Časový rozvrh vyučovania

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
 za šk. rok 2019/2020

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Vitajte na našej stránke

Tlačivo
Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

2. stupeň


Tlačivo
Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

1. stupeň


Kronikár indiánskeho hrdinu


Už niekoľko dní nás horúce slnko opaľuje do červena a tak sa občas cítime ako indiáni na horúcej prérii. Viete, kto je nazývaný Červeným gentlemanom? Nie, nie je to nik z predstaviteľov politickej strany z bývalého socialistického zriadenia, práve naopak. Podľa románu žil v Amerike. Pozývame vás na malú vychádzku za dobrodružstvami indiánov zo starých čias, kde sa dozviete meno Červeného gentlemana a tiež meno jeho fanúšika a kronikára. Hoci predpokladám, že to druhé meno už nebude pre vás žiadnym prekvapením. Pútavé rozprávanie vás isto zaujme.

 Videokronika

Keď sa povie "učiteľ", väčšine sa v mysli objaví predstava osoby stojacej pred tabuľou s okuliarmi na nose a ukazovadlom v ruke. Učiteľ však nie je vždy ten, kto sa stará o rozvoj nášho racionálneho poznania a inteligencie. V základných školách sa dáva dôraz aj na fyzický a športový rozvoj. Z hľadiska vývinu jedinca – dieťaťa  je to veľmi dôležité. Jedným z takýchto pedagógov je pán učiteľ Mgr. Ľubomír Dula, ktorý v našej škole vyučuje 28 rokov. Rozdával svoju energiu nielen počas vyučovacích hodín, ale aj v rámcu športových krúžkov a príprav na športové súťaže. Žiaľ, v tomto školskom roku jeho pôsobenie u nás končí. Odchádza na pracovný odpočinok. Energia mu nedošla, má jej stále na rozdávanie, len ju bude rozdávať inde. Pri tejto príležitosti sme ho požiadali o rozhovor. Pozrieť si ho môžete vo videokronke.

Telocvikár Mgr. Ľubomír Dula:

Športovať budem doma so svojimi vnúčatami

V júni sa s našou školou lúčia nielen deviataci, ale aj niekoľko žiakov z nižších ročníkov. Jednou z nich je piatačka Viktória Krotáková, ktorá odchádza na osemročné gymnázium. Je to vynikajúca žiačka, v našej škole získala výborný základ pre ďalšie štúdium. Lúči sa s nami originálnym spôsobom – vlastným hudobným klipom. Jej cieľom nie je prezentovať sa ako spevácka hviezda, no i snaha sa dá oceniť. Hlavným zámerom klipu je vyjadriť vďačnosť za príjemne a užitočne strávený čas v našej škole.


Hudobná rozlúčka od Viktórie

Pani vychovávateľka, kedy ste nastúpili na našu školu? Čo tomu predchádzalo?

Na ZŠ na Ul. J.A. Komenského 4, vo Veľkom Krtíši som nastúpila v roku 1982, ako vychovávateľka ŠKD. Práca s deťmi ma natoľko zaujala, že som svoj život zasvätila výchove a vzdelávaniu detí.

Ako v tých časoch fungoval školský klub detí?

Keď som na základnú školu nastúpila ako vychovávateľka ŠKD, bolo v tom čase dvojsmenné vyučovanie, z čoho vyplýva, že aj prevádzka v ŠKD bola dvojsmenná. Záujem o ŠKD bol veľký, počet detí v oddelení bol 30. Výchovné oddelenia boli v bežných triedach, tiež v budove školskej jedálnej, v budove krtíšskeho gymnázia – tu boli 2 oddelenia a v budove, kde sa teraz nachádza počítačová učebňa boli tiež 2 oddelenia. S odstupom rokov sme sa presťahovali do novučičkej budovy ŠKD, ktorá slúži na tieto účely do dnešného dňa. Počet detí v oddelení sa legislatívne znížil .

Odvtedy prešlo mnoho rokov, aké sú dnešné deti oproti predchádzajúcim generáciám?

Dnešné deti sú zrkadlom doby. Sú sebavedomejšie, technicky zdatnejšie, majú väčšie možnosti rozvíjať svoje talenty, sú kreatívnejšie, ekologickejšie... A čo im chýba? Samostatnosť, telesná zdatnosť. Nemôže za to len Covid-19, problémy boli aj pred pandémiou. Dôvod? Uponáhľaný životný štýl, cieľavedomosť, svedomitosť..., určite mi dáte za pravdu.  

