aktuality naša škola edupage stravovanie zverejňovanie rada školy videokronika škd časopis legislatíva kontakt ochrana údajov

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre školský rok 2023/2024

Spoznajte našu školu, jej činnosť a prácu so žiakmi

(tu nájdete našu činnosť v minulých školských rokoch)

Zápis do 1. ročníka, pre deti narodené 1. 9. 201631. 8. 2017 a deti, ktoré pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

  

Zápisu do prvého ročníka sa zúčastnia rodičia spolu s deťmi osobne v dňoch:

21. 04. 2023 (piatok)  od 13:00 do 18:00

22. 04. 2023 (sobota) od 08:00 do 12:00


Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu  (príloha č. 2)

Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu   (príloha č. 3)

Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku mimo územiaSR

Zápisný lístok k zápisu do 1. ročníka

zapis.png

Podľa § 144a  zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Ak  má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo  z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, druhý podpis vyškrtnite. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť  Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu  (príloha č. 2)


Ak sa zákonní zástupcovia žiaka dohodnú na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť  Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu   (príloha č. 3)


Súčasťou tohto vyhlásenia môže byť aj vyhlásenie o tom, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo neprijatí na základné vzdelávanie sa má doručiť len jednému zákonnému zástupcovi.

do 1. ročníka