať, aby som napríklad niekoho aj neurazila. Možno však občas prestrelím, ale v tom prípade nemám problém ospravedlniť sa a toto očakávam aj od iných ľudí.

Čo pre teba znamená škola a vzdelanie?

Uvedomujem si, že vzdelanie je v dnešnej dobe nevyhnutnosť, bez neho to asi človek ďaleko nedotiahne. Je však pravda aj to, že vzdelanie alebo titul z človeka nerobia automaticky múdreho, zodpovedného, dobrého, či šikovného. V mojom okolí poznám mnoho ľudí, ktorí nemajú napríklad vysokoškolské vzdelanie a aj tak toho dosiahli veľa napríklad svojou cieľavedomosťou a za to si ich veľmi vážim.  


Takto to začalo: 5. september 2011 - Lein prvý deň v škole. S otázkami v očiach, čo ju v škole čaká? Dnes pozná všetky odpovede…

Blahoželanie a prianie všetkého dobrého od riaditeľa školy Mgr. D. Gálika.

Ako si trávila a tráviš voľný čas. Aké sú tvoje záujmy a záľuby?

Voľný čas trávim hlavne s kamarátmi a s rodinou tak, ako každý mladý človek v mojom veku. Myslím si, že v tomto sa od mojich rovesníkov v ničom nelíšim.

Škola je miesto, kde sa odovzdávajú a získavajú vedomosti. Pani učiteľka, pán učiteľ, stojí v triede pri tabuli, vysvetľuje učivo, žiaci sedia v laviciach a počúvajú. Takto podobne to po mnoho desaťročí v školách funguje. Ani predstaviť sme si nevedeli, že by to mohlo byť inak. A stalo sa. Druhý polrok tohto školského roka bol úplne netradičný. Znamenal výzvu pre pedagógov, žiakov aj rodičov. Tí, ktorí pravidelne sledujú našu školskú stránku, vedia, čím sme prešli. Nie je potrebné to písať znova. Jednoduchý titulok nad týmto článkom, použiteľný pre každý školský rok, stačí len zameniť čísla, má tentoraz zvláštnu príchuť. Mnohí sú radi, že obdobie dištančné vzdelávania skončilo. Je pravdou, že prinieslo aj pozitíva a objavovanie nových možností, no zároveň sme zistili, že osobný kontakt medzi pedagógom a žiakom je v súčasnej dobe stále veľmi dôležitý.

Známky sme uzavreli, vysvedčenia rozdali, teda hurá na prázdniny. Dúfajme, že nám ich niečo mimoriadne nenaruší, ako školský rok. Užite si ich..

Už viackrát bolo ďakované, ale vďaky nikdy nie je príliš. Zvlášť, keď je zaslúžená. Ďakujeme pedagógom za flexibilitu, kreativitu a ochotu hľadať nové prístupy vo vzdelávaní. Ďakujeme žiakom, ktorí si školu bez reptania „priniesli“ domov, spolupracovali so svojimi učiteľkami a poctivo plnili zadaná úlohy. Rovnako ďakujeme rodičom, ktorí dohliadali na svoje deti a hlavne pri mladších žiakoch bola potrebná aj aktívna pomoc a motivácia. Trojuholník spolupráce – pedagóg, žiak, rodič, o ktorom sa často hovorí, získal v tomto období ešte podstatnejší význam. Koniec dobrý - všetko dobré. A čo sme zameškali, doženieme v septembri. Len nech nám všetkým zdravie slúži...

Tešíme sa na Vás...

Školský rok 2019-2020 sa skončil

Deviataci prijali svoje posledné vysvedčenie so zmiešanými pocitmi. Úsmev z úspešného ukončenia základnej školy, drobná slzička smútku za ľuďmi, ktorých si obľúbili..

Prváci dosiahli svoju prvú métu. Na trati sa im však nečakane objavili prekážky a tak nácvik písania a čítania budú musieť trénovať aj v druhom ročníku.

Štvrtáci sa sťahujú do inej budovy, do inej triedy, kde ich budú učiť iné pani učiteľky. Čaká ich veľa zmien.

Aké sú tvoje plány do budúcnosti?

Moje plány do budúcnosti? Hlavne úspešne ukončiť strednú školu. Uvedomujem si, že to bude asi tvrdší oriešok ako základná. Vybrala som si gymnázium s prírodovedným zameraním, čo je podľa mňa dobrá príprava na medicínsky smer, v ktorom by som chcela pokračovať na vysokej škole. No a samozrejme, že popri učeniu sa chcem venovať aj bežným študentským veciam, študentskému životu so všetkým čo k nemu patrí .

Naše Lea vlastne už nie je celkom naša. V septembri sa jej lavica uvoľní pre iného žiaka a Lea bude pokračovať na štúdiu na strednej škole. Naša však predsa trochu zostane. Jej foto už navždy bude visieť vo vestibule školy a dlho tiež zostane v našich spomienkach – s povzdychom: Keby bolo takých žiakov viac....


Deviataci sa rozlúčili s našou školou


Záznam z rozlúčky si môžete pozrieť vo videokronike. Lúčili sa žiaci so svojimi pedagógmi a tiež pedagógovia so svojimi žiakmi. Na zázname je príhovor triednych učiteliek Mgr. Z. KiapešovejMgr. M. Hromadovej. Nechýba ani príhovor pána riaditeľa Mgr. D. Gálika a ku pedagógom sa pridal Mgr. Ľ. Dula, učiteľ telesnej výchovy a organizátor mnohých športových súťaží. Pri tejto príležitosti odovzdal úspešným športovcom deviatakom ocenenia.

Každý rok v júli odchádzajú deviataci. Ponúkalo by sa prirovnanie, že žiaci sú ako surový materiál, ktorý do školy príde, deväť rokov sa opracováva a ako kvalitný polotovar odchádza na finálne spracovanie. Nebolo by to však dobré prirovnanie. Dieťa nie je materiál, ani polotovar, či výrobok. Pred očami rastúce bytosti, ktoré sa pohybujú po priestoroch školy sú živým divom sveta. Vídavame ich usmiate, či smutné, majú tisíce malých starostí, riešia nielen učenie, ale aj vzťahy so všetkými, s ktorými spolu v škole existujú. Opúšťajú teda nielen triedy a budovy, ale aj zaužívané vzťahy. Že za tých 9 rokov boli naozaj pevné, svedčia slzičky, ktoré sa pri rozlúčke objavili na mnohých tvárach. A nielen detí. Po celý čas to teda neboli len žiaci, ale členovia veľkej školskej komunity. Do nej patria okrem učiteliek a učiteľov aj vychovávateľky, ale tiež pani kuchárky, asistenti, pán školník, pani upratovačky a ďalší. Všetci sme boli a sme nejako spriaznení s deťmi, ktoré k nám do školy chodia. Väčšinu poznáme po mene, niektorých sme si zvlášť obľúbili, dokonca sa nájdu aj príbuzenské vzťahy.  Za týchto zamestnancov si dovolím napísať, že VY, milí deviataci, nie ste „ďalší, ktorí odišli“, ale v našich pamätiach zostávajú Vaše tváre, mená a spomienky na dni, keď ste v škole žili s nami. Dúfame, že i VY budete na nás spomínať s láskou. Nech sa Vám darí a nech v nových školách stretnete ľudí, ktorí Vás rovnako budú považovať za svojich blízkych. K.Cicko, asistent