Aká je pracovná náplň vychovávateľky?

Práca vychovávateľky je zaujímavá, ale aj náročná. Upútať  a zamestnať deti po vyučovaní stojí veľa nápaditosti, tvorivosti  a trpezlivosti. Svojou činnosťou nadväzujeme na vyučovací proces a na výchovu v rodine.Anna Koreňová: 35 rokov v ŠKD

Ráno rodičia odchádzajú do zamestnania a ich deti do škôl. Takýto model v civilizovanej spoločnosti funguje už dlho. Rodičia v zamestnaní zvyčajne pobudnú dlhšie, než deti v škole. Čo s nimi po vyučovaní? Riešením sú školské kluby detí, kde žiaci trávia čas, kým sa opäť nestretnú so svojimi rodičmi. ŠKD nie sú čakárne, ani úschovne. Dieťa je živá bytosť, ktorá má svoje potreby, chce sa realizovať, prejavovať sa, či len jednoducho hrať sa a cítiť sa pritom bezpečne. Kto niekedy vychovával dieťa, vie, čo všetko to prináša. Pani vychovávateľky majú v ŠKD takýchto detí 20, 25 i viac. Je potrebné na všetky deti nielen dozerať, ale aj výchovne vplývať, usmerňovať ich. Vychovávateľka musí byť občas psychológom, zdravotníkom, poradcom, dôverníkom, vyšetrovateľom, či sudcom.

Jednou z vychovávateliek, ktorá pôsobila v našom školskom klube detí je Anna Koreňová. Dá sa povedať, že tomuto povolaniu venovala svoj život. Od skončenia štúdia až do roku 2021. Svoj pracovný život strávila prevažne v ŠKD. Organizovala veľa zaujímavých a originálnych aktivít. Svoju  prácu vykonávala profesionálne, ale aj srdcom, rešpektujúc individualitu každého dieťaťa. Pani vychovávateľka A. Koreňová patrila  po mnoho rokov k spoľahlivým a aktívnym pedagogickým zamestnancom. V prospech školských aktivít neraz obetovala aj svoj voľný čas. Jej prínos pre školu je veľmi cenný. Pri príležitosti odchodu do pracovného odpočinku sme ju požiadali o rozhovor.

Anna Koreňová

vychovávateľka

Aspoň v kocke spomeniem režim dňa v ŠKD. Po vyučovaní si vyzdvihneme deti pred triedou, organizovane  ideme do ŠKD a odtiaľ do školskej jedálne na obed. Je to výhoda, pretože máme za každého počasia zdravotnú prechádzku. Po príchode do ŠKD nasleduje oddychová činnosť - hry, počúvanie hudby, rozhovor detí a vychovávateľky v komunite, čítanie rozprávok... Máme svoje pravidlá, ktoré sa snažíme dodržiavať. V týždni sa pravidelne striedajú tematické oblasti výchovy podľa legislatívy.

Je to priama činnosť s deťmi. Potom sa venujeme činnostiam, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacou prácou. To zahŕňa evidenciu detí, vedeniu triednej dokumentácie, príprave pomôcok.

Ako budete tráviť dni pracovného odpočinku? Máte nejaké záľuby?

K mojim záľubám patrí turistika, poznávanie krás Slovenska, čítanie kníh, ručné práce… Práca s deťmi mi určite bude veľmi chýbať, ale prišiel čas venovať sa aj svojim aktivitám, rodine a milovaným vnúčatkám.

A ešte moje poďakovanie:

Chcem sa poďakovať vedeniu školy, triednym učiteľom, kolegyniam, zamestnancom školy, všetkým rodičom a deťom za výbornú spoluprácu.

Budete mi všetci veľmi chýbať, ale zostanú mi krásne zážitky na ktoré nikdy nezabudnem.

Veľké ďakujem!

Anke Koreňovej ďakujeme za jej dlhoročnú prácu v prospech školy. Jej plody rastú v deťoch a dnešných dospelých, ktorým venovala svoju lásku a pozornosť. Ďakujeme.

Dosahovať také vynikajúce výsledky počas celého vzdelávania na ZŠ, ako sa podarili tebe, určite nie je jednoduché. Aký je tvoj recept na jednotky?

Môj recept na jednotky je celkom jednoduchý. Dôležitá je predovšetkým príprava. Vždy je dobré si čo najviac informácii zapamätať na hodine, môže sa to zdať ťažké, ale odmenou je voľný čas po škole. Nie je dôležité sedieť nad knihou, je dôležité,  aby si človek učivo vedel uložiť v hlave.

