Vsevoloda Čechoviča

Vitajte na našej stránke

 Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Informácie z ÚPSVR o zmenách v poskytovaní dotácii na stravu od 01. 07. 2022


Zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  a zákon 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Z toho dôvodu dochádza k avizovaným zmenám v poskytovaní dotácií na stravu a zároveň §4 ods.3 písm.c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:
 Zároveň rodičia v hmotnej núdzi, prípadne pod ŽM sa preukazujú potvrdením z ÚPSVR, aby mohli byť zaradení do zoznamu k žiadosti na dotáciu na stravu z ÚPSVR od 01.09.2022.


V tejto súvislosti žiadame osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, aby požadované podklady k poskytnutiu dotácie na stravu:


 doručila na riaditeľstvo školy  v čase od 01. 08.2022  do 05. 08. 2022 osobne, prípadne poštou.


Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy


Viac informácií, prílohy:

Informácia k dotáciam na stravu-zmeny

Čestné vyhlásenie od 01._07. 2022

Čestné vyhlásenie od 01. 07. 2022 /ukrajinčina/

Formulár na posúdenie príjmu

Formulár na posúdenie príjmu /Slovenčina-ukrajinčina/

Zápisný lístok stravníka

Upozornenie: Žiak bude prihlásený na stravu až nasledujúci deň po podaním prihlášky.

Tak, toto sú naši noví prváci.

 A toto naši „starí prváci" po ôsmych rokoch

(deviataci).

Dosť nám za ten čas vyrástli. Na to, ako sa zmenil ich vonkajší výzor, škola podiel nemá. Ale veľký podiel má na tom, ako sa zmenili ich rozumové a poznávacie schopnosti. Získali veľkú databázu vedomostí. Pre svoj ďalší život ju budú potrebovať.

Žiak, ako po schodíkoch, postupuje z jedného ročníka do druhého. Otvorenie nového školského roka je vlastne taký hromadný krok žiakov na vyšší schodík. Vďaka priaznivej situácii, a tiež peknému počasiu, sme mohli nový školský rok otvoriť na nádvorí školy. Okrem tradičného príhovoru pána riaditeľa Mgr. D. Gálika sme si mohli vypočuť pár milých slov aj od nášho hosťa – primátora Mesta Veľký Krtíš Ing. D. Surkoša. Po slávnostnom otvorení sa žiaci a pedagógovia presunuli do svojich tried.

Vzdelávací proces sa opäť rozbieha. Poprajme si, nech sa nám v ňom darí a nech sa rozširuje nielen databáza vedomostí, ale aj databáza príjemne strávených chvíľ v škole.

Zmeny vo výške príspevkov za stravovanie:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2022


Preplatky za stravu - školský rok 2021/2022

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Zelená otvoreným školám