Vitajte na našej stránke

Video: Ako si vyrobiť slíz

Ochrana osobných údajov

Nezostávaj …sám!

Špeciálne aktuality

Vnútorný poriadok školy

Obedy zadarmo info pre rodičov

Zápisný lístok stravníka

Archív aktualít

Málokto zo žiakov vie, ako vyzerá škola zvnútra počas letných prázdnin. Na niekoľko týždňov sa v nej usadí ticho, triedy sú pusté, vzduch sa takmer nepohne. Len sem tam sa mihne postava nejakého montéra alebo pána školníka, ktorý opravuje a renovuje, čo sa opotrebovalo. V auguste nastúpia pani upratovačky, aby poumývali okná a dôkladne vyčistili všetky vnútorné priestory. Koncom prázdnin sa do tried vrátia aj pani učiteľky, vyzdobia triedy a pripravia sa na nový školský rok.
No školu robia školou predovšetkým žiaci, ktorí sú stredobodom všetkého snaženia, pre ktorých stojí školská budova. Možno si aj tá trochu potrebovala odpočinúť, no už sa veľmi teší na hlasy detí a ich veselý smiech. Je veľmi zvedavá, ako ste podrástli a nevie sa dočkať nových prvákov. Príďte oddýchnutí, s novou energiou. Aj škola má pre vás pár noviniek.Stretneme sa na nádvorí školy

v pondelok 2. septembra 2019

o 8,00 hod.

Triedy sa opäť zaplnili žiakmi


Školský rok 2019-2020 sme slávnostne otvorili na nádvorí školy. Prialo nám aj počasie. Na krátky čas, pokým pán riaditeľ privítal prítomných a odznelo pár básničiek malých recitátorov, dažďové mraky sa rozišli, takže slávnosť sa uskutočnila „v suchu”.  


Po príhovore sa žiaci so svojimi učiteľkami rozišli do tried, kde boli podané ďalšie informácie ohľadom vyučovania. Sviatočne oblečené deti a pani učiteľky, množstvo kvetov vo vázach a v rukách detí vytváralo príjemnú atmosféru. Aj keď mnohí by ešte pár dní prázdnin navyše uvítali, bolo vidieť, že školu majú radi. Do tried sa opäť vrátil život plný nadobúdania vedomostí, ale aj zaujímavých zážitkov. Čaká nás 10 mesiacov práce, nech sa nám všetkým darí!


Do lavíc zasadli noví prváci. V prvý deň mali pri sebe aj rodičov, no nasledujúce dni budú do triedy vchádzať len so školskou taškou.

Dňa 27. 09. 20019 sa žiaci V. A pod vedením pani učiteľky Mgr. L. Havlíčkovej zúčastnili akcie v mestskej knižnici vo Veľkom Krtíši s názvom Túry do literatúry. Pani knihovníčky si pre žiakov pripravili didaktické hry, aktivity zamerané na správne orientovanie sa v knižnici. Väčšina žiakov sa v knižnici vyzná „ako doma” a preto aj ich výsledky boli vynikajúce. Ich úlohou bolo správne orientovanie sa v jednotlivých oddeleniach nielen beletrie ale aj v náučnej literatúre a čitárni. Žiaci pracovali v náhodných skupinkách, kde si overovali vedomosti získané na hodinách literatúry v mesiaci september. Hlavným cieľom tejto akcie bolo upevnenie si pojmov: poézia, próza, verš, strofa, kniha, knižnica, tlač. Na chvíľu sa stali malými detektívmi, ktorí pátrali po autorovi, vydavateľstve, po názvoch článkov v denníkoch, mesačníkoch a  časopisoch.

Túry do literatúry

Veríme, že spolupráca v mestskej knižnici bude celoročná a že žiaci voľný čas budú tráviť v oddelení detskej a náučnej literatúry.  

Mgr. Lucia Havlíčková

Európsky deň jazykov

Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri tejto príležitosti sa v našej škole konali rôzne aktivity. Pani učiteľky so žiakmi pripravili zaujímavé prezentácie, ktoré boli zamerané nielen na predstavenie jazykov a krajín, v ktorých sa používajú, ale aj na národné kuchyne. Video si môžete pozrieť vo videokronike.