Popri bežnej príprave na vyučovanie si sa venoval aj prípravám na rôzne vedomostné súťaže a olympiády. Ktoré to boli a aké úspechy si dosiahol?

Za svoj čas na tejto škole som sa zúčastnil viacerých olympiád a to z rôznych predmetov. Spomedzi predmetov ako boli dejepis, geografia, slovenský jazyk a biológia, som najviac úspechov dosiahol v anglickom jazyku. Už od prvého stupňa som na žiadnej olympiáde z ANJ nechýbal. Moje najväčšie úspechy sú dve účasti na krajských kolách z ANJ a geografie, účasť na krajskom kole z biológie a celkové víťazstvo na celoslovenskej súťaži English Star.

Aké vlastnosti si na ľuďoch najviac ceníš?

Cením si najmä schopnosť komunikácie, spoľahlivosť a humor. Mojej triede preto patrí veľké poďakovanie, boli schopní mi tieto tri vlastnosti dodať.Nie som typ človeka, ktorý sa zaoberá ďalekou budúcnosťou

Miroslav Bokroš

Do galérie najlepších pribudol ďalší žiak

Koncom školského roka vyberá pedagogický zbor jedného zo žiakov a žiačok deviateho ročníka, ktorý bude poctený umiestnením do galérie najlepších žiakov školy. V tomto roku sa pocty ušlo Miroslavovi Bokrošovi z 9.A. Toto meno nie je v povedomí ostatných žiakov školy veľmi známe, pretože sám na seba nerád upozorňuje. Je skôr skromný a nenápadný. Dobre známy je však pedagógom, ktorí ho učili a hlavne tým, ktorí organizovali jazykové olympiády. Tu Miroslav Bokroš exceloval. Kto je vlastne Miroslav Bokroš? O pomoc s jeho charakteristikou sme poprosili spolužiakov z jeho triedy. Boli sme milo prekvapení. Mirko, ako ho všetci nazývajú, nie je žiadny knihomoľ ani „bifľoš“. Majú ho za triedneho génia, ktorého nezaskočí žiadna otázka. Ak je vhodná chvíľa, utrúsi aj vtipnú odpoveď. Jeho inteligentný humor nikoho neuráža, ale pobaví. Ku každému sa správa ako skutočný kamarát – poradí, pomôže, dá sa na neho spoľahnúť. Trieda je na neho hrdá, fandí mu a drží palce. Výsledky jeho práce na základnej škole sú „jednotvárne“ – od prvého ročníka sa na jeho vysvedčení neobjavila iná známka ako jednotka, no oblasť jeho záujmov je veľmi pestrá. Keď sme sa dozvedeli, že najbližšie bude študovať za čašníka, prekvapilo nás to. Očakávali sme ambície špičkového vedca, či odborníka v ktoromkoľvek odbore. Mirko nám však poskytol vysvetlenie a s nim aj odpovede na ďalšie naše otázky.

Aké sú tvoje záľuby, čomu sa venuješ vo voľnom čase?

Ako som už spomínal, vďaka svojmu spôsobu učenia mám viac než dosť voľného času. Rád trávim svoj čas pozeraním rôznych televíznych dokumentov, hraním videohier a pred pandémiou som sa aj aktívne venoval športu, najmä florbalu.

Na akej strednej škole budeš od septembra študovať? Prečo práve táto škola?

Od septembra nastúpim na Spojenú školu v Modrom Kameni. Vybral som si túto školu, lebo som chcel mať svoju strednú školu blízko domova. Nemal som záujem nastúpiť na internát, ani o dochádzanie. Čašník, odbor, ktorý som si vybral, beriem ako remeslo alebo inak povedané, poistku. Potreboval som žiadanejšiu prácu, ktorej sa budem venovať než si nájdem prácu snov, prípadne ak sa mi nepodarí vybrať si vhodnú vysokú školu.

Ako vidíš sám seba o 10 rokov?

Nie som typ človeka, ktorý by sa zaoberal ďalekou budúcnosťou. Za 10 rokov sa môže stať čokoľvek a pri tom ako sa mi menia záľuby, je ťažko povedať kam ma osud zavedie. Pokiaľ budem šťastný, nič viac potrebovať nebudem.

Ďakujeme za rozhovor a prajme Mirkovi Bokrošovi nech ho usilovnosť a šťastie neopúšťa.

