Časový rozvrh vyučovania

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
 za šk. rok 2019/2020

Dodatok k Prevádzkovému poriadku

Vitajte na našej stránke

Tlačivo
Vyhlásenie
o bezpríznakovosti

Dotácia na stravu 2021/2022


Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční v triedach dňa 2. septembra 2021 o 08:00 hod.

Následne sa uskutočnia triednicke schôdzky, 

na ktorých žiaci dostanú od svojich triednych učiteľov pokyny k novému školskému roku.


Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roka.

Otvorenie školského roka bude individuálne v triedach,

v prvom ročníku v sprievode len jedného zákonného zástupcu.

Ostatné triedy majú otvorenie školského roku bez sprievodcov v triede.


Žiaci nastupujú do školy 2. septembra najskôr od 7,35 hod., 

žiaci vchádzajú do budovy vchodmi, podľa označenia.


Pri vstupe do školy im bude odmeraná teplota a dezinfikované ruky a prejdú do svojich tried.

Žiaci sú povinní dodržiavať epidemiologické a hygienické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19.

Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky.

Žiaci nosia rúško vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy a v interných priestoroch školy.


Pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško. Odovzdajú svojim triednym učiteľom vyplnené podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  (príloha č. 1). Žiak s príznakmi ochorenia musí zostať doma.


Účasť na vyučovaní v škole je pre všetkých žiakov povinná. Po skončení vyučovania zákonný zástupca (rodič) čaká svoje dieťa pred školou za dodržania epidemiologických a hygienických opatrení ( rúško, rozostupy). Ak dieťa navštevuje ŠKD, vyzdvihne si dieťa u vychovávateľky ŠKD - zazvoní na zvonec pri hlavnom vchode a čaká naň pred ŠKD. Prevádzka ŠKD začína 3. septembra 2021. Školský klub je v prevádzke od 06.00 – 17:00 hod.


Žiadosť o prijatie do ŠKD (príloha č. 2) je potrebné odovzdať triednej učiteľke 2. septembra 2021, najneskôr 3. septembra 2021 – ráno.


Prihlasovanie na obedy:

zákonný zástupca postupuje podľa pokynov vedúcej ŠJ zverejnených na http://www.skolakom.sk/stravovanie.html.

Zápisný lístok stravníka. (prílohač.3)


Žiaci chodia na obed podľa rozpisu.


Zákonný zástupca nevstupuje do školy.

So školou komunikuje pomocou digitálnych technológií – telefonicky, emailom, online rozhovor a podobne.


Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy

Vo Veľkom Krtíši, 24.8.2021

Tlačivo
Oznámenie o výnimke z karantény

Informácia k otvoreniu školského roka 2021/2022

a základné pokyny k prevádzke školy

Archív aktualít 2020-2021

Čím žila naša škola cez prázdniny…

Ani cez prázdniny nebolo v škole prázdno. Pokým si väčšina žiakov a zamestnancov užívala letný odpočinok, iní pripravovali prostredie školy na nový začiatok školského roka. Prezradíme vám, čo sa v našej škole dialo…video

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypísalo výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021”. Zámerom tohto projektu je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť získať, či upevniť vedomosti, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Na výzvu zareagovala aj naša škola a naplánovala realizáciu Letnej školy na termíny od 16.8.2021 do 20.8.2021 a od 23.8.2021 do 27.8.2021. Do Letnej školy sa prihlásilo 36 žiakov 2. stupňa.

Od polovice augusta bolo vo vybraných triedach živo. Pani učiteľky druhého stupňa pripravili pre žiakov zaujímavý letný program vyučovania. Nebolo to tradičné vyučovanie, kde sa vysvetľuje učivo a skúša. Výučba prebiehala prostredníctvom osobných skúseností a zážitkov. Napríklad vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra bol poňatý rozprávkovo. Rozprávkové príbehy sa nielen čítali, ale prezentovali aj nemo – žiaci predvádzali pantomímu a snažili sa tak zahrať postavy, ktoré v rozprávkach vystupujú. Na rozprávkovú tému pripravila pani učiteľka aj hru so slovami, ktoré bolo treba identifikovať. O literárnu tvorbu sa snažili aj samotní žiaci. Tvorili príbehy podľa vlastnej fantázie, dokonca sa na chvíľu stali poetmi a vymýšľali básne na nie jednoduché tému – baníctvo.

