Vitajte na našej stránke

Video: Nezostávaj sám!

Vnútorný poriadok školy

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Tlačivo

Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

Časový rozvrh vyučovania

Ochrana osobných údajov

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?

OZNAM PRE RODIČOV


S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v 5. až 9. ročníku. Pre žiakov týchto ročníkov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.

Na základe rozhodnutia ministra školstva z dňa 12. novembra 2020 s účinnosťou od 16. novembra, sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.Žiaci 1. stupňa (ročníky 1. – 4. ) naďalej pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Prevádzka školského klubu (ŠKD) je zabezpečená za nezmenených podmienok.Usmernenia k dištančnej forme vzdelávania

počas prerušenia vyučovaniaCieľom školy v období dištančného vzdelávania je pokračovať v zodpovednom vzdelávaní žiakov, zabezpečiť kvalitu a kontinuitu vzdelávania žiakov.


1. Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom jednotnej elektronickej komunikácie pre celú školu nasledujúcimi formami:


  1. prostredníctvom edukačného portálu EduPage (po prihlásení do internetovej žiackej knižky),
  2. prostredníctvom komunikačnej platformy Zoom, Skype (komunikačný nástroj pre vizuálnu komunikáciu)


2. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná.


3. Počas mimoriadnej situácie môžu nastať tri spôsoby realizácie výuky:


  1. prezenčné vyučovanie podľa bežného rozvrhu hodín
  2. z vyučovania sú vylúčené niektoré triedy
  3. prezenčného vyučovanie pre prítomné triedy a dištančné vzdelávanie pre triedy v karanténe – rozvrh zhodný s bežným rozvrhom (malé nevyhnutné úpravy)
  4. celá škola je v karanténe – prechod na dištančné vzdelávanie podľa bežného rozvrhu s výnimkou výchov – výchovy len zadávanie úloh cez EduPage.
  5. prezenčné vyučovanie pre žiakov, ktorí nemajú možnosť prístupu na internet v domácom prostredí, počas karantény.


4. Vyučujúci jednotlivých predmetov využívajú pri dištančnom vzdelávaní rôzne vzdelávacie aktivity v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením posledného termínu na preštudovanie/vypracovanie:

5. Ak sa dištančné vzdelávanie týka celej školy, vyučovanie sa riadi rozvrhom

( príloha č. 1), ktorý predpisuje:


- dĺžka vyučovacej hodiny je najviac  45 minút,

 1. hodina začína  8. 00 hod

 2. hodina            9. 00 hod

 3. Hodina          10. 00 hod


 Učiteľ


  6. Žiak je povinný:

- zúčastňovať sa na vyučovacej hodine,

- plniť pokyny vyučujúceho,

- pravidelne a samostatne vypracovávať zadané domáce úlohy,

- na online hodine je prihlásený svojím menom, na požiadanie zapne kameru a mikrofón

- počas vyučovania sa má zdržovať na domácom pracovisku, kde má možnosť používať zošit, učebnicu, kalkulačku, slovník, atlas...


7. Ak žiak nepracuje pravidelne, nereaguje primerane na požiadavky alebo upozornenia vyučujúceho, oznámi to vyučujúci prostredníctvom EduPage zákonnému zástupcovi žiaka a zároveň aj triednemu učiteľovi.


8. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacej hodiny, je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému vyučujúcemu.


9. V prípade, že je žiak PN alebo má iné závažné zdravotné dôvody, pre ktoré sa nemôže zúčastniť viacerých vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi.


10. Ak sa žiak dlhodobo nezúčastňuje na vyučovaní, vykoná následne komisionálnu skúšku z príslušného predmetu.


11. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby v rámci možností vytvorili časové a priestorové podmienky pre dištančné vzdelávanie žiakov a aktívne sa o ich pokrok vo vyučovaní v domácom prostredí zaujímali.

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR je od pondelka 12.10.2020 nosenie ochranných rúšok pre 1. aj 2. stupeň základných škôl povinné. Žiadame Vás, aby ste zabezpečili pre svoje dieťa 2 ks rúšok na každý vyučovací deň.

Ďakujeme.


Rozvrh hodín platný od 26.10.2020 
Informácia pre žiakov, zákonných zástupcov  v súvislosti

s celoplošným testovaním COVID – 19Na základe Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády SR č.678 z 22. októbra 2020


Bod 8  Usmernenia

 „Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.”


Bod 10 Usmernenia

 „Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).”


Môže nastať:

1.) žiak sa testovania zúčastní

 a) je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívni – žiak pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, obaja rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti,

b) žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva v karanténe,

c) žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlnenie vypisuje lekár,


 2.) žiak alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia žiak ostáva v karanténe, neúčasť ospravedlňuje zákonný zástupca, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovať ospravedlnenie (napr. 3. - 5.11.2020 – ospravedlní zákonný zástupca, potom je víkend a opäť 10. – 13.11.2020 – ospravedlní zákonný zástupca),

 d) zákonný zástupca sa testovania nezúčastní – ostáva v karanténe – aj žiak ostáva v karanténe – neúčasť ospravedlní zákonný zástupca.


Žiak I. stupňa sa pri vstupe do školy po skončení testovania preukáže vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, formulár je k dispozícii tu. V prípade, že zákonný zástupca žiaka nemá možnosť vytlačiť si toto prehlásenie, bude mať možnosť vyplniť toto tlačivo pri prvom nástupe do školy.


Zákonní zástupcovia svojim vyhlásením berú plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.


Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školyVo Veľkom Krtíši, 29.10.2020      

Deň jablka

 

Dňa 21.10.2020 pri príležitosti Dňa jablka sme si aj my pripomenuli tento deň. Mali sme prezentáciu o význame jablka pre náš organizmus. Na jednotlivých hodinách sme potom riešili hlásky a písmená s jablkami, na matematike sme vyriešili príklady v jablkách. Každý správny výsledok sme potom pripli na náš strom na tabuli a tak sme vyrobili strom s jablkami. Mali sme aj súťaže, kto najrýchlejšie zje svoje jablko. Vyhrali dvaja žiaci - Gubric Lukáško a Kuviková Sofinka.

Halloween v 2.A


Dňa 29.10. 2020 sa v našej triede konal Halloweenský deň. Žiaci 2.A triedy prišli do školy už ráno v rôznych kostýmoch strašidiel. Celý deň sme boli v krajine Ježibábelovo, kde bola svadba ježibaby Helovíny a ženícha Groldeda. Deťom zadávali ježibaby rôzne úlohy z oblasti slovenského jazyka a matematiky, deti jednotlivé úlohy museli vyriešiť, aby oslobodili kocúra Máčika zo zakliatia. Všetky úlohy sa podarilo vyriešiť, deti sa tešili. Každé dieťa dostalo diplom za odvahu.

Domov išli s dobrým pocitom, že niekomu pomohli.

Mgr. Jana Juchová


Naša škola dostane originálny darček

ZŠ na Ul. J. A. Komenského vo Veľkom Krtíša vychováva a učí deti už 50 rokov. V blízkej budúcnosti ju čaká dôležitá zmena. Nebude ju vidieť zvonka na múroch budov, ani vo vnútri, napriek tomu sa stane významnou a originálnou črtou, tak ako pre človeka jeho meno. Nebudeme vám viac prezrádzať, všetko sa dozviete z videa. S nápadom pripraviť túto aktualitu prišla redaktorka Lívia, ostatní redaktori z mediálneho krúžku sa ochotne pripojili, takže sme radi, že vám môžeme ponúknuť ďalšiu zaujímavú novinku.


video

V 2.A zavárali

Blíži sa zimné obdobie, preto je potrebné urobiť si zásoby vitamínov na čas, keď v prírode nič na zjedenie nenájdeme. Oddávna si naši predkovia zavárali ovocie a zeleninu. Možno to odpozorovali od usilovných zvieratiek, ktoré tiež mysleli na dlhé obdobie bez čerstvého jedla. Druháci naukladali do fliaš mrkvu, petržlen, paradajky, papriku, ale aj jahody a orechy. Vznikli zaujímavé zmesi jesenných plodov. Žiaľ jesť ich nebudú, všetko je z plastelíny. Žalúdok neuspokoja, no oči si prídu na svoje. Navyše - tieto zaváraniny sa nikdy neskazia.


 Mali sme aj súťaž o najkrajšie a najväčšie jablko. Tu vyhrali Ďurišová Henka a Resutíková Saška. Celý deň sme príjemne strávili a deti sa tešili na ďalší takto strávený deň.Opäť sa učíme z domu


Pandémia nás opäť donútila ostať doma a žiaci sa musia učiť z pohodlia domova. Ako všetkých, donútilo to aj siedmakov, ktorí v tomto školskom roku sa zoznamujú s novým predmetom, a to chémiou. Situácia nás donútila presunúť sa z laboratória do kuchyne. Žiaci mali za úlohu popísať, kde všade v domácnosti používajú rôzne metódy oddeľovania zložiek zmesí ako usadzovanie, filtrácia, destilácia, kryštalizácia. Nielen že sa mohli zahrať na Popolušku, ktorá musela triediť hrach od kukurice, ale uvarili si skvelý bylinkový čaj, uvarili mamine skvelú filtrovanú kávu, uvarili a scedili – prefiltrovali špagety, premyli ryžu a na veľkú radosť rodičov, niektorí dokonca aj vysávali. Pozrite si niekoľko ukážok ich skvelej práce.

Mgr. Lívia Klátiková


Aj v 2. B to vyzeralo

ako v strašidelnej rozpávke

Dôkazom sú vydarené fotky

od pani učiteľky PaedDr. Beáty Rusnákovej.


POZOR ŽIACI DEVIATACI!!

ČAS rozhodnúť sa pre strednú školu, budúce povolanie sa pomaly, ale isto blíži.....

Mnohí máte vo výbere jasno, ale NIEKTORÍ ste  možno nerozhodní, a NIEKTORÍ možno vôbec neviete kam ďalej....

Aby sme Vám rozhodovanie uľahčili a zároveň obrátili Váš pohľad na stredné školy v našom okrese, pripravili sme v spolupráci s ÚPSVaR Veľký Krtíš a SAMOZREJME so STREDNÝMI ŠKOLAMI cyklus online aktivít – „ŠTARTUJ KARIÉRU V OKRESE”. Začíname v decembri 2020 pohľadmi do života stredných škôl

„FB KARIÉRNE DNI VEĽKOKRTÍŠSKYCH STREDNÝCH ŠKÔL”

Nezabudnite nás sledovať na Facebook-u! /Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Veľký Krtíš

Multikariérny tím Veľký Krtíš/CPPPaP, ÚPSVaR, VEĽKOKRTÍŠSKE STREDNÉ ŠKOLY/

Tešíme sa na VÁS!