Záver školského roka 2020-2021,

radosť aj slzy


Všetci sa zhodneme na tom, že uplynulý školský rok bol mimoriadny od začiatku až do konca. Náročný bol pre žiakov, ale aj pedagógov, ktorí museli zvládnuť meniace sa podmienky výučby a popri učení dbať aj na dodržiavanie rôznych opatrení. Prerušenie prezenčného vyučovania sa podpísalo na vedomostnej úrovni žiakov, no aj na ich pracovných návykoch a socializácií. Bolo čo doháňať, napokon sme však školský rok ukončili tak, ako je potrebné a vysvedčenia sme rozdali. Ako vždy na záver roka, nechýbali emócie, veď ide o výsledky ročnej práce a pre mnohých je to výnimočná udalosť. Napríklad prváci dostali svoje prvé koncoročné vysvedčenie. Naučili sa písmená, vedia si už prečítať knihu aj všeličo porátať. Z vysvedčenia mali radosť aj preto, že postupujú ďalej a už nebudú „tí najmenší“. Radosť „so slanými slzičkami na pobreží očí" – ako sa krásne vyjadril pán riaditeľ školy, sa dala spozorovať u štvrtákov, ktorí opúšťajú triedne učiteľky. Boli s nimi v jednej triede po 4 roky. Rovnako u deviatakov, pre ktorých bolo vysvedčenie zo ZŠ posledným. Opúšťajú našu školu a odnášajú si so sebou okrem vedomostí aj veľa pekných spomienok na príjemné chvíle. Na menej príjemné už počas slávnostnej rozlúčky zabudli. Teda, aspoň na väčšinu z nich.


Deviatakom prajeme úspešné štúdium

 na stredných školách

 a všetkým príjemne a užitočne strávené prázdniny!

Prváci majú svoj prvý školský rok úspešne za sebou.

Štvrtáci sa rozlúčili so svojimi triednymi učiteľkami.

Deviataci - títo žiaci sa už v septembri do našej školy nevrátia. Základy vzdelania zvládli, čaká ich štúdium na ďalších školách podľa vlastného výberu.

Rozlúčkové videá nájdete

 vo videokronike

100% úspešnosť a diplom so zlatou medailou získali:

1. ročník - Mateo Cina,  

2. ročník - Nela Košičiarová, Adam Baláž, Katarína Hrušková, Richard Nyifor, Táňa Paľovová, Tomáš Petrovský, Hana Poláková, Juraj Havrila, Melánia Pelčová, Alexandra Resutíková,

Diplom so zlatou medailou získali aj žiaci:

1. ročník - Róbert Garaj, Stanislava Kachničová, Marcela Sucháčová, Sofia Bacsaová, Alexander Pompa, Radka Kuricová, Terézia Valentínyová, Timea Vargová

K úspešným riešiteľom patria aj žiaci, ktorí mali viac ako 80% úspešnosť:

2. ročník - Henrieta Ďurišová, Peter Jánov, Sabína Kováčová, Sofia Kuviková, Sofia Ondrejková, Dominika Bačíková, Charlotte Baráthová, Samuel Fajčík, Jakub Varga

Naša škola excelovala v celoslovenskej súťaži YPSILON

Žiačka Stella Rusnáková získala smartphone

Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Aj  v tomto roku sa do nej úspešne zapojila ZŠ na UL. J. A. Komenského vo Veľkom Krtíši. Žiaci súťažili v 9. kategóriách podľa ročníkov. V každej kategórii boli udelené 3 ceny. Základným kritériom bolo dosiahnutie najvyššieho počtu bodov. Pri rovnakom bodovom skóre, boli výhercovia žrebovaní. Prvou cenou v každej kategórii bol smartphone, druhou cenou v každej kategórii je fitness náramok. Treťou cenou poukážka od kníhkupectva Martinus. Spomínaná škola dosiahla celkovo 93% úspešnosť. Na tomto výsledku sa podpísal vysoký počet žiakov, ktorí dosiahli 100%.

3. ročník - Laura Bacsaová, Mya Mbaye, Andrej Adam, Lukáš Bánik, Lea Legényová, Maxim Tomšû

4. ročník - Lívia Havlíčková, Lara Uramová, Nina Komárová

5. ročník - Eliška Vargová, Viktória Krotáková

Ostatní súťažiaci mali 60% - 80%, čo je tiež pekný výsledok. Najviac sa darilo Stelle Rusnákovej zo 6. B, ktorá si okrem 100% percentného výsledku odniesla zo súťaže aj smartphone. Gratulejeme!


Dotácia na stravu 2021/2022