V rámci predmetu geografia a predmetu regionálna výchova sa žiaci vybrali na potulky okresom Veľký Krtíš. Navštívili Hrad Modrý Kameň a tiež evanjelický kostol, kde im pán farár poskytol zaujímavé informácie. Ba dovolil im zahrať na organe a vojsť do kostolnej veže. K poznatkom, ktoré žiaci získali osobnou návštevou, pridali informácie a obrázky z internetu. Takto vytvorili myšlienkovú mapu, do ktorej boli okrem Veľkého Krtíša a Modrého Kameňa zahrnuté aj obce HrušovDolná Strehová.

Myšlienkové mapy boli častým výstupom poznávacích aktivít. Prostredníctvom nich usporiadali získané informácie do systému, ľahšie si osvojili asociácie a vizuálne vnemy im umožnili jednoduchšie zapamätanie si poznatkov. Podobne spracovali aj učivo z dejepisu - tému 1. svetová vojna.

Počas Letnej školy sa nezabudlo ani na precvičovanie anglického jazyka. Aj tu poskytli dobrú službu rozprávky. Tentoraz formou divadelného predstavenia. Žiaci prostredníctvom divadelných postavičiek, nazývaných javajky, či maňušky, odohrali rozprávkový príbeh. V ďalšej aktivite si žiaci „otvorili“ obchod so zeleninou a ovocím. Zelenine a ovociu priraďovali anglické výrazy, zamerali sa nielen na správnosť pomenovania, ale aj na výslovnosť. Obchod so zeleninou a ovocím bol výbornou učebnou pomôckou nielen na anglický jazyk, ale aj na matematiku, kde sa počítalo množstvo alebo fyziku, pri zisťovaní hmotnosti.

Zaujímavým a poučným zážitkom bola návšteva včelárov zo včelej farmy Katka v Leseniciach. Pán Babka a pani Babková prišli žiakom porozprávať o živote včiel. Tento nenápadný hmyz je pre človeka nezmierne užitočný. Hoci chov včiel nie je v súčasnosti veľmi atraktívna a prosperujúca činnosť, včelie produkty patria k veľmi kvalitným prírodným produktom a majú pre zdravie človeka veľa benefitov. Žiaci mohli priamo v škole ochutnať viac druhov medu, ktorý včelári priniesli. Ako pozorní a aktívni poslucháči si balenie medového medvedíka odniesli aj domov.

Taká bola Letná škola – bez skúšania a známok, no ponúkla veľa príležitostí získať nové užitočné aj zaujímavé informácie. Vyučovacie predmety sa spájali do jedného poznávacieho celku, o informáciách sa diskutovalo, žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory a tiež prejaviť svoju kreativitu.  Najlepšie si človek zapamätá to, čo sám prežije, v tomto duchu pani učiteľky pripravili program svojich učebných blokov a snažili sa, o čo najväčšiu aktivitu samotných žiakov. Letná škola splnila svoj zámer. O pár dní začína nový školský rok, nástup týchto detí do školy bude menej stresujúci, keďže už malú „rozcvičku” absolvovali  práve v Letnej škole.

Letná škola bez skúšania

lsb_ovocie.jpg lsb1.jpg lsb2.jpg lsh1.jpg lsh2.jpg lsk1.jpg lsk4.jpg lsk5vojna.jpg lsklmatematika.jpg lsv1potulky.jpg lsv2.jpg lsv3.jpg lsk3.jpg lsk2.jpg lsh3.jpg lsk.jpg lssss.jpg

Opäť na štartovacej čiare školského roka

Len pred pár týždňami sme sa tešili, že sme dobehli do cieľa. Niekto bodoval viac, iný menej, ale vydýchli sme si všetci. V športe je dôležitá vytrvalosť a pravidelnosť. To isté platí aj vo vzdelávaní. Okrem vecí, ktoré už poznáme z minulého školského roka, pribudne aj pár zmien. Postupom do vyšších ročníkov pribúdajú vyučovacie predmety a zvyšuje sa náročnosť. Ak zostaneme pri porovnaní zo športom, aj v škole je veľmi dôležitý dobrý štart. Nezanedbajme ho, zameškané sa ťažko dobieha.

