Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš Vsevoloda Čechoviča
aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd trieda s RV TSV časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

Pre koho je trieda

s ROZŠÍRENOU TELESNOU A ŠPORTOVOU VÝCHOVOU určená?Pohyb a šport je prirodzenou súčasťou detí. Pociťujeme potrebu otvoriť deťom možnosti v oblasti športu, aby sa rozvíjali, zdokonaľovali a účelne využívali svoj voľný čas.

Vo svojom okolí máme množstvo talentovaných žiakov. A práve im ponúkame pomocnú ruku, aby zdokonaľovali svoj talent vo svoj prospech, v prospech svojho zdravia. Nebudeme si vopred klásť ciele, že z každého dieťaťa musíme vychovať úspešného športovca. My vyhráme už tým, keď „deti budú šport milovať“. Cez šport deti získajú veľa nádherných zážitkov z turnajov, nadviažu nové priateľstvá, prežijú naozaj krásne detstvo a mladosť. Myslíme si, že toto je jediná a najlepšia prevencia pred rôznymi závislosťami, ktorých dnes už nie je málo.

Možnosť navštevovať triedu  má každé dieťa, ktoré má dobrý zdravotný stav a pozitívny vzťah k športu. V triede s rozšírenou TELESNOU A ŠPORTOVOU VÝCHOVOU ( TSV) sa bude klásť dôraz na všestranný  telesný  a duševný rozvoj dieťaťa.

Trieda s  rozšíreným vyučovaním TSV sa zriaďuje v 5. ročníku na 2. stupni ZŠ. Telesná a športová výchova je súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov a zvyšovanie športových  zručností nielen v oblasti športov v rámci TSV, ale aj ďalších druhov športu – tenis, prehadzovaná, florbal, frisbee, ringo, plávanie, korčuľovanie a mnohé ďalšie športy získané pre našich žiakov vďaka Modulom.

TSV sa vyučuje  ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu podľa učebných osnov v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy, na plavárni a zimnom štadióne. Žiaci v tejto  triede budú  mať v rozvrhu 4 hodiny TSV do týždňa.  Všetko ostatné zostáva tak, ako v bežnej triede.

Do triedy s rozšíreným vyučovaním TSV sa prijímajú žiaci po overení špeciálnych zručností a schopností. Nerobíme výber ale nábor žiakov do takejto triedy.


Podmienky pre prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním TSV na II. Stupni :Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním TSV. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí , resp. neprijatí do 10 dní. Nábor talentovaných žiakov do triedy s rozšíreným vyučovaním TSV sa uskutočňuje každoročne v mesiaci máj formou testovania podľa počtu zúčastnených záujemcov.


Kritéria na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov:


Člnkový beh 5 x 10 m

Sed – ľah za 30 sek.

Hod medicimbalom / 2 kg chlapci, 1 kg dievčatá

Skok do diaľky z miesta

Správanie sa počas náboru /vnímanie, počúvanie, realizácia cvičení.../


Vyradenie žiaka zo športovej triedy:

Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka z triedy s rozšírenou TSV a preradiť do bežnej triedy v polroku, alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:


a) pre neplnenie požiadaviek v rámci telesnej a športovej výchovy

b) pre neplnenie výchovno-vzdelávacích požiadaviek

c) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára

d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka .


Základná škola Vsevoloda Čechoviča má vytvorené výborné personálne, priestorové a materiálne podmienky a kvalifikovaných učiteľov telesnej a športovej výchovy na I a II. stupni.

V prípade že máte vážny záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo triedu s rozšírenou TSV podajte elektronickú prihlášku - https://skolakom.edupage.org/register/, vyberte si z ponuky ročníkov – 5. ročník a do poznámky uveďte - Trieda s rozšíreným vyučovaním TSV. Platí pre žiakov z inej základnej školy. Rodičia žiakov ZŠ Vsevoloda Čechoviča potvrdia svoj záujem vo vytvorenej akcii cez Edupage školy. PRIHLÁŠKU JE POTREBNÉ PODAŤ DO 30.4.2024.


Vypracovali :

Mgr. Lenka Klimentová, Mgr. Marek GregušVo Veľkom Krtíši , dňa 1.9. 2023


Mgr. Dušan Gálik

    riaditeľ školy