Časový rozvrh vyučovania

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
 za šk. rok 2019/2020

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Vitajte na našej stránke

Školská jedáleň

Bude v prevádzke. Obedy sú poskytované žiakom, ktorí navštevujú školu a sú prihlásení na obed.

ŠKD - školský klub detí

– Prevádzka ŠKD ráno: 6.00 - 7.45 - jedno spoločné oddelenie.
- Prevádzka ŠKD popoludní: 11.40 - 16.00 - 4 oddelenia, 16.00 - 17.00 - 1 oddelenie

Toto rozhodnutie platí aj pre skupinky žiakov 5 + 1 na 2. stupni ZŠ. Vyučovanie je realizované podľa rozvrhu dištančného vyučovania.


Podmienkou nástupu do školy je:
- odovzdanie čestného vyhlásenia -
Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
- negatívny test žiaka nie starší ako 7 dní.
- negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní.

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11929:1-A1810 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni, vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu (platného doteraz).

Podmienkou nástupu do školy je:

- odovzdanie čestného vyhlásenia - Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov)

- negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní.

Dôležité oznamy

Zápis do 1. ročníka

Tlačivo
Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

2. stupeň


Tlačivo
Vyhlásenie
zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti

1. stupeň


Archív aktualít

Dňa 11.2.2021 sa uskutočnilo obvodné (okresné) kolo dejepisnej olympiády. Aj v tejto dobe dištančného vzdelávania sa naše 2 žiačky: Tamara Blažeková (7.A) a Sara Tuhárska (8.A) usilovne pripravovali na online formu testu. Ich úspech je fantastický! Tamara Blažeková v kat.E (7.r.) získala 1. miesto. Sara Tuhárska v kat. D (8.r.) získala 1. miesto. Obe žiačky postupujú do krajského kola online dejepisnej olympiády. Gratulujeme Vám, sme na Vás hrdí! Prajeme veľa úspechov aj v ďalšom postupovom kole! Mgr. Z Kiapešová

Vynikajúce výsledky v dejepisnej olympiáde

Ako urobiť zo znečistenej vody čistú?
Pokus z prvouky

Opačne to ide jednoducho – ľudstvo má bohaté skúsenosti v tom, ako čistú vodu znehodnotiť. Našťastie, samotná príroda, ale aj ekologicky zmýšľajúci ľudia poznajú spôsob, ako vodu zas vyčistiť. Už druháci na základnej škole sa učia o dôležitosti vody pre našu planétu aj život človeka. V rámci výučby robili žiaci druhého ročníka zaujímavý pokus s vodou. Pekné domáce video o filtrácii nám poslal Janko Prachár z 2. B.  Video nájdete vo videokronike.Pozn.: Tlačivo ”Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane” určené zamestnancom sa na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane tohoto času nenachádza. Je však uvedené, že je možné použiť aj minuloročné tlačivo. Takéto tlačivo, doplnené o údaje školy je tu.

 Ďakujeme.


viac informácií

2% zo svojich daní môžete venovať aj na vzdelávanie svojich detí

VŠETKOVEDKO – celoslovenská súťaž


Dňa 1. decembra 2020 sa odohral súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími žiakmi, kde mali šancu zažiť pocit výnimočnosti. Druháci (10), tretiaci (12) a štvrtáci (6) sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, kde prepojili vedomosti všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine stretli a mali možnosť zistiť čo sa naučili. Preukázali svoje schopnosti a zručnosti testom, kde zodpovedali na 24 až 30 otázok. Pri každej otázke boli ponúknuté štyri možnosti, pričom len jedna bola správna. Otázky boli zo všetkých oblastí – prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, výtvarná výchova, informatika a dopravná výchova. Účastníci naplno predviedli čítanie s porozumením. Opodstatnenosť bola  viditeľná  v tom, že žiaci získali skúsenosť vo vypĺňaní testových odpoveďových  hárkov a zároveň si mali možnosť uvedomiť, že v živote je užitočné mať prehľad a vedomosti o všetkom.

Titul VŠETKOVEDKO získali:Nyifor Richard z 2.B, Legényová Lea z 3.A, Klátiková Andrea zo 4.A, Vonkomer Ivan zo 4.A,


Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali: Barcajová Sofia 2.A, Ďurišová Henrieta 2.A, Kuviková Sofia 2.A, Mugele Michael Daniel 2.A, Ondrejková Sofia 2.A, Resutíková Alexandra 2.A, Krajčíková Eliana 2.B, Bánik Lukáš 3.A, Klátiková Júlia 3.A, Oláhová Elena 3.A, Zaťko Gabriel 3.A, Bacsaová Laura 3.B, Moravčík Michal 3.B, Tašká Bianka 3.B, Tomšu Maxim 3.B, Beňová Dorota 4.A, Mátyás Michal 4.B, Uramová Lara 4.B

Každý súťažiaci dostal pekný diplom a malú spomienku na súťaž. Koordinátorka Mgr. Denisa Petríková gratuluje šťastným výhercom a všetkým súťažiacim, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže (www.talentida.sk).  Mgr. Denisa Petríková

Titul  VŠETKOVEDKO ŠKOLY získala: Mya Mbaye z 3.B   

3.B

4.B

2.A

4.A

2.B

3.A

Od 19. 04. 2021 sa vyučovania v škole zúčastňujú žiaci:

- 1.  až  4. ročníka  ZŠ,

Podmienkou nástupu do školy je:

- odovzdanie čestného vyhlásenia - Príloha č. 11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

- negatívny test rodiča nie starší ako 7 dní.


- 8. a 9. ročníka ZŠ, vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu,

(rozvrh hodín bude zaslaný žiakov v piatok 16. 4. 2021)

Podmienkou nástupu do školy je:

- odovzdanie čestného vyhlásenia - Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

 + kópia  negatívneho testu žiaka nie starší ako 7 dní,

 + kópia negatívneho testu rodiča nie starší ako 7 dní.


- 5. až 7. ročníka ZŠ pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Podmienkou nástupu do školy je:
- odovzdanie čestného vyhlásenia - 
Príloha č. 8a - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

+ kópia  negatívneho testu žiaka nie starší ako 7 dní,

+ kópia negatívneho testu rodiča nie starší ako 7 dní.

Školská dochádzka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:


1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,


2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,


3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú" OČR.
Vyučovanie od 12.04.2021