Vsevoloda Čechoviča

Odhlasovanie z obedov:

047 48 312 22, jedalen@skolakom.sk

Zápisný lístok stravníka

Školská  jedáleň pri Základnej škole, Komenského 4, Veľký Krtíš


Prevádzka v školskej jedálni je od 06.30 hod. do 14.00 hod.

Vedúca školskej jedálne: Katarína Fridrichová, zastupuje Petra Turzová

Telefón: 047/48 312 22

Email: jedalen@skolakom.sk

Možnosť vyhlasovania je do 08.00 hod. ráno.

Výdaj obeda je od 11.00 hod. do 14.00 hod.


Každý stravník sa prihlasuje na stravu na základe „Zápisného lístka”,

ktorý je potrebné odovzdať vedúcej ŠJ alebo triednemu učiteľovi.


Pokyny k vydávaniu stravy a opatrenia ZŠS

v rámci prevencie pandémie COVID-19 od 02.09.2020

Všeobecný oznam


Pri odbere stravy je povinnosťou nosiť rúško a dodržiavať dvojmetrové rozostupy.


Oznam pre rodičov žiakov


Školské stravovanie bude zabezpečené ako bežne počas školského vyučovania žiakov, ktorí sa zúčastnia školského vyučovania.

Žiaci sa prihlasujú čipovým systémom pri vchode pri príchode do školy.

Žiaci sa budú stravovať v školskej jedálni za prísnych hygienických podmienok v rámci jednotlivých skupín a v časovom harmonograme.

Vo Veľkom Krtíši 26.08.2020


OZNAMY

Pri strate alebo zabudnutí čipu, je stravník povinný nahlásiť sa u vedúcej ZŠS, hneď ráno pri príchode do školy. To isté platí aj v prípade, ak žiak mešká na vyučovanie/ návšteva lekára, a pod./t.j. príde po 08.00 hod. Zákonný zástupca môže nahlásiť obed aj telefonicky do 8.00 hod. - 047/48 312 22.  Inak mu obed nebude vydaný.

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že v súlade s ods.1 §141 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ je možné vydať obed len pre žiaka v čase jeho pobytu v škole.

To znamená, že dieťa, ktoré sa nezúčastní vyučovania, obed nemôže dostať /PN, výlet, pobyt v škole v prírode/.


Oznamujeme žiakom a rodičom školy, že na základe upozornenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR, sme povinní pripravovať obedy v zmysle prílohy č.1 vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení  školského stravovania.


Katarína Fridrichová, vedúca ZŠS


Stravovanie

Základná škola

Jedálny lístok

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku,
 žijúce s daňovníkom v domácnosti

Upozornenie: Žiak bude prihlásený na stravu až nasledujúci deň po podaním prihlášky.