ZRŠ faktúry objednávky na Ul.J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Rada školy


zmluvy Vitajte na našej stránke
Jedným z dôležitých medzníkov mladého človeka je obdobie plnenia školskej dochádzky na základnej škole. Naša základná škola si toto poslanie plní už 38 rokov, počas ktorých sa stala nevyčerpateľným zdrojom informácií v oblasti výchovy a vzdelávania. Učitelia školy chápu podstatu svojho vzťahu ku žiakovi, ako k cieľu a zmyslu svojej pedagogickej práce.
Vieme, že naši žiaci sú ľuďmi z rôznych sociálnych vrstiev, rôzneho výzoru, rôznych pováh, majú osvojené rôzne zvyky, ba i zlozvyky, dokážu sa správať pekne, milo, ale niekedy i príkro, sú zo šťastných či menej šťastných rodín. V hrudi každého žiaka však bije ľudské srdce. V každom sú konkrétne dispozície, sklony či nadanie a danosti, ktoré sa v procese výchovy môžu rozvinúť do krásneho ľudského originálu. S optimizmom a nádejou prijímame pozitívny ohlas verejnosti o našej škole. Tešíme sa zo spoločných výsledkov a prajeme si, aby naša základná škola naďalej bola žriedlom múdrosti a výchovy mladých ľudí, ktorých naše mesto a spoločnosť bude potrebovať.  
Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ školy

Prostredie školy
fotoalbum

Rámcové učebné plány

Výchovný program ŠKD

Školský vzdelávací
program

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014-15

Plán práce v školskom roku 2015-2016