Popri ostrieľaných „bežcoch”, nastúpili na dráhu vzdelávania aj nováčikovia – prváci. Ešte celkom nevedia, čo ich čaká. Možno sa im v prvý deň trochu roztriasli kolená. My však hráme fair-play a radi im pri prvých krokoch pomôžeme. Veď nejde o rekordy, víťazmi sú všetci, ktorí statočne a zodpovedne dôjdu do cieľa. Nech nás žiadne prekážky neodradia!

Užili ste si prázdniny? Ste odpočinutí? Dúfame, že áno. Beh na dlhú trať je odštartovaný.

Pán primátor potešil prvákov aj v tomto roku

Pre primátora mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša je začiatok školského roka rovnako dôležitou udalosťou, ako pre učiteľov a žiakov. Začiatkom septembra prišiel privítať najmladších žiakov. Na nádvorí školy sa spolu s ďalšími pracovníkmi mestského úradu stretol s deťmi, pani učiteľkami a pánom riaditeľom školy. Poprial všetkým úspešný štart a keďže vie, že deti majú radi darčeky, odovzdal im balíčky s užitočnými vecami – školskými pomôckami, perami, farbičkami.

Väčšina žiačikov sa s pánom primátorom stretla osobne po prvýkrát, no odteraz si ho určite budú všetci pamätať ako „uja”, ktorý  popri veľkých starostiach o správu mesta nezabúda ani na malých školákov.  


Príloha č. 1: Vyhlásenie o bezpríznakovosti  

Príloha č. 2: Žiadosť o prijatie do ŠKD

Príloha č. 3: Zápisný lístok stravníka

Skvelé výsledky našich žiakov v English Star

V minulom školskom roku sme sa zapojili do anglickej súťaže English Star. Vyhodnotenie súťaže však k nám dorazilo iba nedávno. Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov našej školy, 16 žiakov prvého a 16 žiakov druhého stupňa. Dosiahli sme skvelý výsledok. V kategórii 20-50 súťažiacich sme v rámci Slovenska obsadili krásne 7. miesto a dosiahli úspešnosť 93,03% (škola na 1. mieste mala úspešnosť 95,42%).

Pochváliť sa môžeme aj individuálnymi výsledkami žiakov. 100% úspešnosť a diplom so zlatou medailou získalo 9 žiakov: Richard Nyifor, Charlotte Baráthová, Katarína Hrušková, Matias Keťko, Nicol Ševčíková, Ivan Vonkomer, Lukáš Zrubec, Branislav Belák a Karin Notová.

Diplom so zlatou medailou získali aj Andrej Adam, Michal Moravčík, Maxim Tomšú, Eliana Krajčíková, Lívia Havlíčková, Matej Koreň, Mya Mbaye, Miroslav Bokroš, Miriam Bendíková, Martin Varga, Stella Rusnáková, Martina Barcajová, Karin Kolimárová, Michal Jardek, Maximilián Medveď, Eunika Bobálová, Patrik Krajčík, Peter Dudáš a Nella Eckerová. Úspešní žiaci boli tiež Samuel Krajčík, Zuzana Štefanová, Elena Oláhová a Emily Balážová.

Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Lenka KováčováPri nástupe do školy v tomto školskom roku žiakov prekvapilo, že bufet s občerstvením na svojom mieste nestojí. Nákup nápojov a potravín škola riešila zabezpečením automatov, ktoré poskytujú bohatý výber nápojov aj hodnotných jedál. Bagety a sendviče rôznych druhov sú plnené šunkou, kuracím mäsom, vajíčkami, syrom, zeleninovou oblohou..., každý nájde niečo podľa svojej chuti. V období zvýšených hygienických opatrení je samostatné balenie každého výrobku pozitívom. Cez prestávky stoja pred automatmi rady žiakov, o tovar je záujem. Dopĺňa sa takmer denne čerstvým jedlom a nápojmi.  Kto má vo vrecku pár mincí, hlad, či smäd ho nezaskočí.


Čerstvé bagety, mnoho druhov nápojov
aj sladkosti

O desiatu z automatu je veľký záujem