Video: Nezostávaj sám!

Ochrana osobných údajov

Vnútorný poriadok školy

Na Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Základná škola

Stravovanie

Jedálny lístok

Odhlasovanie z obedov:

047 48 312 22, jedalen@skolakom.sk

Zápisný lístok stravníka

Školská  jedáleň pri Základnej škole, Komenského 4, Veľký Krtíš

„Podmienky poskytnutia teplej stravy  počas mimoriadnej situácie“


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožnil podávanie teplého jedla v zariadeniach školského stravovania pre všetky deti, aj tie, ktoré sa nezúčastnia výchovno -vzdelávacieho procesu.


Žiaci 1. -5. ročníka, ktorí sú prítomní na vyučovaní, sa prihlasujú na stravu pri príchode do školy /do 08.30 hod./ formou čipového systému.


Žiaci 1.–9. ročníka, ktorí nie sú prítomní na vyučovaní, majú možnosť sa prihlásiť na stravu telefonicky na tel. č.: 047/48 312 22 alebo e-mailom na stránke jedáleň@skolakom.sk najneskôr do 27.05.2020. Prihlasujú sa na obdobie jedného týždňa podľa zverejneného jedálneho lístka na stránke školy.


Žiaci, ktorí doteraz neboli prihlásení na stravovanie, sa majú možnosť prihlásiť na základe zápisného lístka u vedúcej ŠJ. Tu im bude vydaný čip.


Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov alebo zákonných zástupcov. Títo sú povinní vyzdvihnúť stravu balenú do jednorázových nevratných obalov osobne pri výdajnom okienku v čase od 11:00 do 13:00 hod.


Nezabudnúť čip! Dodržiavať hygienické podmienky:

 

Personál vydávajúci stravu je povinný používať jednorázové rukavice.


Ak dieťa alebo žiak neodoberie nahlásený obed, náklady na prípravu znáša jeho zákonný zástupca!!!30.06.2020